Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Poselství Svatého otce Františka ke 4. Světovému dni prarodičů a seniorů (28. 7.)

  „Ve stáří mě neopouštěj“ (srov. Ž 71,9) Drazí bratři a sestry, Bůh své děti nikdy neopouští. Ani v pokročilém věku, kdy ubývá sil a vlasy už jsou bílé, klesá společenská role, život se stává méně produktivním a hrozí, že bude považován za zbytečný. Bůh nehledí na zdání (srov. 1 Sam 16,7) a nepohrdne ani volbou těch, kteří mnohým lidem připadají bezvýznamní. Neodhazuje žádný kámen, naopak, ty „nejstarší“ jsou bezpečným základem, na němž mohou spočinout „nové“ kameny, aby společně vystavěly duchovní stavbu (srov. 1 Pt 2,5). Celé Písmo svaté je vyprávěním o Hospodinově věrné lásce, ze které vychází jistota, jež přináší útěchu: Bůh nám stále projevuje své milosrdenství, vždy, v každé fázi života, ať se nacházíme v jakýchkoli podmínkách, i v našich selháních. Žalmy jsou plné úžasu lidského srdce vůči Bohu, který se o nás stará navzdory naší ubohosti (srov. Ž 144,3-4); ujišťují nás, že Bůh nás utkal v lůně naší matky (srov. Ž 139,13) a že neopustí náš život ani v podsvětí (srov. Ž 16,10). Můžeme si tedy být jisti, že nám bude nablízku i ve stáří, tím spíš že v Bibli je stárnutí znamením požehnání. V žalmech však najdeme i tuto upřímnou prosbu vůči Hospodinu: „Nezavrhuj mě v čas stáří“ (Ž 71,9). Silné, velmi tvrdé vyjádření. Připomíná krajní utrpení Ježíše, který na kříži zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46). V Bibli tedy nacházíme jistotu Boží blízkosti v každém životním období a zároveň strach z opuštěnosti, zejména ve stáří a v období bolesti. To není rozpor. Když se rozhlédneme kolem sebe, není obtížné zjistit, jak takové výrazy odrážejí více než zřejmou skutečnost. Osamělost je až příliš často trpkým průvodcem života nás, seniorů a prarodičů. Mnohokrát se mi jako biskupovi v Buenos Aires stalo, že jsem navštívil domovy pro seniory, a uvědomil jsem si, jak mají tito lidé zřídkakdy návštěvy: někteří své blízké neviděli mnoho měsíců. Příčin této osamělosti je mnoho: v mnoha zemích, zejména těch nejchudších, se senioři ocitají sami, protože jejich děti jsou nuceny emigrovat. Nebo myslím na mnohé konfliktní situace: mnozí senioři zůstávají sami, protože muži – mladí i staří – jsou povoláni do války a ženy, zejména matky s malými dětmi, opouštějí zemi, aby zajistily pro své děti bezpečí. Ve městech a vesnicích zničených válkou zůstávají osamoceni mnozí staří a přestárlí lidé jako jediné známky života v oblastech, kde zdánlivě vládne opuštěnost a smrt. V jiných částech světa pak existuje falešné přesvědčení, hluboce zakořeněné v některých místních kulturách, které vyvolává vůči starým lidem nepřátelství, protože jsou podezříváni, že se uchylují k čarodějnictví, aby mladým lidem vzali životní energii, takže v případě předčasné smrti, nemoci nebo nepříznivého osudu, který postihne mladého člověka, je vina svalována na nějakého starého člověka. Proti této mentalitě je třeba bojovat a vymýtit ji. Je to jeden z těch neopodstatněných předsudků, od kterých nás křesťanská víra osvobodila a který podněcuje přetrvávající generační konflikt mezi mladými a starými. Když se nad tím zamyslíme, toto obvinění seniorů, že „kradou budoucnost mladým lidem“, je dnes všude velmi aktuální. V jiných podobách se s ním setkáváme i ve vyspělejších a modernějších společnostech. V současné době se například rozšířilo přesvědčení, že senioři zatěžují mladé generace náklady na péči, kterou potřebují, a tím ubírají prostředky na rozvoj země, a tedy i mladým lidem. Jedná se o zkreslené vnímání reality. Jako by život seniorů ohrožoval život mladých lidí. Jako by pro zvýhodnění mladých lidí bylo nutné seniory zanedbávat nebo dokonce utiskovat. Rozpor mezi generacemi je podvodem a otráveným plodem kultury střetu. Stavět mladé lidi proti seniorům je nepřijatelná manipulace: „V sázce je jednota věkových kategorií života: to znamená skutečný opěrný bod pro pochopení a ocenění lidského života v jeho celistvosti“ (Katecheze 23. února 2022). Výše citovaný žalm – v němž člověk prosí, aby nebyl ve stáří opuštěn – hovoří o spiknutí, které doléhá na život seniorů. Tato slova se mohou zdát přehnaná, ale pochopíme je, pokud uvážíme, že osamělost a odvržení seniorů nejsou ani náhodné, ani nevyhnutelné jevy, ale spíše důsledek rozhodnutí – politických, ekonomických, sociálních a osobních – která neuznávají nekonečnou důstojnost každého člověka „navzdory všem okolnostem a jakémukoliv stavu či situaci, v níž se nachází“ (Dich. Dignitas infinita, 1). K tomu dochází tehdy, když se vytrácí hodnota každého člověka a lidé se stávají pouhým nákladem, v některých případech příliš vysokým na to, aby se dal zaplatit. Horší je, že této mentalitě často nakonec podléhají i sami senioři, kteří se začnou považovat za přítěž a přejí si ustoupit stranou. Na druhou stranu, dnes existuje mnoho žen a mužů, kteří hledají své osobní naplnění v co nejvíce nezávislém životě, odděleném od ostatních. Společná sounáležitost je v krizi a prosazuje se individualita; posun od „my“ k „já“ se zdá být jedním z nejzřetelnějších znaků naší doby. Rodina, která je prvním a nejradikálnějším zpochybněním představy, že se můžeme zachránit sami, je jednou z obětí této individualistické kultury. Jak však člověk stárne a ubývají mu síly, iluze individualismu, iluze, že nikoho nepotřebuje a může žít bez vazeb, se ukazuje taková, jaká je; místo toho člověk zjišťuje, že potřebuje všechno, ale nyní je sám, bez pomoci, bez někoho, na koho by se mohl spolehnout. Je to smutné zjištění, které mnozí učiní, až když už je příliš pozdě. Osamělost a vyřazení jsou častými jevy v prostředí, do kterého jsme ponořeni. Mají více kořenů: v některých případech jsou výsledkem naprogramovaného vyloučení, jakéhosi smutného „společenského spiknutí“, v jiných případech jsou bohužel vlastním rozhodnutím. Jindy jsou zase trpěny předstíráním, že jde o vlastní volbu. Postupně „jsme ztratili chuť k bratrství“ (Fratelli tutti, 33) a máme problém si vůbec představit něco jiného. U mnoha seniorů můžeme pozorovat pocit rezignace, o němž mluví Kniha Rút, když vypráví o stařence Noemi, která po smrti svého manžela a dětí vyzve své dvě snachy, Orpas a Rút, aby se vrátily do země svého původu a domova (srov. Rút 1,8). Noemi se – podobně jako mnoho seniorů v dnešní době – obává, že zůstane sama, přesto si nedokáže představit nic jiného. Jako vdova si uvědomuje, že v očích společnosti má jen malou cenu, a je přesvědčena, že je přítěží pro ty dvě mladé ženy, které mají na rozdíl od ní celý život před sebou. Proto si myslí, že je lepší ustoupit stranou a sama vyzve své mladé snachy, aby ji opustily a budovaly svou budoucnost jinde (srov. Rút 1,11-13). Její slova jsou souhrnem společenských a náboženských konvencí, které jsou považovány za neměnné a poznamenávají její osud. Biblické vyprávění nám v tomto bodě předkládá dvě různé možnosti vůči výzvě Noemi, a tedy i vůči stáří. Jedna ze dvou snach, Orpas, která Noemi také miluje, ji s láskyplným gestem políbí, ale přijme to, co i jí připadá jako jediné možné řešení, a odchází svou cestou. Rút se naopak od Noemi neodpoutá a osloví ji překvapivými slovy: „Nenaléhej na mě, abych tě opustila“ (Rút 1,16). Nebojí se vzepřít zvyklostem a běžnému mínění, cítí, že ji stará žena potřebuje, a s odvahou zůstává po jejím boku v tom, co pro obě bude začátkem nové cesty. Nás všechny navyklé na myšlenku, že osamělost je nevyhnutelným údělem – Rút učí, že na výzvu „Neopouštěj mě!“ je možné odpovědět: „Neopustím tě!“ Neváhá vyvrátit to, co se jeví jako neměnná realita: život v osamění nemůže být jedinou alternativou! Není náhodou, že Rút – ta, která zůstává v blízkosti staré Noemi – je předchůdkyní Mesiáše (srov. Mt 1,5), Ježíše, Emanuela, toho, který je „Bůh s námi“, toho, který přináší Boží přízeň a blízkost všem lidem ve všech životních podmínkách a v každém věku. Svoboda a odvaha Rút nás vybízejí, abychom se vydali novou cestou: pojďme v jejích stopách, vydejme se s touto mladou cizinkou a se stařenkou Noemi, nebojme se změnit své zvyky a představme si jinou budoucnost pro naše seniory. Naše poděkování patří všem lidem, kteří navzdory mnoha obětem následují příklad Rút a starají se o seniora nebo prostě denně projevují svou blízkost příbuzným či známým, kteří už nikoho nemají. Rút se rozhodla být Noemi nablízku a byla požehnána: šťastným manželstvím, potomky, půdou. Platí to vždy a pro každého: budeme-li seniorům nablízku, uznáme-li jejich nezastupitelnou roli v rodině, ve společnosti i v církvi, obdržíme i my mnoho darů, mnoho milostí, mnoho požehnání! V tento čtvrtý světový den, který je jim věnován, nezapomeňme projevit svou něhu prarodičům a seniorům v našich rodinách, navštivme ty, kteří ztratili důvěru a už nedoufají, že je možná jiná budoucnost. Na obecný postoj, který vede k vyřazení a osamělosti, reagujme otevřeným srdcem a radostnou tváří těch, kteří mají odvahu říci: „Neopustím tě!“ a vydat se jinou cestou. Vám všem, milí prarodiče a senioři, a všem vašim blízkým žehnám a modlím se za vás. Nezapomeňte se, prosím, i vy modlit za mě. Řím, sv. Jan v Lateráně 25. dubna 2024 FRANTIŠEK

 • DUCHOVNÍ OBNOVA S DR. MARY HEALY

    Od 9. do 11. 8. se v Brně ve Starez Aréně Vodova uskuteční Duchovní obnova s Dr. Mary Healy. Je jednou z nejvýznamnějších katolických vůdkyň naší generace, profesorkou biblistiky, autorkou mnoha knih a řečnicí. Prožijte výjimečnou duchovní obnovu, během které vás Bůh může povzbudit ve vaší víře, prohloubit váš vztah s Ním a fyzicky i duchovně vás uzdravit! Jedním z jejích hlavních témat jsou charismata, duchovní dary a uzdravení – a právě na tato témata bude Dr. Mary Healy v Brně přednášet a modlit se za ně. Její autentické nadšení pro působení Ducha svatého, dlouholeté studium a znalosti způsobují, že nese a uvolňuje Boží přítomnost kamkoli přijde. Mezi hosty bude také o. Vojtěch Kodet, redemptorista o. Jozef Mihok a další. Více informací a přihlašování zde: obnova.credonf.cz     Přednášky z 1. ČR návštěvy Dr. Mary Healy 7. 5. 2023 v Praze   Dr. Mary Healy: Ježíš – uzdravitel duše i těla   Dr. Mary Healy: Kráčení v nadpřirozené službě   Dr. Mary Healy: Jak se modlit za uzdravení     Dr. Mary Healy na Tv Lux   Z “NEDEĽNEJ KATOLÍČKY” EVANJELIZÁTORKA   MARY HEALY | BOLI DARY DUCHA SVÄTÉHO URČENÉ LEN PRE ČASY APOŠTOLOV?   MARY HEALY | AKO MÔŽE DUCH SVÄTÝ VSTÚPIŤ DO MÔJHO ŽIVOTA?   MARY HEALY | ŽIVOT V DUCHU SVÄTOM   MARY HEALY | DUCHOVNÉ DARY   MARY HEALY | NÁDHERNÝ BOŽÍ PLÁN  

 • Ohlášky 16. neděle v mezidobí, 21. 7.

    Děkuji za dnešní sbírku na opravy. Velké poděkování patří našim vedoucím a instruktorům TOMu za letošní tábor. Kdo jste si objednali knihu Dr. Mary Healy – Uzdravování v Ježíšově jménu, můžete si ji vyzvednout v zákristii. Ve středu po mši sv. bude zkouška chrámového sboru. Příští neděli 28. 7. budeme slavit 4. Světový den prarodičů a seniorů. Tuto neděli bude možné získat taky plnomocné odpustky. Podmínky najdete zde. Hledáme obsluhu do kavárny po mších 28. 7. v suterénu kostela. Zapište se v zákristii. V Kvítkovicích bude v neděli 28. 7. v 9:00 poutní mše sv. při příležitosti svátku sv. Anny. V 18:00 jste zváni zde na společnou adoraci. Od 9. do 11. 8. se v Brně ve Starez Aréně Vodova uskuteční Duchovní obnova s Dr. Mary Healy. Tématem bude Uzdravení a duchovní dary. Mezi hosty bude také o. Vojtěch Kodet, redemptorista Jozef Mihok a další. Více informací na https://obnova.credonf.cz    Přihlášky do 1. třídy náboženství najdete zde. Do vyšších tříd není potřeba přihlášky, počítáme s tím, že děti pokračují. Najdete tam taky rozvrh náboženství na další školní rok. Zveme všechny rodiče na mateřské dovolené s nejmenšími dětmi do malého společenství – Klubu maminek. Budeme si hrát, zpívat, modlit se či tvořit. Začneme se scházet v září 2024 - každý pátek od 9 do 11 hodin v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Více informací najdete zde.

 • Temnota rokle (16. neděle v mezidobí)

  Pre každého môže byť tmavá dolina z dnešného žalmu niečo iné. Pre mňa v súčasnosti je to pesimistic-ký pohľad na situáciu vo svete i v Cirkvi. V mnohom je tento pohľad možno oprávnený, ale to ma neo-právňuje k tomu, aby som na všetko pozeral negativisticky. A tak s tým bojujem. Niekedy (a je to dosť často) sa len tak-tak držím nad hladinou. No práve verše o tom, že i pri kráčaní tmavou dolinou  sa nebu-dem báť zlého, lebo Pán je so mnou, sa mi dennodenne opakujú v slovách Boha pri rannej modlitbe. Napríklad mnou toľkokrát spomínaný Žalm 100. Takmer každé ráno sa ho modlím v invitatóriu. Pri-pomína mi, že pred Pánovu tvár mám vstupovať s radosťou a plesaním. V mojom tmavom údolí na to ne-mám chuť, ale chcem poslúchať Božie slovo a tak sa o to pokúšam. Hneď je ráno krajšie. Dnes ráno som čítal biblický príbeh o tom, ako kráľ Jozafat, plný strachu z útočiacich nepriateľov, zvo-lal ľud a hľadal radu, čo robiť. A Pán vzbudil proroka, ktorý všetkých vyzval nebáť sa a dôverovať. A vieš, čo Jozafat nasledujúci deň, keď vojsko tiahlo do boja, urobil? Postavil na čelo vojska spevákov v posvätnom rúchu, aby jednohlasne spievali: „Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo je večné“ (pozri 2 Krn 20). Keď čítam takéto Božie slovo, ako môžem nariekať? Tak sa radšej pripojím k chválospevu a vo svojom tmavom údolí spievam Pánovi tie isté slová. Alebo čítam v katechézach svätého Ambróza o tom, ako vysvetľuje novokrstencom podstatu Eucharis-tie. Hovorí, že manna ako chlieb z neba podliehala skaze, ak sa odložila do druhého dňa, ale Kristovo telo odoláva akémukoľvek porušeniu a ani ten, čo ho nábožne požíva, nemôže okúsiť porušenie (pozri Liturgia hodín III, s. 504 – 505). Aká to potecha v temnom údolí, keď viem, že budem žiť večne. Ak v tmavej doline ide Pán od rána so mnou, tak mám svetlo. Nemusím sa báť a vždy to do večera ne-jako zvládnem. A večer sa ukladám do Božieho náručia v dôverou, že ak mi pridá ďalší deň, opäť pôjde so mnou. Ako svetlo v tmách.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO VĚŘÍCÍ NA SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ 28. 7.

    Plnomocné odpustky můžeme získat za obvyklých podmínek: - svátostná zpověď - eucharistické přijímání - nemít zalíbení ani v lehkém hříchu - pomodlit se na papežovy úmysly.   Poslední podmínka pro všechny věřící:   Pokud věnují přiměřený čas návštěvě starších bratří a sester v nouzi nebo v těžkostech (např. nemocných, osamělých, postižených...)“.   Poslední podmínka pro staré nemocné lidi, jakož i ty, kdo jim pomáhají a všechny ty, kdo se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů: Pokud se odpoutají od všech hříchů a hodlají co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, duchovně se spojí s bohoslužbami Světového dne seniorů přenášenými prostřednictvím médií, a to tak, že „obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení vlastního života“.

 • Zamyšlení má to smysl (15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B)

  Dnešné evanjelium (Mk 6, 7 – 13) možno vnímať – bez pohľadu viery – ako pokus vykresliť Ježiša ako blázna či úplne naivného človeka. Posiela nejakých chlapov (bez akéhokoľvek hmotného zabezpečenia), aby čosi ohlasovali – že treba robiť pokánie, a k tomu tvrdí, že im dáva moc nad nečistými duchmi. Ale výsledok hovorí, že Ježiš nemohol byť blázon, lebo tí, čo boli poslaní, skutočne dokázali svoje poslanie naplniť. Dokonca až tak, že aj my dnes po dvetisíc rokoch sme tiež kresťanmi, tiež veríme v jedného Boha a žijeme pre neho. To znamená, že človek Ježiš, ktorý to všetko začal, bol zároveň Boh. Lebo nijaký iný človek nedokázal urobiť s pár chlapmi to, čo urobil Ježiš. A v tejto chvíli sa stávam bláznom ja. Lebo ohlasujem, že Ježiš, ten z Nazareta, je Boh, ktorý sa stal človekom. Trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, čím nám podľa Písma zabezpečil vykúpenie z hriechov a dar večného života. Ak chceš žiť večne, máš jedinú možnosť – spojiť sa so živým Ježišom, prijať odpustenie a nový život, ktorý sa neskončí. A túto skvelú správu máš ponúkať ďalším, aby aj iní mali večný život. Prečo som napísal, že som blázon? Lebo si myslím (a verím!), že to, čo som práve napísal, pomôže nie-komu spoznať Ježiša, uveriť Ježišovi, milovať Ježiša a ohlasovať Ježiša. A to je naivita, ak za tým všetkým nie je Boh... Ešte ťa nik neposlal ohlasovať vykúpenie? Choď za miestnym kňazom a požiadaj ho, aby ťa poslal. Budeš konať v mene Cirkvi, teda zároveň v Ježišovom mene. Môžeš použiť slová, ktoré som napísal vyš-šie. Možno sa budú diať aj divy a znamenia. A v každom prípade sa stretneš aj s odmietnutím, ako sa to stalo pred mnohými storočiami prorokovi Amosovi (pozri dnešné prvé čítanie – Am 7, 12 – 15). Nech ťa nič neodradí – ak si Ježiša spoznal, uveril mu a miluješ ho, nemôžeš mlčať. Má to zmysel!   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Manželská mediace - pomoc nabízená manželům

  Milí bratři a sestry, rádi bychom Vám představili službu Manželská mediace, která vznikla v olomoucké arcidiecézi v roce 2021. Tato forma pomoci je podporována a garantována Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, s cílem podpořit manželské páry této diecéze při zvládání těžkostí ve vztazích.   Abychom lépe porozuměli podstatě manželské mediace, přibližme si, co je mediace obecně. Mediace je metoda mimosoudního řešení sporů a konfliktů, která má své počátky v dávné historii. V Evropě se s ní setkáváme zejména od 70. let 20. století. Za tu dobu si vydobyla své nezpochybnitelné místo při řešení různých kauzalit, a to jak v občansko-právních, spotřebitelských, majetko-právních sporech, tak i při řešení sporů vztahových. Mediace je dobrovolný a důvěrný proces, ve kterém mediátor pomáhá stranám konfliktu změnit kvalitu jejich rozhovoru z negativní a destruktivní podoby na podobu konstruktivní. Umožňuje stranám více rozumět sobě i tomu druhému, a podporuje je ve schopnosti dělat vlastní nebo společná rozhodnutí, která jim dávají smysl.   A co je manželská mediace?  Manželská mediace je tentýž proces, avšak zaměřen je výhradně na práci s manželskými páry. Je to příležitost spolu mluvit, když to zrovna moc nejde – tedy v náročné situaci, konfliktu či krizi. V průběhu manželství se čas od času vynoří období, ve kterém se nám nedaří s druhým dohodnout. Kdy se tzv. „zasekneme“. Konflikt totiž způsobuje, že se stáváme slabými a sebestřednými, což snižuje naši schopnost přijmout úhel pohledu toho druhého. Konflikt nás dělá tak trochu jiným člověkem. V jeho průběhu mnohdy sami sebe nepoznáváme, o to spíše toho druhého. Manželská mediace je tedy šance říci si navzájem, jak tu situaci vidíme a získat nadhled nad tím, co se nám ve vztahu právě děje. To vše díky přítomnosti mediátora, který je manželům nestranným průvodcem v jejich rozhovoru. Je to právě on, kdo pomáhá manželům vést spolu tak trochu jiný rozhovor, než na jaký jsou spolu zvyklí, a dělat rozhodnutí, která jim oběma budou dávat smysl.   Kdo jsou mediátoři Manželské mediace? Mediátor je průvodce rozhovorem. Pomáhá oběma manželům, aby zaznělo vše, díky čemuž by si lépe porozuměli. Jeho přístup je podporující. Je nestranný, neudílí rady, nehodnotí ani nedoporučuje. Je otevřený pro oba dva v nejvyšší míře. Vždy je vázán mlčenlivostí. Mediátory ve službě Manželská mediace se stali manželé, kteří cítí povolání pro pastoraci rodin, a kteří prošli akreditovaným výcvikem v Transformativním přístupu ke zvládání konfliktů. Na základě úspěšného absolvování tohoto výcviku, a za předpokladu účasti na dalších navazujících supervizních setkáních, získali oprávnění pro výkon této služby.   Co je cílem? Touto formou pomoci chceme podpořit manžele naší diecéze, aby s pomocí mediace překonali konflikt, který je rozděluje, a nalezly cestu smíření. Zveme vás tedy k využití této možnosti při řešení vašich sporů v manželství. Nedovolte konfliktu, aby vaše manželství zničil, rozložil. Tato služba je manželským párům olomoucké arcidiecéze poskytována zdarma.   Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, Koordinátor manželských mediací   Více informací na: www.manzelskamediace.cz     KONTAKT NA MEDIÁTORY V NAŠEM OKOLÍ:

 • NÁBOŽENSTVÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

  Přihlášky do náboženství na nový školní rok 2024-2025 vyplňují rodiče, jejichž děti nastoupí do 1. třídy. Všechny dříve přihlášené děti automaticky postupují do vyššího ročníku, není potřeba znovu vyplňovat přihlášku. Náboženství začne v týdnu od pondělí 16. září 2024.   Přihlášku je možné si vyzvednout v kostele na stolíku nebo stáhnout zde.  

 • Zamyšlení výsměch a pohrdání (14. neděle v mezidobí B)

  Z  textov biblických čítaní tejto nedele ma najviac oslovujú posledné slová žalmu: „... už máme dosť pohŕdania; lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohŕdania pyšných“ (Ž 123, 3b – 4). Aj preto, že práve tieto slová priamo súvisia s tým, čo sa stalo Ježišovi – odmietli ho jeho vlastní. Možno to boli navonok zbožní Židia, ktorí sa pravidelne zúčastňovali modlitieb v synagóge a chodili na púte do Jeruza-lemského chrámu. Zrejme sa aj pravidelne každý deň modlili. A predsa sa na nich vzťahujú slová žalmistu, lebo pohrdli Božím Synom: „‚Skade to má tento?‘... A pohoršovali sa na ňom“ (Mk 6, 2 – 3). Boh o nich ústami proroka Ezechiela hovorí: „Sú to synovia s bezočivou tvárou a zatvrdnutým srdcom“ (Ez 2, 4). Ale toto je bolesť tiež našich dní. Možno aj preto mi často pri spomienke na niektorých ľudí v našej spoločnosti prichádza na um prosba svätého Pavla, aby sme sa modlili o oslobodenie „od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria“ (2 Sol 3, 2). Našimi zbraňami v tomto zápase so zlom však nie sú zbrane Zlého – pohŕdanie, výsmech, bezočivosť... Našimi zbraňami sú dobrota, trpezlivosť, žičlivosť, žehnanie. A dôvera, že Boh sa o nás v každej situácii postará a vnukne nám správne postoje i správne konanie. Ak budú potrebné, tak aj správne slová. Niekedy je náročné znášať to, čo nám spomínaní ľudia spôsobujú a ako sa k nám správajú. No Boh nám dá vytrvať a vytrhne nás zo skúšky. Aj keby sme mali čakať dlho, predlho...   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Klub maminek zve od září k setkávání

    Zvu všechny rodiče na mateřské dovolené s nejmenšími dětmi do malého společenství – klubu maminek. Budeme si hrát, zpívat, modlit se či tvořit. Začneme se scházet v září 2024 - každý pátek od 9 do 11 hodin v suterénu kostela sv. Vojtěcha. V případě hezkého počasí budeme moct využít i hřiště za kostelem a časem třeba podnikneme i různé výlety. V případě zájmu mě prosím kontaktujte a já vás přidám do skupinky, kde bude více informací. Je to nezávazné a na všem se společně teprve domluvíme, abychom si hlavně užívali společný čas spolu a dětmi. V suterénu bude možnost využít i kávovar, můžeme vždy donést něco dobrého a věřím, že si to společně uděláme hezké. Kdyby vás cokoli zajímalo, klidně mě kontaktujte. Na všechny se předem moc těším. Kačka Rafajová (ka.rafajova@gmail.com, 737 572 608)