Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Naše farnost bude hostit Večerní univerzitu pro vedoucí společenství

  Srdečně zveme zvláště vedoucí nových společenství na 1. ročník Večerní univerzity, která bude probíhat 1x měsíčně v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Jedná se o první ročník tříletého kurzu, jeho začátek je 26. 2. 2024.   Večerní univerzita je určena pro vedoucí společenství (za jedno společenství se mohou zúčastnit max. 1-2 osoby). Pro účast je nutné mít doporučení (duchovní záštitu) kněze. Předpokládaná je již předchozí formace a růst ve víře. Součástí každého setkání bude společná modlitba, formace, sdílení ve skupinkách, dynamiky a praktické úkoly.   Předpokládáme tříletý cyklus. V 1. ročníku univerzity se budeme věnovat tématům IDENTITA, MODLITBA, SPOLEČENSTVÍ A SLUŽBA.   Program připravuje Nadační fond Credo ve spolupráci s kněžími olomoucké arcidiecéze P. Kamilem Obrem, P. Janem Berkou, P. Pavlem Šupolem, P. Petrem Bulvasem a dalšími hosty.   Termíny a témata 1. ročníku univerzity (vždy v pondělí 18.00-21.00): 26. 2. 2024 Identita služebníka 25. 3. 2024   Identita vedoucího 29. 4. 2024   Osobní modlitba a růst 27. 5. 2024   Modlitba ve společenství 24. 6. 2024   Identita společenství 30. 9. 2024   Principy společenství 21. 10. 2024 Služba - charismata 25. 11. 2024 Služba - evangelizace   17. – 19. 1. 2025 společný víkend   Přihlásit se můžete zde.   Toužíme společně růst zakořeněni v nebi a přinášet trvalé ovoce na zemi. Těšíme se na Vás!        

 • Ohlášky 1. neděle postní, 18. 2.

  Prosím o zapsání k vedení křížových cest, rozpis je na stolku. Charita opět připravila na dobu postní papírové schránky Postní almužna. Archy na poskládání schránky nejdete na stolíku Zítra v pondělí 19. 2. zveme od 15:30 na setkání seniorů do suterénu kostela. Svátost pomazání nemocných bude udílena při mši sv. v pátek 23. 2. Tuto svátost může přijmout každý, kdo dosáhl důchodového věku nebo prožívá těžší nemoc. Využijte příležitosti ke zpovědi před každou mší. Vyzvedněte si na stolíku přihlášku, kterou odevzdáte vyplněnou v pátek. Od března bude probíhat ve Zlíně Kurz pastoračních asistentů. Absolventi kurzu mohou přinášet sv. přijímání nemocným, zahajovat a ukončovat adoraci, podávat sv. přijímání při mši. Hledáme další dobrovolníky pro tuto službu v naší farnosti. Přihlašujte se v zákristii. Příští neděli 25. 2. bude sbírka Svatopetrský haléř. V neděli 3. 3. se budou zapisovat úmysly mší svatých na duben-červen 2024. Již teď si může zapsat v zákristii přednostně úmysl ten, kdo bude mít nějaké kulaté výročí. Stále je možné taky poslat úmysly mší sv. kněžím do farností, kde úmysly nemají. Napsané úmysly i s částkou za mši sv. přineste do zákristie. Do neděle 3. 3. je možné si objednat med. Zapisujte se na stolíku. Hledáme někoho, kdo by se ujal zajištění letní farní dovolené. Informace u o. Pavla.     Modlitby křížových cest: - v pátek v 17:30 u sv. Vojtěcha - v neděli v 15:00 u sv. Anny - v neděli v 16:00 u sv. Vojtěcha

 • Zamyšlení ZMĚŇTE SMÝŠLENÍ 1. NEDĚLE POSTNÍ

  Na Popeleční středu uplynul přesně rok, což jsem se dozvěděl, že mám nevyléčitelnou chorobu krvetvorby, na kterou zřejmě zemřu. Celý rok jsem se pak dennodenně učil jedné věci – vděčnosti za každý den, který mi Pán přidal k životu (viz Přís 10, 27). Když se nyní začala další postní doba, hledal jsem, čím bych na toto prožívání Boží péče navázal. A oslovili mě dvě věci. První byl žalm posvátného čtení na Popeleční středu. Začíná slovy: „Dobrořeč, duše moje, Pánu a celé mé nitro jeho jménu svatému. Dobrořeč, duše moje, Pánu a nezapomínej na jeho dobrodiní“ (Ž 103, 1-2). Když jsem se ho začal modlit, hned jsem věděl, že to je můj úkol. Dobrořečením Bohu a vděčností za jeho dobrodiní přemáhat negativistické postoje, posuzování a vyčítání, které v sobě často pozoruji. Druhou je invitatorium, které nám Církev v Liturgii hodin nabízí na tyto dny postního času. Zní takto: „Pojďte, klanějme se Kristu, našemu Pánu, pro nás pokoušenému a umučenému.“ Znamená to pro mě zaměřit celý den na klanění se Kristu. Možná zvlášť při pohledu na kříž… Obě tato duchovní cvičení mají samozřejmě i svou vnější stránku. Nazval bych ji smluvní stránku. Dobrý Izraelita věděl, že bude milovat Boha celým srdcem, celou myslí a ze všech sil, bude-li věrný smlouvě z Chorebu, bude-li zachovávat Boží přikázání. Tak i moje úsilí dobrořečit Bohu a klanět se Kristu by bylo prázdné, jen „duchovní“, kdybych se nesnažil svým mluvením i jednáním plnit Boží zákon. V tomto smyslu mají význam všechna vnější sebezapření, oběti, almužny… Ale bez tohoto smyslu jsou jen zaměřením se na výkon, což je velmi nebezpečné! Děkuji Bohu za inspirace, které mi na tento Půst nabídl. Nejsou pro mě žádným novým začátkem, jak to často posloucháme, že je čas začít znovu, ale plynulým navázáním na to, co se z Boží milosti snažím roky žít.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • VYŠEL NOVÝ FARNÍ OBČASNÍK

  V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.    Fom ke stažení zde: FOM 2024-01(02) web

 • Ohlášky 6. neděle v mezidobí, 11. 2.

  Děkuji za dnešní sbírku na opravy Dnes vyšel další FOM, děkuji všem, kdo se na něm podíleli. Vstupujeme do Národního týdne manželství. 12.-18. 2. Připravena je u nás v Otrokovicích venkovní cesta pro manžele, která je motivována knihou Garyho Chapmana Sedm podob lásky. Obsahuje 7 hlavních a 3 vedlejší zastavení s povzbudivým slovem a drobnými úkoly. Udělejte si čas na malou procházku od našeho kostela směrem ke staré lávce podél Dřevnice po cyklostezce. Zítra v pondělí 12. 2. bude v 16:00 sloužit v rámci Světového dne nemocných mši svatou ve Zlíně u sv. Filipa a Jakuba o. biskup Antonín Basler. V tomto týdnu máme Popeleční středu, kterou vstupujeme do doby postní. Je to den přísného půstu od masa a taky od jídla. Mohu se buď najíst jednou za den dosyta nebo jen třikrát málo. Večerní mše sv. v 18:00 bude s udělováním popelce. Na webu již najdete tipy k prožití postní doby pro děti i dospělé. Charita opět připravila na dobu postní papírové schránky Postní almužna. Archy na poskládání schránky nejdete na stolíku. Modlitba křížové cesty bude u sv. Vojtěcha každý pátek v 17:30 a v neděli 16:00. Prosím o zapsání k vedení křížových cest v postní době, rozpis je na stolku. Modlitba křížové cesty v Kvítkovicích bude v neděli v 15:00. Charita připravila odměnu pro koledníky, kteří letos chodili na tříkrálové sbírce. Všichni jsou zvaní na tříkrálové bruslení, které se koná příští sobotu 17.2. na CCM aréně ve Zlíně, a to v čase od 10:45 do 12:15. Vstupné je zdarma, stačí se prokázat kolednickým šátkem, který jste obdrželi při sbírce. Skupinka Sluníček z našeho TOMu pořádá v sobotu 17. 2. SWAP, tedy výměnu oblečení, které již nepotřebujete. Čisté a nepoškozené oblečení všeho druhu i velikosti můžete přinést do suterénu příští neděli po mši v 10:30 a v pátek 16. 2. od 16:00-20:00. Celá akce výměny pak proběhne v sobotu 17. 2. od 15:00-18:00 v suterénu kostela. Zbylé oblečení bude darované do Charitního šatníku.  V pondělí 19. 2. zveme do suterénu od 15:30 na setkání seniorů do suterénu kostela. Svátost pomazání nemocných bude udílena při mši sv. v pátek 23. 2. Tuto svátost může přijmout každý, kdo dosáhl důchodového věku nebo prožívá těžší nemoc. Využijte příležitosti ke zpovědi před každou mší. Přijďte se, prosím, nahlásit do zákristie, kdo byste si vzali na starost zajištění kočiček na Velikonoce. Od března bude probíhat ve Zlíně Kurz pastoračních asistentů. Absolventi kurzu mohou přinášet sv. přijímání nemocným, zahajovat a ukončovat adoraci, podávat sv. přijímání při mši. Hledáme další dobrovolníky pro tuto službu v naší farnosti. Přihlašujte se v zákristii.

 • Zamyšlení CHCI! 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Ježíš řekl: „Chci!“ Jednal s mocí. I my jsme povoláni jednat se stejnou mocí. Dostali jsme ji při křtu a stále ji máme k dispozici. Ale zapomněli jsme na to nebo nám to nikdo nikdy neřekl. Ježíš žije v nás. Duch Svatý v nás působí. Jejich moc se nezměnila. Tak proč dnes živoříme a nejsou vidět všude v životě křesťanů divy a znamení? Protože nevíme, že tak máme činit. Neboť se bojíme tak jednat. Nebo si myslíme, že to jiní mají jednat s mocí. Všimněme si, jakou odpověď na texty o malomocenství nám v žalmu dává Církev: Bůh nás zahrnuje radostí ze spásy. Přičemž spása neznamená jen vykoupení pro věčný život, ale i záchranu v nebezpečí života, uzdravení ze smrtelné nemoci, moudrá slova před pronásledovateli… Jednání s mocí přináší radost do života zachráněných, ale také do života toho, kdo s mocí jedná, neboť ho ujišťuje, že Bůh žije v něm. Od své operace se občas pokouším jednat s mocí. I v sobě však stále cítím brzdu, která mě omezuje: „Opravdu smím?“ Čekám, že Bůh mě v tom povede a ukáže cestu, která bude pro spásu a radost mnohých. Důležité je, aby jednání s mocí mělo jediný cíl: „Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme, … abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem. O to usilovně pracuji a zápasím, jak mi on k tomu dává svou sílu a jak se ona ve mně mocně projevuje.“ (Kol 1, 27-29). „I ten, kdo ve mne věří, bude konat skutky, jaké já činím, ba bude jednat ještě větší“ (Jan 14, 12). Toto řekl Ježíš. Vlastně to on uzdravuje, vysvobozuje, zachraňuje… Ale „mocí, která působí v nás“ (Ef 3, 20). Ne nezávisle na naší vůli, ale s naším souhlasem a osobním angažováním. Zkoušejme to. Jednou se v nás bariéra prolomí a opět se budou dít divy a znamení pro záchranu mnohých.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • POMŮCKY K PROŽITÍ POSTNÍ DOBY

  Postní kapky I letos se můžete zapojit do pastorační aktivity pro období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" život. Tentokrát na téma BOŽÍ SLOVO.   - Pobožnost na každý den - Liturgická čtení - Z exhortace Verbum Domini papeže Benedikta XVI. o Božím slově - Krátké postní inspirace - Nahrávky postních písní z Kancionálu - Křížové cesty - Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí - další audio, foto i video   Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.     Průvodce postní dobou Biskupství brněnské nabízí Malý průvodce postní dobou, tentokrát je inspirován květy na poušti. Každý den si můžete přečíst citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Průvodce je dostupný v on-line aplikaci pro digitální zařízení s operačním systémem Android a iOs.     ZAMYŠLENÍ NA KAŽDÝ DEN S VLČÍM DOUPĚTEM Projekt Vlčí doupě připravil i letos pro dobu postní sérii videí na každý den. V těchto krátkých zastaveních budeme zváni odpovědět Pánu Ježíši na otázku, která bude vycházet z liturgických čtení příslušného postního dne. Necháme také zaznít jeho povzbudivou odpověď. Pro malé diváky bude možnost zapojit se do soutěže.    https://www.youtube.com/@vlcidoupe1334/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0    Roman Vlk | PŮST 2024 | Popcorn s Ježíšem   YouVersion Bible Je těžké být soustředěný na Boha a jeho Slovo. Právě proto ti YouVersion Bible dává zdarma nástroje ke každodennímu hledání Božího srdce: poslouchej audio Bible, vytvářej modlitby, studuj s přáteli, objevuj více než 2000 překladů Bible a mnohem víc. Nyní na více než 400 milionu zařízení po celém světě! https://www.bible.com/cs     Ignaciánský examen Tovaryšstvo Ježíšovo nabízí digitální aplikaci Ignaciánský examen, která vychází z ignacián-ských exercicií. Zvlášť v postní době může být užitečná těm dospělým, kdo chtějí dělat pokroky v duchovním životě. Zdarma ke stažení pro Android nebo iOS. Examen je 10-15 minut dlouhá modlitba. Jde o systematický zácvik a postupné učení se vidět Boží přítomnost v událostech, v lidech kolem nás i v nás samotných.     VOX VERBI Podnětné komentáře k Markovu evangeliu přijdou vhod díky podcastu Vox Verbi tomu, kdo by jej chtěl přečíst od samého začátku.   VOX VERBI - promo video   Podcast najdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket Casts nebo RadioPublic). Též přímo ZDE nebo ZDE.      

 • V 15:00 se rozezněly v Otrokovicích zvony u příležitosti jmenování nového olomouckého arcibiskupa

  Foto: Člověk a víra Při setkání, které se dnes, v pátek 9. února 2024 v poledne uskutečnilo v katedrále sv. Václava, oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo jméno nového olomouckého arcibiskupa. Papež František jím jmenoval dosavadního administrátora arcidiecéze a pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Úřadu se ujme v polovině dubna. Ve svých prvních slovech po jmenování biskup Nuzík vyjádřil poděkování za důvěru, kterou novým úřadem dostává: Bohu, ale také papeži Františkovi a apoštolskému nunciovi i celé nunciatuře, která proces jmenování vedla. „Děkuji i vám všem, milí bratři a sestry, kteří jste se více než rok a půl na tento úmysl modlili. Možná se vám ta doba zdála už i dlouhá, byla ale důležitá – prosili jsme za potřebné vlastnosti pro diecézního biskupa. Vím, že je nemám, ale chci do nich s Boží pomocí dorůstat,“ zmínil také biskup Nuzík a dodal: „Budu vám vděčný za spolupráci, trpělivost a podporu lidskou i duchovní v modlitbě.“ Připomenul mimoto, že jmenování přichází jen pár dní před svátkem sv. Cyrila a Metoděje, jak ho slaví světová církev. „Soluňští bratři poukazují na naše kořeny a stojí u základů života z víry na Moravě, a tato víra je i po staletích vzácným pokladem, v němž je možné nacházet světlo a sílu také pro naši dobu,“ zdůraznil biskup Nuzík a dodal, že navazovat chce i na práci dalších svých předchůdců, a zejména arcibiskupa Jana Graubnera, se kterým 13 let spolupracoval jako generální vikář. „Současná doba není jednoduchá, zároveň nám ale Bůh nabízí řadu možností, jak zvládnout svůj život osobní i rodinný. Věřím, že je s jeho pomocí objevíme a také se o ně budeme dělit s lidmi kolem nás,“ uzavřel svůj první pozdrav věřícím. Inaugurace – uvedení do úřadu – je v plánu na sobotu 13. dubna, další podrobnosti o záležitostech souvisejících s převzetím arcibiskupského úřadu budou zveřejněny později.  Duchovní správci farností Arcidiecéze olomoucké se dnes žádají, aby ve svých farnostech zajistili vyzvánění zvonů po dobu 10 minut, dnes mezi 13. a 18. hodinou, podle místních možností a vlastního uvážení. Zároveň se prosí o vyvěšení diecézního praporu od chvíle, kdy zprávu o jmenování obdrží, až do soboty 18.00. Všichni věřící se pak prosí o modlitbu za nově jmenovaného arcibiskupa a jeho působení. Mons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. V červenci roku 2017 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým, v létě roku 2022 byl po odchodu arcibiskupa Graubnera do Prahy zvolen administrátorem arcidiecéze a 9. února 2024 ho papež František jmenoval novým, v pořadí 15., arcibiskupem olomouckým. (úplný životopis) Zdroj: https://www.ado.cz/ 

 • Zamyšlení SVĚTLO V TEMNOTÁCH 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Jóbovo vnímání života je pohledem v temnotě. Není divu, vždyť to, co prožíval, určitě nebylo radostné, nevedlo ke zpěvu a plesání. Možná vnímáme podobnost našeho života s Jóbovým – ať už pro nemoc, neštěstí, politickou situaci plnou temnoty … Mordor se mocí pokouší utopit každou naději. Pohled evangelia je odpovědí naděje – temnota (v jakékoli podobě) nemá poslední slovo. Je zde Ježíš, který má moc. Vyhání zlé duchy, ozdravuje nemoci a neduhy… Do tmy proniká světlo. K tomu nám dnes Církev předkládá výzvu žalmisty – máme chválit Pána, neboť uzdravuje sklíčené srdcem. To znamená nejenže nezůstávat v pohledu Jóba, nejen žít v naději, že i v našem problému (nemoci, neduhu, špatně, temnotě…) zasáhne Ježíš, ale přímo chválit Boha jakoby předem, dříve, než uvidíme jeho zásah. Neboť věříme: Bůh se ujímá tichých a hříšníky ponižuje až k zemi. Taková víra je náročná. Neboť věřit i tehdy, když temnota v nějaké podobě zahaluje naši mysl, tělo, společnost, vyžaduje každodenní zápas o to, abychom temnotě nepodlehli. Mně například velmi pomáhá nová slovenská verze Cohenova Aleluja. Slova Daniela Heviera o Davidovi, který spálí harfu, neboť už nikdo neposlouchal jeho chvály, a hned poté o chlapíkovi na dně, který zpíval aleluja a k němu se přidalo pár trosečníků, jsou nesmírně potěšující a jasně ukazují, že „ve všem je nějaká trhlina, kterou dovnitř proniká světlo“ (to jsou Cohenova slova). Zpěv aleluja může být takovým světlem. Tak i naše víra v temnotách tohoto světa je trhlina, se kterou Mordor nepočítá. Věřící člověk si uchovává světlo, protože vidí „za“. Vidí za smrt, vidí za tragédii, vidí za bezmocnost, vidí za vzteklé řeči politika a skrze trhlinu jeho víry se dostává světlo tam, kde si temnota myslí, že má neomezenou moc. Pojďme ohlašovat toto světlo. Jmenuje se Ježíš a je tady s námi. Začněme zpívat aleluja, vesmír se bude otřásat a tma zmizí, když zazáří světlo naší víry. Ježíšovo světlo.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/