Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Konference Poslaný bude letos v Kroměříži

  Zveme Vás na konferenci Poslaný, která letos proběhne 30.9.-1.10.2023 v Kroměříži. Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační. Je to čas formace, sdílení, inspirace, a především čas modlitby, kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit.   Motto pro rok 2023: „Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Ef 5, 14b   Více info na: https://www.poslany.cz/   Se Zástupy andělů - Gedeon [Projekt ON]  

 • Pastýřský list o. biskupa Josefa Nuzíka ke 100. výročí úmrtí arcibiskupa Stojana

     S klienty Charity u hrobu arcibiskupa Stojana na Velehradě Milé sestry a bratři, obracím se na Vás tímto slovem krátce před stým výročím úmrtí ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana. Ten už za svého života získal přezdívku «tatíček». Oslovení rodičů „tatíčku a maměnko“ se užívalo ještě v nedávné minulosti v některých oblastech naší vlasti a citově zabarvené zdrobněliny dávají tušit, že je mluvčí volil, když se obracel na osobu mu velmi blízkou, k níž choval respekt, na toho, kdo má milující srdce. A takovým opravdu Stojan z Boží milosti byl a zůstává. Přestože se často věnuje větší prostor jeho zásluhám o život v jednotě mezi křesťany, vyzdvihuje se jeho pomoc farnostem při stavbě kostelů a far nebo se rozebírá jeho vliv na život politiků a společnosti, spolků a potřebných, k nám – současníkům promlouvá především jeho příkladný život, jehož projevy se můžeme inspirovat. Mezi celou řadou vlastností, kterými se znalci snažili vystihnout charakter této osobnosti, najdeme třeba tuto: Získávající své odpůrce odpuštěním a pomocí. Všichni jsme se někdy při jednání setkali s nevraživostí, zřejmě každý jsme někdy pocítili palčivý pocit křivdy či ublížení. Jak se v takových situacích zachovat? Boží slovo dnešní neděle nás ústy starozákonního Sírachovce vyzývá k postoji odpuštění a smilování: „Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň na hnilobu a smrt a dbej přikázání.“ A Ježíš v podobenství o králi, který se pustil do účtování se svými služebníky, klade na závěr otázku, která směřuje i k nám: „Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?“ V analýzách zkoumajících vztahy mezi lidmi v rodinách či společnosti obecně vypočítávají odborníci jevy, které mají negativní vliv na jejich pevnost a soudržnost, jako nedosažitelnost bydlení, problém nalézt odpovídající zaměstnání či omezenou příležitost ke vzdělání. Sami bychom asi bez dlouhého přemýšlení doplnili některé další. Občas však bývá opomíjena potřeba vzájemného odpuštění. Svatá Matka Tereza z Kalkaty říkala: „Lidé se mě ptají, mám-li nějakou radu pro vzájemné vztahy? Mám: modli se a odpouštěj!“ A podobnou cestu nám ukazuje také život Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, který byl srdečný v jednání, vycházel vstříc druhým, spojoval protiklady, pracoval s lehkostí, a ne bolestínstvím a miloval konkrétního člověka. Možná mezi zmíněnými postoji nalezneme i jeden pro sebe, s nímž bychom mohli začít vylepšovat svůj život a vztahy. Prosím, pokusme se o to. Na závěr bych Vás, bratři a sestry, rád pozval na Velehrad, kde si od pátku 29. září do neděle 1. října budeme toto výročí společně připomínat bohatým programem, více podrobností najdete na plakátku na vývěsce. Osobnost a život arcibiskupa Stojana nám pomůže přiblížit novéna, kterou se lze modlit v kostele nebo doma od středy 20. září.  Kéž se s důvěrou obracíme na přímluvce Antonína Cyrila Stojana stejně jako mnozí velehradští poutníci, kteří od roku 1990 popsali celých 13 knih, v nichž mu předkládali své životní situace a prosby. Společně se modleme, aby nás oslava tohoto jubilea přiblížila zázraku podmiňujícímu jeho blahořečení a přinesla užitek do našeho osobního i společného života. S požehnáním +Josef Nuzík

 • Pozvánka na oslavu 100 let úmrtí arcibiskupa Stojana na Velehrad

    Vrcholem jubilejního roku arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který se letos připomíná nejen v olomoucké arcidiecézi, bude třídenní oslava o posledním zářijovém víkendu na Velehradě. Program ve dnech 29. září až 1. října 2023 nabídne setkání kněží, den pro rodiny a poutní mši svatou. „Zvu vás všechny k účasti na setkání, při kterém si chceme připomenout výročí sto let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a především jeho život a odkaz. Setkání v místě, kde je pohřben, nám dává jedinečnou příležitost projevit mu vděčnost za jeho službu a prosit o jeho blahořečení, ale především prohloubit svou víru a spojit se v modlitbě,“ obrací se k věřícím olomoucké arcidiecéze její administrátor biskup Josef Nuzík a dodává: „Věřím, že toto setkání bude nejen připomínkou arcibiskupa Stojana a jeho díla, ale také inspirací, jak podle jeho příkladu můžeme reagovat na to, co od nás vyžaduje dnešní doba.“ V pátek 29. září – tedy přímo v den stého výročí Stojanova úmrtí – se na Velehradě uskuteční pouť biskupů a kněží k jeho hrobu. Součástí programu bude slavnostní mše svatá, kterou bude od 9.30 celebrovat arcibiskup Jan Graubner, a po ní v 11.00 následuje přednáška historiků Jaroslava Šebka a Jitky Jonové, kteří přiblíží Stojanův život a dílo. V sobotu 30. září se na Velehradě koná pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou za obnovu rodin a kněžská povolání. Zahájí ji v 15.00 adorace, po ní bude od 16.00 příležitost k debatě s administrátorem arcidiecéze biskupem Josefem Nuzíkem a v 17.00 pouť vyvrcholí pontifikální mší svatou. Pro děti bude v čase 15.00–16.45 připraven zvláštní program. Třídenní připomínku pak v neděli 1. října završí mše svatá, kterou bude od 10.00 celebrovat biskup Josef Nuzík. V 19.00 se navíc ve velehradské bazilice koná v rámci festivalu Harmonia Moraviae koncert k připomínce výročí úmrtí arcibiskupa Stojana, který pořádá Filharmonie Bohuslava Martinů. V premiéře zazní orchestrální zhudebnění Stojanovy modlitby „Můj kříži!“ v básnické úpravě biskupa Josefa Hrdličky. Po dobu třídenních oslav bude možné zhlédnout expozici věnovanou osobnosti arcibiskupa Stojana. Podrobné informace lze najít na webu www.velehrad.eu/arcibiskupstojan

 • Pouť na Velehrad za obnovu rodin a kněžská či řeholní povolání

    V sobotu 7. října jsem zváni letos i k příležitosti 100 let od úmrtí arcibiskupa Stojana na Velehrad. Jde o pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a kněžská či řeholní povolání. Letos nebudeme vypravovat autobus. Kdo byste chtěli jet, zapište se v zákristii. Doprava na Velehrad bude auty. Prosíme řidiče, kteří by jeli, aby v zákristii nahlásili, kolik lidí by svezli.   V letošním roce bude v rámci poutě také setkání farníků s otcem biskupem Josefem. Na tomto setkání chce o. biskup naslouchat ale také odpovídat na dotazy farníků. Vzadu v kostele je krabička, do které můžeme vkládat dotazy na o. biskupa. Další možnost je poslat dotaz na email: ptejsebiskupa@ado.cz  Dotazy je možné zasílat do středy 4. října. Využijme této možnosti setkání s pastýřem naší diecéze.    Pozvánka na synodální setkání s biskupem

 • SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK NÁS ZVOU K MODLITBĚ

    Pravidelně jsme v naší farnosti zváni společenstvími Modliteb matek k účasti na tzv. Triduu, které proběhne o víkendu 22. – 23. 9. Přijďte prosit společně v pátek a sobotu za odpuštění, v neděli chceme vyjádřit svoji vděčnost, chválu a díky.   V pátek 22. 9. v 17:30 v kostele sv. Vojtěcha V sobotu 23. 9. v 17:00 po mši svaté v kostele sv. Vojtěcha V neděli 24. 9. při adoraci v 17:00   Všechny srdečně zvou otrokovické skupinky Modliteb matek.   Odkaz: http://www.modlitbymatek.cz

 • Vyšel nový farní občasník

  V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli. Kromě farních prázdninových aktivit v něm vzpomínáme na vzácné farníky trvalého jáhna pana Orlitu a stavitele kostela pana Vyorala.   Fom ke stažení zde: FOM 2023-04(09) web

 • Biskup Nuzík zve na setkání pro oběti zneužívání

    Všichni, kdo se zejména v církvi setkali s jakýmkoli způsobem zneužívání, jsou zváni k modlitbě a setkání navzájem mezi sebou i s biskupem Josefem Nuzíkem. Akce se uskuteční o svátku Panny Marie Bolestné 15. září 2023 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Program začíná v 16.00 smírnou adorací, v 17.00 je nabídnuta možnost setkání s biskupem Nuzíkem a v 18.00 následuje mše svatá za všechny přítomné i za ty, kteří přijít (zatím) nemohli. „Svatý otec František často zařazuje setkání s oběťmi zneužívání do programu svých cest a já mám za to, že i v naší zemi nastal čas pozvat všechny, kterých se zneužívání týká. V den památky Panny Marie Bolestné se proto potkáme při modlitbě, abychom nesli bolest všech lidí, kteří se se zneužíváním setkali, a přispěli k uzdravení těchto těžkých ran. Setkání má nízkoprahovou podobu, aby se mohli zúčastnit a cítili se zde bezpečně i ti, kdo zatím nemohou nebo nechtějí o svých zkušenostech mluvit. A pokud někdo v tomto modlitebním prostředí najde odvahu promluvit o tom, co prožil, bude to pro něj i pro celé společenství důležitý krok,“ zve hlavní celebrant mše svaté biskup Nuzík.

 • Hledáme rodiny pro ubytování dobrovolníků Godzone Tour

    Godzone Tour pomáhá každoročně organizovat tým asi 700 dobrovolníků. Jedna ze zastávek bude 25. 10. ve Zlíně. Potřebujeme ubytovat 300 dobrovolníků různě v rodinách. Můžete nabídnout nocleh na jednu noc? Požadavky pro ubytování: - datum 25. - 26.10. (1 noc ze středy na čtvrtek) - postel nebo matrace, teplá voda, popř. snídaně   Zapisovat se můžete v zákristii.   Nebo přes formulář zde:https://forms.gle/Ah6RtLmXb3WUH97K6      VERÍM - GODZONE feat. AUGUSTÍN, PUER DEI, GEORGE BALGA, DAWIDD | Godzone Tour 2021

 • Godzone Tour letos i ve Zlíně a Brně

    Před 20 lety se začal psát příběh společenství SP na Sliači. Ten se postupně začal naplňovat ve službě nové evangelizace v tzv. projektu Godzone.  A odtud byl již jen krůček k tomu v rámci Týdne Církve pro mládež navštívit několik měst a uspořádat Godzone Tour. Jedná se o evangelizační turné, které zahrnuje večerní koncerty, kde návštěvníci zažijí originální hudebně-taneční program, vyslechnou si jedinečné příběhy lidí, uvidí interaktivní divadelní scénku, inovativní videoprodukci a mnoho dalšího. Letošní ročník nese téma NEBOJTE SA a uskuteční se od 23. – 28. října. V tomto týdnu zavítají taky k nám do ČR ve středu 25. 10. do Zlína a 26. 10. do Brna. Rádi přivítají pomoc dobrovolníků. Godzone tour však nezahrnuje pouze celovečerní koncert, ale také v daném městě evangelizaci na náměstích, dobročinnou aktivitu, pomoc Charitním centrům a zábavně-výchovný program na desítkách základních a středních škol. Poslední roky se nás na Godzone tour během jednoho týdne setkalo více než 22 tisíc. Přidej se k nám a staň se i Ty součástí generace, které jde o Boží království.   Jak to vše vzniklo? https://godzone.sk/oprojekte/#naspribeh https://godzone.sk/pribeh-godzone-projektu/   Odkazy: https://tour.godzone.sk/   Osobný a Godzone príbeh - Július Slovák   MOJA MÚDROSŤ - Július Slovák, Sima Magušinová, Mária Podhradská, Bohuš Živčák, Norbert Daniš     GODZONE TOUR 2022 - Meno Aslan - GODZONE (Ft. Empo, dawidd, Puer Dei, Augustín) /prod. Jozef Šarišský/   GODZONE TOUR 2022 - Požehnanie - GODZONE (Ft. ESPÉ, Katarina Jura)   GODZONE TOUR 2022 - Všade vôkol nás - GODZONE (Ft. ESPÉ, Katarina Jura)     Album GODZONE TOUR 2022 | NEVZDÁVAJ TO https://open.spotify.com/album/2hKsguZSJBzHQa0WLMUMuF