Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Vojtěch Šíma – Čro Plus – Sametová revoluce musí proběhnout v našem svědomí

  V tomto týdnu prožijeme svátky jak národního patrona sv. Václava, tak taky patrona původního farního kostela sv. Michaela. Nedávno byl taky odvysílán rozhovor s dlouholetým farářem Otrokovic o. Vojtěchem Šímou, který zde působil 16 let a zasloužil se o stavbu nového kostela sv. Vojtěcha.   Přeji v tyto dny krásný sváteční poslech s jeho vzpomínkami.      

 • Ohlášky 26. neděle v mezidobí 25. 9.

  Na stolíku si můžete prohlédnout a objednat brožurku k pobožnosti 9 prvních pátků.                     Filmový apoštolát vás zve v pondělí 26. 9. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Mlčení o počátcích víry v Japonsku.  V úterý 27. 9. v 16:00 na faře bude Setkání nad Biblí s našim trvalým jáhnem panem Orlitou. Ve středu 28. 9. je slavnost svatého Václava – hlavního patrona českého národa. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek, pokud nejsme v práci, máme se účastnit mše sv. Mše sv. u sv. Vojtěchovi je 18.30, po ní tichá adorace. Ve čtvrtek 29. 9. oslavíme patrona našeho původního farního kostela slavnostní mší sv. v 18.30 v kostele sv. Michaela. Animátoři mládeže zvou na zahajovací mši sv. pro mládež, která bude v pátek 30.9. v 18:30 ve Zlíně u Filipa a Jakuba. Po mši sv. bude setkání pokračovat na faře. V pátek 30. 9. v 9:30 bude mše sv. na Senioru C. Maminky z modlitebního společenství zvou k pravidelnému setkávání v úterý ve 20:00 v suterénu od 4. 10. každých 14 dní. Nadační fond Credo zve na Konferenci Společenství, která proběhne 7.-8.10. v Kongresovém centru ve Zlíně.  Maltézská pomoc hledá dobrovolníky pro seniory, dospělé, ale i děti z Otrokovic a blízkého okolí. Chtěli bychom Vás požádat o cca 2 hodiny týdně (nebo dle Vašich možností) pro zpříjemnění dlouhého času lidem z Otrokovic a okolí. Bližší informace na vývěsce a webu.   ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN Mše svatá ve čtvrtek 29. 9. v 18:30 u sv. Michaela.   Přijměte v sobotu 22. 10. pozvání na pouť děkanátů Vizovice a Zlín za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. V zákristii se můžete přihlašovat do autobusu, který pojede ve 13:30 z Baťova přes Střed a Kvítkovice. Cena 120 Kč.     

 • ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: USILUJ SE!

  Kráčet společně (Syn hodos)     „Boží muži, usiluj… bojuj…“ (1 Tim 6, 11.12). Žít s Bohem vyžaduje dvě věci. V první řadě musím být Boží člověk. Co to znamená? Mé srdce, můj život je oddaný, podřízený Bohu. Je to vědomé rozhodnutí hledat vždy Boží cesty a jít po nich. Rozhodnutí každodenně obnovováno, zvláště ve chvílích, kdy jsem jednal opačně, v rozporu se svým rozhodnutím. A druhou věcí je aktivita – „usiluj se, bojuj“. Je důležité zdůraznit to, neboť mnohé křesťany dneška charakterizuje slovo pasivita. Mnozí jsou jen konzumenty služeb, které Církev „nabízí“. Pavel ale říká, že věčného života se dosahuje zápasem, bojem. Ne chozením do kostela, neboť je neděle, ne odříkáním nějakých naučených modliteb ráno a večer, neboť tak mě to naučili. Jdu do kostela, neboť se chci setkat s Ježíšem v Eucharistii, v jeho slově, ve společenství, v knězi. Modlím se, protože chci ráno i večer (a nejednou i během dne) mluvit s Bohem. Jsem aktivní, vymýšlím mnoho způsobů, jak být více s Bohem, blízko u něj. K tomu je však zapotřebí ještě jedno – zájem o lidi. Při čtení dnešních liturgických textů velmi snadno zjistíme, že problémem nebylo bohatství či přepychové hodování (vždyť Ježíš chodil na bohaté hostiny), ale nezájem o lidi. „…ale nad zkázou Josefa se netrápí“ (Am 6, 6). Boží člověk má rád lidi. Nejen některé, ale každého, s kým se setkává. Nejde o to mít rád někoho v Africe či Asii, člověka, kterého jsem v životě neviděl, ale mít rád toho, s kým zrovna jsem. A nevyhýbat se nikomu. To byl problém boháče v evangeliu - měl rád své bratry, vždyť v pekle měl starost o jejich spásu, ale neměl rád Lazara… Nechtěl vědět o člověku, který byl u prahu jeho domu. Je někdo ve tvém okolí, koho nemáš rád? Co uděláš v těchto dnech, abys mu projevil lásku? Minimem je upřímná modlitba o to, abyste jednou byli spolu v nebi. Ale nezůstaň při minimu, vzbuď v sobě touhu udělat něco víc… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Filmový apoštolát uvádí film Mlčení

  V pondělí 26. 9. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu na o počátcích víry v Japonsku Mlčení.  Vstup volný.   V 16. století se Japonsko otevírá světu a vedle obchodníků sem zamíří také řada misionářů. Vznikají první kostely a koncem století vyznává katolickou víru několik stovek tisíc obyvatel japonského souostroví. Avšak soupeření mezi evropskými misionáři a obava japonské vládnoucí třídy z přílišného vlivu cizinců vede k opětovnému uzavření země a přísnému zákazu křesťanství. V první polovině 17. století se do Japonska odvažuje jen několik málo misionářů z Portugalska a při jejich odhalení je čekají jen dvě možnosti: mučednická smrt nebo zřeknutí se víry. Jedním z posledních, kdo do zakázané země odcestoval, byl otec Ferreira (Liam Neeson) a po delší odmlce získají v Evropě zprávu o jeho osudu. Podle ní kdysi horlivý kazatel od víry odpadl, a dokonce přijal za své japonské jméno. Dva jezuitští mniši a někdejší Ferreirovi učedníci, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se proto vydávají do země vycházejícího slunce dopátrat se pravdy.  

 • Maltézská pomoc hledá dobrovolníky

    Dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. Solidarita a vzájemná pomoc je základem lidské společnosti. V každé kultuře, typu společnosti či době pomáhali ti, kteří na tom byli lépe těm, kteří potřebovali pomoc kvůli nemoci, chudobě nebo přírodní katastrofě. Maltézská pomoc, o.p.s. patří mezi nejstarší humanitární a charitativní organizace na světě. Snaží se o předcházení sociální izolace osob, nejčastěji se jedná o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, kterým s pomocí dobrovolníků pomáhá v jejich nelehkém životě.   Staňte se dobrovolníkem v Maltézské pomoci   Co dělají naši dobrovolníci? Nejčastěji si povídají s osamělými seniory v jejich domovech nebo v institucích – domov pro seniory, nemocnice. Jsou společníky na procházce lidem s chodítkem nebo na vozíčku, kteří si již netroufají sami ven. Mohou se tak dostat i po několikaleté izolaci ven z bytu. Umíme se přizpůsobit se situacím a úkolům, které z nich plynou. Když zmíním ty nejvýraznější, kdy jsme společně pomáhali – pamatujete si ještě, jak jsme společně šili roušky pro občany a sociální instituce v Otrokovicích a okolí? Také jsme zprostředkovávali telefonické dobrovolnictví pro seniory v uzavřených bytech nebo domovech pro seniory, oslovili jsme veřejnost, abychom mohli přinést kreslená přáníčka dětí nebo podporující dopisy seniorům v uzavřených domovech pro seniory. Se seniory doma či v okolních domovech pro seniory jsme v covidových obdobích trénovali paměť. Zorganizovali jsme poděkování a podporu zdravotníkům, kteří se starali v KNTB ve Zlíně o nemocné covidem od dětí z otrokovických ZŠ prostřednictvím přáníček. Předali jsme další stovky přání dětí k vánočním a velikonočním svátkům zdravotníkům a seniorům v KNTB a také v domovech pro seniory v Otrokovicích. Desítky dobrovolníků on-line doučovali a připravovali děti na přijímací zkoušky v covidovém období. Poslední měsíce nás zaměstnávala jiná pomoc, která vyplynula z odlišné situace – pomáhali jsme ukrajinským dětem – připojili jsme se k hlídání dětí v dětském koutku v KACPU ve Zlíně, vypsali jsme sbírku hraček pro tyto děti a předali jim téměř dvacet pytlů hraček a psacích potřeb. Naši dobrovolníci pomáhali ukrajinským dětem s integrací v ZŠ, vedli kurzy češtiny a uspořádali seznamovací vycházky ukrajinským dětem s městem, na které byli pozváni i jejich čeští spolužáci. Chceme pomáhat ještě víc, a tak hledáme další dobrovolníky pro návštěvy a popovídání s lidmi v jejich domovech nebo v domovech pro seniory. Můžete si povídat s osamělými lidmi, nabízet nové podněty k hovoru a tím obohatit jejich jednotvárné dny. Nebo pomáhat zvládnout učivo dětem ze základní školy, teď už při osobním setkání. Vyberte si, co by Vás bavilo a připadá Vám smysluplné a hodinu, dvě věnujte osobám, pro které to bude mnoho znamenat. Možná spolu navážete přátelský vztah a oboustranně si přinesete radost ze společně strávených chvil. Udělejte pro někoho to, co byste chtěli, aby pro Vás nebo Vaše blízké udělal někdo jiný, až to budete potřebovat.   Další informace naleznete na www.maltezskapomoc.cz Nebo kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Romanu Rochovanskou tel. 737 589 644 e-maile: otrokovice@maltezskapomoc.cz.   Spot Maltézská pomoc 2022  

 • Ohlášky 25. neděle v mezidobí 18. 9.

  Děkuji za dnešní sbírku určenou na provozní náklady. Členové Eucharistické hodiny mají v zákristii další brožurku modliteb k adoraci. Dnes jste od 15:00 zváni na Novou Dědinu na svěcení nové kapličky u hřiště. Více informací na plakátku. Tento týden začíná výuka náboženství dle rozvrhu. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám v pondělí 19. 9. pomohou převézt klienty Charity na mši svatou v 10:00 u sv. Michaela. Přijměte pozvání na Triduum Modliteb matek, které se bude konat o víkendu 23. - 25. 9. Využijme čas nám svěřený na společnou modlitbu před Pánem v pátek od 17:30 v kostele sv. Vojtěcha, v sobotu od 7:30 u sv. Michaela, v neděli při adoraci od 17:00 v kostele sv. Vojtěcha s hudebním doprovodem mládeže. Na stolíku najdete krabičku, do které můžete napsat své prosby, díky, chvály, které společně poneseme tento víkend v modlitbě. Na stolíku si můžete prohlédnout a objednat brožurku k pobožnosti 9 prvních pátků.                     Filmový apoštolát vás zve v pondělí 26. 9. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Mlčení o počátcích víry v Japonsku.  V úterý 27. 9. v 16:00 na faře bude Setkání nad Biblí s našim trvalým jáhnem panem Orlitou. Maltézská pomoc hledá dobrovolníky pro seniory, dospělé, ale i děti z Otrokovic a blízkého okolí. Chtěli bychom Vás požádat o cca 2 hodiny týdně (nebo dle Vašich možností) pro zpříjemnění dlouhého času lidem z Otrokovic a okolí. Bližší informace na vývěsce.   Každý pátek jsou dětské mše svaté. Bude jim předcházet nácvik dětské scholičky vždy od 15:00.   Vyučování náboženství v Otrokovicích ve školním roce 2022/2023   Třída Den Hodina Místo Vyučující 1. - 2. pondělí 14:30 – 15:15 suterén kostela P. Šupol 8. - 9. pondělí 15:45 – 16:30 fara P. Šupol 6. - 7. středa 15:30 – 16:15 suterén kostela P. Šupol 4. - 5. středa 16:30 – 17:15 suterén kostela D. Plšková  3. čtvrtek 15:30 – 16:15 suterén kostela P. Šupol   Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže kovovou brankou. Začínáme v týdnu od pondělí 19. září 2022   Přihláška do náboženství zde: Přihláška do náb.1.tř.2022 A5 Prosíme rodiče o odevzdání v zákristii nebo na faře do schránky.

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Boží výzbroj

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Roman Vlk | JAK NA TO | Boží výzbroj   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TAH NA BRÁNU

    Kráčet společně (Syn hodos) Na téma, které chci rozvinout dnes, mě přivedl minulou neděli papež František. Když komentoval evangelium se třemi podobenstvími o ztrátě a hledání, položil takovou otázku: „Je někdo, kdo ti ve společenství chybí?“ Ukázal úplně jiný pohled na známý text. Řekl nám, že máme mít bytostný zájem o jiné. Nejde totiž o to, zda nám někdo v kostele chybí statisticky, ale vztahově. A Svatý Otec pak zdůrazňoval, že pokud nám někdo chybí, tak je třeba ho vytrvale a s velkým úsilím hledat, vyčkávat, neustále ho mít v srdci, aby pak při jeho návratu do společenství mohla zavládnout velká radost. Něco podobného – zdůraznění tahu na cíl – vnímám i v dnešních čteních, ačkoli obrazy evangelia i proroka Amose jsou negativní. Ježíš v evangeliu hovoří o nepoctivém správci, který však měl tah. Samozřejmě ve vlastním zájmu. Ježíš ho však nedával za příklad statečnosti, nýbrž za příklad cílevědomosti. I negativní příklad těch, kteří jsou připraveni „prodat i smetí z obilí“ (Am 8, 6), nás má vyburcovat. Pokud jsou tito připraveni vykonat všechno, aby dosáhli třebas nekalého zisku, tak my máme být připraveni a ochotni dělat všechno, co je dobré, aby se lidé kolem nás vrátili k Pánu, musíme mít tah na branku – tah sloužit Pánu, který chce spasit všechny lidi. Také o tomto je synod o synodalitě – jestli máme takový tah. Zda nás zajímá a trápí věčný život těch, kteří v našem společenství při slavení Eucharistie chybí. Poohlédni se v těchto dnech – možná hned teď – kolem sebe a napiš si jména lidí, kteří ti chybí ve společenství při slavení Eucharistie. A pros Božího Ducha, aby ti ukázal, jak se modlit a co dělat, aby našli Ježíše. Abys mohl jednou slavit Eucharistii s nimi. Pros o tah, jak ho měl nepoctivý správce, jak ho měli ziskuchtiví kupci v Amosově proroctví. Ne tah k zabezpečení se a materiálnímu zisku, ale tah k dobru pro spásu mnoha. Ať se seznam, který jsi napsal, stane předmětem tvé modlitby až do doby, než všechny neuvidíš v chrámu slavit Pána. S tebou. Možná ne v pozemském chrámu, ale určitě v nebeském. Zdá se ti to nemožné? Viz, co píše žalmista: „Z prachu zvedá chudého a ze smetiště povyšuje ubožáka a dává mu sedět vedle knížat, vedle knížat svého lidu" (Ž 113, 7-8). Ti všichni ve tvém seznamu jsou chudí a ubožáci, o které má zájem sám Bůh. Ty jsi zas to kníže, které již bylo omilostněno a přijato do království. Bohu totiž není nic nemožné. Dokázal-li obrátit a přivést k sobě tebe (a mě), tak to snadno udělá i s jinými, neboť všichni ostatní jsou menší hříšníci… Bůh chce jen jedno - aby ti nikdo z nich nebyl lhostejný, aby ti chyběl v Božím chrámu. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Slovo biskupů ke komunálním a senátním volbám

  Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.   Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska     Mons. Jan Graubner arcibiskup pražský  předseda České biskupské konference   Praha, 9. září 2022

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Znamení kříže

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Odkaz na videa, ve kterých se také mluví o znamení kříže: https://youtu.be/hr6avjVXMhI https://youtu.be/RDFr0n9-SVY   Roman Vlk | JAK NA TO | Znamení kříže   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe