Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Tříkrálová sbírka v Otrokovicích

    Koledování v Otrokovicích proběhne v sobotu 7. ledna 2023 od 10:00 do 15:00.   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023   Koledování bude předcházet: - Požehnání koledníků proběhne v pátek 6. ledna při dětské mši svaté v 18 hodin. - Sraz všech koledníků v sobotu 7. ledna v 9:30 v suterénu kostela. - K zapůjčení je i několik obleků, zájemci kontaktujte J. Žalčíka, tel. 734 684 878   Přispět bude možné i v neděli 8. ledna na obou mších sv. v kostele sv. Vojtěcha.   O Tříkrálové sbírce s její koordinátorkou Gabrielou Víšovou

 • Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

  Papež, který spojil rozum s vírou, naději s milosrdnou láskou – medailon o zesnulém emeritním papeži Benediktu XVI.   „Byl to velký papež – jak pro svou lásku k církvi, tak vůči lidem“, prohlásil o svém předchůdci papež František. Ona láska byla mízou osmiletého pontifikátu Benedikta XVI., během něhož tento pokorný a zároveň neochvějný pastýř moudře a odvážně držel kormidlo Petrovy bárky, navzdory protivětru a rozbouřeným vodám. Byla to láska zářící novým světlem ve Svatém roce milosrdenství, který zahájil nezapomenutelý výjev – nachýlený emeritní papež jako prostý poutník procházel Svatou branou Vatikánské baziliky. Vraťme se nyní k některým momentům pontifikátu Benedikta XVI. – papeže, který se z lásky k církvi vzdal petrovské služby. Bylo krátce po desáté hodině dopolední, 27. dubna roku 2014. Miliony očí se upíraly na prostranství před bazilikou sv. Petra a další miliony diváků sledovaly v televizním přenosu objetí emeritního a úřadujícího papeže. Bratrské objetí Benedikta XVI. s Františkem se odehrálo pod gobelíny, které znázorňovaly dva svaté papeže – Jana XXIII. a Jana Pavla II. První z nich odkazuje přímo k II. Vatikánskému koncilu, jehož se mladý a vynikající teolog Joseph Ratzinger zúčastnil jako poradce kardinála Fringse. Druhý portrét pak zobrazoval muže, se kterým pozdějšího kardinála Ratzingera pojilo výjimečné přátelství. Dva koncelebrující a dva svatí papežové – hlásaly novinové titulky po celém světě ve zprávách o dříve nemyslitelné události. Tatáž nevěřícnost o rok dříve zprvu ohromila celý svět, když si 11. února 2013 vyslechl následující slova. “Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum…Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu.“( Konzistorní sál Apoštolského paláce, 11.2.2013). Na papežovu demisi nejsme připraveni, zněl upřímný komentář jednoho známého italského  teologa, který byl pouze jedním z celé laviny pochybovačných reakcí. Jako by každý cítil povinnost něco vyslovit, aby zahnal neklid, vyvolaný nepředstavitelnou abdikací – navíc pronesenou v latině a tudíž zprvu zcela nepochopitelnou. Jediný, kdo nekolísá, je pastýř, který pro dobro svého stádce volí cestu, jíž se dosud nikdo nevydal: “Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby, kterou mi Pán svěřil 19. dubna 2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře závažnosti takovéhoto kroku, ale stejně tak i toho, že již nejsem s to plnit petrovskou službu takovou silou, jakou si tato služba žádá…“ (Generální audience, 13.2.2013).   Benedikt XVI. pronáší tato slova 48 hodin po nečekané abdikaci a otevírá své srdce věřícím, shromážděným v aule Pavla VI. Lidé začínají chápat, že je svým krokem nechce „opustit“, nýbrž naopak z vnuknutí Ducha prokazuje vrcholný skutek lásky ke Kristu. Vypršelo sotva pár hodin od završení petrovského úřadu, když Benedikt XVI., při své poslední generální audienci, 27. února, zdůrazňuje, že „neopouští kříž, ale zůstává ve službě modlitby, takříkajíc na dvoře svatého Petra“ (27.2.2013). O den později se setkává s kardinály, kteří se připravují na konkláve a mezi kterými je také kardinál Bergoglio. Rovněž k nim se obrací povzbudivými a láskyplnými slovy: “Kéž nám Pán ukáže toho, kterého chce. Mezi vámi, v kolegiu kardinálů, je také budoucí papež, kterému již dnes slibuji svoji bezpodmínečnou úctu a poslušnost.“(Setkání s kardinály v Klementinském sále Apoštolského paláce, 28.2.2013).   Pokora Benedikta XVI. rozechvívá, avšak nepřekvapuje, neboť právě touto ctností se vždy vyznačoval, jak mohl celý svět ocenit už při jeho nástupu na Petrův stolec: “Drazí bratři a sestry, po velkém papeži Janu Pavlu II. zvolili kardinálové mě, prostého a pokorného dělníka na vinici Páně. Utěšuje mě skutečnost, že Pán dokáže pracovat a jednat i s nedostatečnými nástroji. Především se ale svěřuji do vašich modliteb. V radosti Krista zmrtvýchvstalého, v důvěře v jeho trvalou pomoc, pojďme dál. Pán nám pomůže a Marie, jeho Nejsvětější Matka, bude na naší straně.“ (19.4.2005). Pokornému dělníkovi však nechybí odvaha. Mírný, ale rozhodný pastýř řeší skandály, které otřásají církví, zejména hrůzný jev sexuálního zneužívání nezletilých některými duchovními. Benedikt XVI. je první papež, který přijímá oběti těchto zločinů, a činí tak skrytě, mimo světla reflektorů, na Maltě, ve Spojených státech amerických, Austrálii a Spojeném království. Vydává nové směrnice, které zaručují „nulovou toleranci“ vůči mužům, kteří se tímto deliktem poskvrnili. “Musíme nalézt nové odhodlání k víře a dobru. Musíme být schopni pokání. V přípravě na kněžství musíme všemožně usilovat o to, aby se nic takového už nikdy nestalo. Je však také na místě ze srdce poděkovat všem, kdo se zasazují o pomoc obětem, aby jim dodali důvěru v církev a schopnost věřit jejímu poselství“ (Promluva k římské kurii, 20.12.2010). Se stejným odhodláním se Benedikt XVI. pouští do obnovy vatikánských ekonomických institucí a jejich hospodaření. Činí tak navzdory osobnímu utrpení, které mu přinesl únik interních vatikánských dokumentů. Ještě jednou zde oslovuje pokora papeže, který odpouští svému osobnímu komorníkovi, jenž mu odcizil soukromé spisy. Pontifikát německého papeže se nicméně spíše než ve znamení krizí nese v duchu konstruktivních návrhů. Benedikt XVI.  ustavuje personální ordinariát pro anglikány, kteří vstupují do plného společenství s katolickou církví, a aby se postavil „zatmění Boha, a tím i zatmění hříchu“ (Angelus, 13.3.2011), zve vzdálené i blízké k dialogu v rámci „Nádvoří národů". “K dialogu s náboženstvími je třeba dnes přiřadit především dialog s těmi, pro které je náboženství něčím cizím, pro které je Bůh neznámý, ale kteří by přesto nechtěli zůstat jednoduše bez Boha, nýbrž přiblížit se mu alespoň jako Neznámému“ (Promluva k římské kurii, 21.12.2009). Pokorný dělník na vinici Páně pokračuje rovněž v mezináboženském dialogu. Navštěvuje synagogy v Římě, Kolíně nad Rýnem a New Yorku. Na říjen 2011 svolává do Assisi věřící i nevěřící ke Dni modliteb za mír. Po počátečním nedorozumění, které vyvolala přednáška v Řeznu, se posilují rovněž vztahy s islámem – mimo jiné díky otevřenému listu 38 muslimských intelektuálů, jejichž počet se zvyšuje na 138 a posléze na 216. Symbolem znovu navázaného dialogu je návštěva Benedikta XVI. v Modré mešitě, kde se po boku istanbulského immáma pohroužil do meditace. “Stanul jsem na tomto místě pár minut v soustředění a obrátil se k jedinému Pánu nebe a země, milosrdnému Otci celého lidstva. Kéž v sobě všichni věřící rozpoznají Jeho stvoření a vydávají svědectví o pravém bratrství!“ (Generální audience, 6.12.2006).   Zvláštní zmínku si zaslouží ekumenický dialog. Papež Benedikt se opakovaně setkal s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem a zahájil novou fázi vztahů s moskevským pravoslavným patriarchátem. Vysoce symbolická byla návštěva erfurtského augustiniánského kláštera, ve kterém pobýval Martin Luther, a setkání s primasem londýnské anglikánské komunity, Rowanem Williamsem. Ostatně všech čtyřiadvacet mezinárodních cest Benedikta XVI. za sebou zanechalo stopy – od pohnutého setkání se syrskými uprchlíky při návštěvě Libanonu po modlitbu na newyorském Ground Zero. Emeritní papež navštívil všech pět světadílů – od Kamerunu přes Brazílii po Austrálii a Kubu. Není lehké vybrat jeden okamžik za všechny, avšak mimořádnou hodnotu má návštěva koncentračního tábora Auschwitz Birkenau. “Papež Jan Pavel II. zde byl jako syn polského národa. Já jsem zde jako syn národa německého, a právě proto mohu a musím říci jako on: nemohl jsem sem nepřijít. Musel jsem přijít. Byla a je to povinnost vzhledem k pravdě a k těm, kdo trpěli, je to povinnost před Bohem být zde jako nástupce Jana Pavla II. a jako syn německého národa.“ Spolupracovník Pravdy, jak hlásá biskupské motto Benedikta XVI., je rovněž svědkem milosrdné lásky. Křesťané, pronásledovaní v různých částech světa, v něm nalézají jistého obránce. Jako první papež mluví o „christianofobii“ a odsuzuje porušování náboženské svobody, které se děje ve jménu pákistánského zákona o blasfemii. Prostřednictvím Papežské rady Cor Unum nikdy neopomíjí rychlou pomoc národům, postiženým válkami a přírodními katastrofami. Navštěvuje chudé, staré a nemocné v Itálii i zahraničí – zejména malé pacienty v římské nemocnici Bambin Gesù a v betlémském Caritas Baby Hospital. V Brazílii se vydává za mladými narkomany do Fazenda da Esperenza; v Jordánsku, Španělsku a Spojených státech amerických zavítal k postiženým v různých pečovatelských domech. Tato gesta zdůrazňují, že v Božích očích je každý člověk jedinečný a cenný. Právě křesťanské lásce věnuje Benedikt XVI. svou první encykliku Deus Caritas est (2006), po které následují Spe salvi o naději a Caritas in Veritate o celistvém rozvoji člověka. Posledně jmenovaný dokument čtou také operátoři na Wall Street – v době hospodářské krize tu církev nabízí originální úvahu, která staví člověka do středu ekonomického dění. “Nesmíme zapomenout, jak jsem poukázal v encyklice Caritas in veritate, že také na poli ekonomie a financí jsou správný úmysl, transparentnost a snaha o dobré výsledky vzájemně slučitelné a nesmějí se nikdy oddělovat“(10.12.2011).   Kromě tří encyklik papež Benedikt XVI. vydal čtyři postynodální apoštolské exhortace a 19 dokumentů formou motu proprio. Do dějin se vepsal také Benediktův dopis čínským katolíkům z roku 2007. Nový vhled na otázky, před kterými stojí dnešní církev, přináší knižní rozhovor s německým novinářem Peterem Seewaldem „Světlo světa“ (2010) a světovým bestsellerem se stává trilogie „Ježíš Nazaretský“, ve které Joseph Ratzinger předkládá své teologické bádání, ale zároveň svědectví hluboce věřícího člověka. Je zajímavé, jak se tento erudovaný teolog vydává cestami, které papežská komunikace dosud neprobádala. U příležitosti Světových dní mládeže zasílá textové zprávy mladým lidem z celého světa, hovoří v satelitním spojení s astronauty na Mezinárodní kosmické stanici, podepisuje komentář pro Financial Times a rok před abdikací otevírá twitterový účet @Pontifex. “Dnes jsme voláni, abychom také v digitální kultuře objevili symboly a metafory, které jsou pro lidi výmluvné, a mohou nám pomoci, mluvíme-li k soudobému člověku o Božím království“ (28.2.2011).   Soudobému člověku Benedikt XVI. neváhal připomínat posvátnost života, krásu přirozeného manželství mezi mužem a ženou, naléhavost výchovné svobody. Tyto hodnoty jsou nadčasové a nezadatelné, jak opakovaně zdůrazňoval. Rodina byla pro papeže Ratzingera jednou z otázek, která mu nejvíce ležela na srdci. Zvláštní pozornost věnoval zraněným rodinám, které prožívají drama odloučení. Předjímal tak synodální proces, pokračující za Františkova pontifikátu. Na milánském Světovém setkání rodin v červnu roku 2012 řekl: “Myslím, že je velkým úkolem farnosti, katolického společenství, udělat vše, co je v jejich možnostech, aby tito lidé cítili, že jsou milováni, přijímáni, že nejsou „mimo“, (...) že žijí plně v církvi.“(2.6.2012)   Církvi, které Benedikt XVI. po celý život sloužil – od mladého pronikavého teologa až po nelehký úřad Petrova nástupce, avšak stále, jak sám vyslovil, „veden kompasem druhého Vatikánského koncilu, který umožňuje loďce církve, aby plula na otevřeném moři uprostřed bouří nebo na klidných vlnách a bezpečně navigována dosáhla cíle“ (Generální audience, 10.10.2012). Zdroj foto i text: https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2022-12/zemrel-emeritni-papez-benedikt-xvi.html 

 • Modleme se za Benedikta XVI., je těžce nemocný a v tichosti podporuje církev

  Foto: Wikimedia Commons Na závěr generální audience 28.12. papež František požádal věřící o „zvláštní modlitbu“ za svého pětadevadesátiletého předchůdce: „Kéž ho Pán podpoří v tomto svědectví lásky k církvi až do konce“. Vprostřed pozdravu italským věřícím na závěr dnešní generální audience se papež František při pohledu na přítomné v aule Pavla VI. odchýlil od připraveného psaného textu a svěřil jim velmi konkrétní modlitební úmysl: „Prosím o zvláštní modlitbu za emeritního papeže Benedikta, který v tichosti podporuje církev. Pamatujte na něj, je velmi nemocný, a proste Pána, aby ho utěšil a podporoval v tomto svědectví lásky k církvi až do konce“.   Těchto několik slov papeže Františka naznačuje choulostivou situaci zdravotního stavu Benedikta XVI., který se 16. dubna dožil 95 let. Joseph Ratzinger se několik měsíců po své rezignaci v únoru 2013 uchýlil do kláštera Mater Ecclesiae ve Vatikánských zahradách. Pomáhají mu zasvěcené laičky Memores Domini a jeho osobní sekretář, mons. Georg Gänswein, který v průběhu let vždy hovořil o Benediktově životě naplněném modlitbou, hudbou, studiem a četbou.   Papež František při mnoha příležitostech hovořil o poutu se svým předchůdcem, kterého při modlitbě Anděl Páně 29. června 2021, v den 70. výročí Ratzingerova kněžského svěcení, nazval „otcem a bratrem“. Od začátku svého pontifikátu zahájil papež František „tradici“ setkávání s emeritním papežem, počínaje historicky první návštěvou nově zvoleného papeže, který přiletěl vrtulníkem do rezidence Castel Gandolfo, kde Benedikt pobýval několik týdnů před svým přestěhováním zpět do Vatikánu. Před vánočními či velikonočními svátky nebo u příležitosti konzistoře s novými kardinály si František nikdy nenechal ujít toto gesto blízkosti a zdvořilosti a vždy navštívil vatikánský klášter, aby emeritního papeže pozdravil a popřál mu vše dobré. Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs/     Modlitba zdroj: Facebook Misiio.cz    

 • Betlémské světlo od 23. 12. v kostele

    Každoročně skauti rozvezou Betlémské světlo po celé republice. U nás se stalo hezkou tradicí, že jej taky roznesou po městě. Vyrážejí ze své klubovny u Přístaviště a dorazí až před Otrokovickou BESEDU. Pokud nestihnete žádnou jejich zastávku, budete si moci odnést Betlémské světlo z kostela sv. Vojtěcha 23. 12. v průběhu zdobení stromků v kostele od 9:00-10:00, před a po dětské mši v 18:00. Další příležitostí pak bude 24. 12., kdy bude kostel otevřen od 13:00 – 15:00 k prohlídce betléma a po dětské bohoslužbě, která začíná v 15:00.   Trasa roznášení Betlémského světla v Otrokovicích: V letošním roce skauti Betlémské světlo po Česku rozvezli 17. prosince, Otrokovice nevyjímaje. Otrokovičtí skauti pak 22. prosince ponesou Betlémské světlo v průvodu. Ten bude v 16 hodin vycházet ze skautské klubovny a půjde přes ulice Karla Čapka a Erbenova, kolem Společenského domu, se zastávkami u domů pro seniory (B, C). U Voňavého krámku pak bude možnost si ho připálit i když průvod bude pokračovat dál po tř. T. Bati, přes Kolonku, podchodem, kolem sokolovny směrem na náměstí před Otrokovickou BESEDU, kam by měl průvod dorazit před 18. hodinou. Tam bude ještě čas na rozdávání, společné zpívání vánočních koled a dopíjení punče v termoskách. Přidat se můžete kdykoliv v průběhu a budeme rádi, když si s námi zazpíváte i koledy.  Občerstvení s sebou dovoleno.   Zdroj: https://www.facebook.com/SkautOtrokovice/   Betlémské světlo do Vašich domovů

 • VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.    Fom ke stažení zde: https://farnostotrokovice.cz/blog/app/web/upload/Obrazky22/FOM%202022-06(12)%20web.pdf

 • Živý betlém bude 25.12. v 15:00 před kostelem sv. Vojtěcha

    Živý betlém se stal tradicí i v naší farnosti. Pokaždé však nám nabídne jiný pohled na události narození Krista s propojením do naší doby. Neodmyslitelnou a očekávanou událostí bývá přiletění anděla, který se snese mezi lidi z kostelní věže.      

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT UVÁDÍ FILM HAČIKÓ

  V pondělí 19. 12. v 17:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu s českým dabingem Hačikó.  Film je přístupný a určen především dětem. Vstup volný.   Film natočený podle japonského snímku z roku 1987 Hachiko Monogatari se skutečně stal. Americký herec a hlavní představitel filmu Richard Gere ztvárnil univerzitního profesora, který se ujme opuštěného psa. Brzy mezi nimi vznikne neuvěřitelné a silné pouto… Dojemný příběh je americkou adaptací japonského skutečného příběhu, který vypráví o jednom oddaném psovi jménem Hačikó. Tenhle mimořádný pes doprovází svého pána Parkera Wilsona (Richard Gere), univerzitního profesora, každé ráno na nádraží a odpoledne se tam vrací, aby ho přivítal. Jednoho dne však Parker zemře a na stanici se už nikdy nevrátí. Ovšem Hačikó věrně čeká na stejném místě na svého pána den co den, celých devět let. Legenda o nesmrtelném poutu se traduje v Japonsku dodnes. Legenda o věrné oddanosti psa ke svému pánovi a o tom, jak se i ten nejobyčejnější rituál může stát největším a nejčistším vyznáním lásky.  

 • Tříkrálová sbírka hledá koledníky

  V sobotu 7. ledna se uskuteční Tříkrálová sbírka. Letos může proběhnout bez jakéhokoli omezení. Proto Charita hledá pomocníky z řad dětí, kteří by vytvořili skupinky koledníků, ale i z řad vedoucích, kteří by s koledníky chodili. Pro zájemce jsou k dispozici přihlášky, které je třeba vyplnit a obratem odevzdat. Čím více se vás přihlásí, tím větší šance je, že se koledníci dostanou úplně ke všem. Nabídněte své síly pro dobrou věc. Odměnou vám bude spousta zážitků, a hlavně hřejivý pocit z dobrého skutku.   Staň se králem a začni nový rok dobrým skutkem       PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE: Přihláška pro koledníky   JAK SE PŘIHLÁSIT: - Vyzvednutím a odevzdáním vyplněné přihlášky v kostele, v náboženství, na schůzkách TOM - Nebo ji můžete zaslat na: zalcik@otrokovice.charita.cz, tel. 734 684 878  

 • Adventní večer v kině Beseda

  Nastal nám čas adventu, kdy se rádi v rámci přípravy na svátky setkáváme s přáteli a zažíváme spolu příjemné chvíle. V takové můžete proměnit večer v kinosále BESEDA v Otrokovicích, kde se bude promítat film POŠLI TO DÁL. Přijďte v úterý 6. 12. od 18:30. Vstupné: 90 Kč, senioři 70 Kč.   Pay It Forward - Trailer   Film je natočen podle skutečného příběhu s hvězdným hereckým obsazením. Školní třída dostala od nového učitele Simoneta (Kevin Spaecy) neobvyklý úkol. Vymyslet způsob, jak zlepšit svět kolem sebe, a pokusit se ho realizovat. Jeden ze žáků Trevor (Haely Josel Osment) přišel s nápadem, že pomůže třem neznámým lidem, a každý z nich místo aby mu pomoc oplácel, ji pak poskytne dalším třem. V rámci projektu přivedl domů bezdomovce Jerryho (James Caviezel). Druhý, kterému se Trevor rozhodl pomoci, byl sám učitel, poznamenaný v obličeji popáleninami. Pokusil se dát ho dohromady se svou matkou (Helen Hunt), kterou se tak současně snažil ochránit před svým hrubiánským otcem. Později však nedokázal zabránit týrání spolužáka trojicí rváčů a smutně konstatoval, že se mu snaha nevydařila. Netušil, že se jeho nápad bude šířit jako nenápadná lavina celou zemí. Ne všechny příběhy však mají dobrý konec.