Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 16.4.2022

    Otázky: 1. Proč Petr a Jan závodili? 2. Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý? 3. Kdo vyhrál v soutěži z Vlčího doupěte? Host: Otec biskup Martin David   Evangelium  (Jan 20,1-9) Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI: OSLAVY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 16.4.2022

    Kráčet společně (Syn hodos) Z utrpení a smrti se rodí život. Z Ježíšova utrpení a z jeho smrti. Z našeho utrpení a smrti jen tehdy, když jsme spojeni s Ježíšem. Jinak utrpení nedává smysl. A jaký život se rodí? Nový! Kvalitativně jiný než ten, když se narodí dítě. Každý člověk se narozením rodí pro smrt. Novým narozením – přijetím Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání ve křtu – se rodíme pro život, věčný život. Velikonoční třídenní je oslavou nového života. „Staré se pominulo a nastalo nové" (2 Kor 5, 17b). Prožíváme radost, neboť smrt už nad námi nemá moc. Jistě, naše těla zemřou, ale na konci budou vzkříšena pro život s Bohem, na kterém mají naše duše účast již nyní – díky svátostem, díky společenství Církve, která se zrodila z Ježíšova utrpení a smrti. To, co píšu, nejsou pro mě teologické úvahy. To je můj každodenní život. Ježíš žije a já žiji s ním, v něm, skrze něho. Jím posilován a veden nesu svůj každodenní kříž v naději, že svým utrpením přispívám ke slávě Božího království. Možná je v těchto dnech náročnější prožívat radost, když vidíme spoustu bolesti, spoustu zbytečně mrtvých, když nás obklopuje strach a nejistota z budoucnosti. Ale nedejme si naši velikonoční radost vzít. Ať se děje cokoli, Ježíš žije a my žijeme s ním. Z Ježíšovy smrti se zrodil život. Pokud jsi s Ježíšem úzce spojen, i z tvého utrpení a smrti se působením Božího Ducha neustále rodí nový život. Možná to nevidíš. Ale věř! Jednou uvidíme ovoce svého života a budeme žasnout, jak navenek drobné skutky lásky, maličká sebezapření, kratičké střelné modlitby, pozvednutí očí ke kříži v bolesti přinesly nesmírně mnoho nového života nejen nám, ale lidem kolem nás. Ba i zcela neznámým, kterým Bůh dal ovoce našeho nového života. Když dnes zpíváme ALELUJA, ať je to nejen pořádně nahlas, ale hlavně celým srdcem. Neboť Ježíš nám získal a daroval nový život. Navěky!  

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč má poslední postní neděle několik názvů?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.4.2022

    Otázky: 1. Proč má poslední postní neděle několik názvů? 2. Co mám dělat s posvěcenými ratolestmi? 3. Mohli bychom si společně něco vyrobit?   Evangelium  (Lk 19,28-40) Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: `Proč ho odvazujete?', odpovíte mu takto: `Pán ho potřebuje.'„ Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč má poslední postní neděle několik názvů?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI: OSLAVY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.4.2022

    Před chvílí jsem si procházel všechny texty, které jsem psal pro naši diecézní stránku během této postní doby. Přestože jsem to neplánoval, všechny jsou zaměřeny na to, co jsme od Boha dostali: dar vyznávání víry; dar budoucího proměnění ve slávě; dar „nošení Boha“; dar stolování s Bohem; dar radikální novosti života. Jakoby nám tím Bůh zdůrazňoval, že jsme pro něj nesmírně důležití. Jakoby nám nově ukazoval, co všechno bychom neměli, kdyby nebylo vykoupení. Proto nás dnes zaměřuje na Ježíše, který nám tyto dary, Bohem od věčnosti připravené, umožnil přijmout. Takže dnes je všechno o Ježíši Kristu. Je to pochopitelné, neboť začíná Svatý týden, ve kterém slavíme vítězné uskutečnění díla našeho vykoupení. Je to týden, jehož hlavním protagonistou je Ježíš, ale obdarovanými jsme my. Ježíš vstoupil do arény a skrze smrt vedl vítězný boj, kterým jsme my byli oživeni a osvobozeni. To je vykoupení! Před námi je týden oslav. Oslav důstojných, vznešených, slavnostních, při kterých možná není vždy prostor pro vnější úsměv, ale určitě je prostor pro radost srdce. Pokud bychom nevěděli, jak to celé skončí, tak by žádná radost nemohla být, jen napětí, jak to dopadne. My však víme, že Ježíš vstal z mrtvých, proto můžeme i evangelia o zradě, mučení a utrpení, o smrti vnímat s radostí v srdci, neboť nám hříšníkům se díky Ježíšovi dostalo odpuštění spolu s darem nového života. Letošní slavení může být díky synodu výjimečné. Synodální setkání ve farnostech nám totiž znovu připomínají, že naše spása není naše individuální záležitost, ale že spásu dosahujeme a prožíváme společným kráčením (syn odos) ve společenství Církve, konkrétní místní církve. Ani naše slavení nemůže být individuální, ale všichni máme nějakým způsobem ke slavení přispět. Během těchto dnů je to tak důležité, že o tom hovoří i směrnice Římského misálu: „Slavení… se mají konat jen tam, kde se mohou konat důstojně, tedy s účastí věřících, s dostatečným množstvím přisluhujících a s možností zpěvu alespoň některých částí“. (str. 279, bod 3). Takového slavení nelze dosáhnout bez aktivní účasti věřících. Synod se nás ve čtvrtém tématu ptá na to, jak vypadá naše slavení. Nejsme jen pasivními diváky? Přispíváme k oslavě například svojí přípravou, oblečením, zpěvem, odpověďmi, soustředěným posloucháním, nějakou liturgickou službou…? Za samozřejmost slavení se pokládá čisté srdce, očištěné pokáním, pokud možno i svátostným. Nedej si ukrást letošní oslavy tvého vykoupení křikem tohoto světa. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co psal Ježíš na zem?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.4.2022

  Otázky: 1. Co psal Ježíš na zem? 2. V čem je pro nás půst dobrý? 3. Soutěž Host: P. Radim Kuchař   Evangelium  (Jan 8,1-11) Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co psal Ježíš na zem?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ: RADIKÁLNÍ NOVOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.4.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Bůh ústy Izaiáše ohlašuje, že tvoří něco nového. Žalmista popisem návratu zajatců z babylonského zajetí tuto novost konkretizuje - Pán přivedl zpět zajaté: „Velké věci udělal s námi Pán.“ Evangelista Jan to „nové“ konkretizuje v příběhu o ženě, kterou farizeové obviňují z cizoložství a čekají, že Ježíš buď bude souhlasit s ukamenováním a ztratí pověst milosrdného učitele, nebo odmítne Zákon. Ježíšův přístup je však šokující a zcela nový… A také apoštol Pavel, který byl skvělým znalcem Písma a důsledně zachovával Zákon, říká, že to „nové“ – Ježíš – mu stojí za to, aby všechno ztratil… Biblická novost v dnešních textech znamená radikálnost. Radikálnost změny: Bůh tvoří něco nového, něco, co nebylo; Ježíš ukazuje nový přístup k hříšníkům; Pavel vše dosavadní pokládá za odpadky, neboť nové mu za to stojí. Radikálnost vyžaduje také náš vztah s Ježíšem – neotročit hříchu, ale žít novým životem. Když nám dnes Církev v biblických textech klade před oči novost a radikálnost, dělá to proto, aby nás motivovala k takovému životu. Proto i postní doba není o hříchu, ale o novosti. Hřích vyznám, lituji a už ho není; novost však natrvalo přetváří mé smýšlení a mění mé jednání. Pokud bychom od křtu (když jsme byli pokřtěni jako malé děti) žili a byli vychováváni v této novosti, dnes by náš život křesťanů vypadal jinak. Ale není třeba se vzdávat - Bůh i dnes dokáže dělat nové věci. Dej mu prostor v tom všem, s čím si nevíš rady (nemoc, vztahy, finance, práce…), co tě tíží, a popros ho, aby vnesl do tvého života něco nového. Jak to udělal Ježíš, když ženě řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ Přichází mi na mysl ještě jeden obraz. Žena, kterou přistihli při cizoložství. To je každý z nás. Ďábel nás vleče pro Boha a žaluje: „Pil. Kradl. Cizoložil. Díval se na pornografii. Podváděl v daňovém přiznání. Pomlouval sousedy. Nenáviděl politiky. Šířil nenávist. Vyvolával spory. Vymýšlel zlo. Nežil v pravdě… Podle tvého zákona, Bože, je hoden smrti.“ To mě i tebe ďábel vleče před Boha a obviňuje. Jak zareaguje Bůh? Radikální novostí. Jen tak se staneš svobodným. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Naučíme se nějakou postní písničku?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.3.2022

  Otázky: Jak se postit, když je kolem nás tolik dobrot? Jak by vypadal ideální syn? Naučí nás DJ Lupík nějakou postní písničku? Host: P. Dominik Kovář   Evangelium – (Lk 15,1-3.11-32) K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'„   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Naučíme se nějakou postní písničku?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ: BŮH JE S NÁMI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Při čtení dnešního evangelia – podobenství o marnotratném synovi – mě oslovila hned druhá věta, v níž farizeové a zákoníci reptají na Ježíše: „Tento přijímá hříšníky a jí s nimi“ (Lk 15, 2). Jak šťastný člověk jsem! Jsem hříšník a Bůh, aby mě zachránil, vysvobodil, oživil, tak si se mnou sedl a stoluje se mnou (Zjv 3. 20)! Snad poprvé v životě vnímám dnešní podobenství jinýma očima – ne jako výzvu konat pokání, ale jako pozvání stolovat. Bůh dělá na mou počest hostinu. Ne jedno vykrmené tele, ale dává mi sám sebe. A to nejen při slavení Eucharistie, ale od křtu stále přebývá v mém nitru, dokonce i tehdy, když jsem od něho utíkal. Jak dobrý je můj Bůh! Všimni si, jak skvěle jsou vybrána dnešní čtení, aby dávala jeden celek. Kniha Jozue říká, že když vyvolený národ přešel přes Jordán, přestala mana a už se živili plody zaslíbené země. Dokonalo se jejich vykoupení z egyptského otroctví a začali se sytit plody země, kterou jim daroval Bůh. Dá se říci, že začala dlouho čekaná hostina. A všimni si důvodu hostiny: „Dnes jsem z vás odstranil egyptskou potupu“ (Joz 5, 9a). Žalmista slaví Boha, který ho vytrhl ze vší hrůzy, který ho vysvobodil ze všech tísní. A volá: „Oslavujme jeho jméno společně.“ Oslava ne individuální, ale s jinými. Hostina. Apoštol Pavel ohlašuje, že v Kristu nás Bůh smířil s sebou. Vykoupení se uskutečnilo. A když na konci čtení slyšíme výzvu smířit se s Bohem, co jiného to je, než pozvání na hostinu? Na hostinu vykoupených, těch, kteří přešli z Egypta pouští do zaslíbené země, kteří přešli ze tmy smrti do světla života, od model k pravému Bohu! Vstupenkou je jedno jediné slovo: „Lituji.“ I otec v podobenství přímo volá staršího syna: „Prosím tě, nestůj venku. Pojď na hostinu. Je co slavit. Buďme spolu. Bůh je s námi - sedí v čele stolu a sytí se láskou našich srdcí…“ Jakoby říkal: „Nežij sám. Podívej, do čeho se dostal tvůj bratr, když chtěl být sám. Bojím se o tebe. Pod dovnitř, buď s námi. Kráčejme. Oslavujme, hodujme, radujme se spolu…“ Jak šťastní museli být ti celníci a hříšníci, se kterými Bůh (Ježíš) jedl. Šel s nimi kus jejich životní cesty, aby se mohli dostat na věčnou hostinu. Umíš si představit hostinu, kde bys seděl sám u bohatě prostřeného stolu? Občas to je vidět ve filmech či u některých politiků – dlouhý stůl, na jedné straně vládce, daleko od něj pár lidí… Jsou sami. Bůh nás nevolá na takovou hostinu. On chce, abychom posbírali všechny kolem sebe a tak spolu přišli k němu. Společné kráčení (synoda) má cíl - hostinu. Nedostaneš se na ni, když přijdeš sám. Milovaný Ježíši, s kým mám dnes kráčet, s kým mám jíst, aby zažil tvou lásku? P.S. Věta v nadpisu dnes nemluví jen o přítomnosti Boha, ale také o tom, že Bůh jí s hříšníky.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč jsou ve světě neštětí a války?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.3.2022

  Otázky: Kdo jsou tři výherci naší soutěže? Proč je dobré se postit? Proč jsou ve světě neštětí a války? Host: Marie Slimaříková   Evangelium  (Lk 13,1-9) V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'"   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč jsou ve světě neštětí a války?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ: HOŘÍCÍ KEŘ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Bázeň ve mně vzbuzuje věta, kterou nyní napíšu: Křtem jsme se stali nositeli Boha. Jak se Bůh zjevil Mojžíšovi v trnovém keři, který neshořel (Ex 3, 1-8), tak se Bůh zjevuje lidem kolem nás skrze oheň, kterým hoříme, neboť je v nás Boží Duch. „Přijdeme k němu a uděláme si u něj příbytek,“ řekl Ježíš svým učedníkům o člověku, který mu otevře srdce (Jn 14, 23). Je neobsažitelným tajemstvím víry tato pravda o přebývání Boha v nás. Pomáhá nám růst v lásce, odmítat zlo v jakékoliv podobě, poznávat pravdu a konat dobro, zjevuje naši velikost, která nezávisí na našem postavení, vědomostech, vzezření, ale jen a jen na Bohu, který je v nás, jsou to bázeň vzbuzující pravdy. Když si to rozměním na drobné, tak vidím kamaráda, který často opakuje: „Potřebujeme se více modlit, více se obětovat a dělat více dobrých skutků.“ A on podle toho žije! Vidím paní, která si procházela seznam lidí a hledala někoho, s kým by mohla mluvit o Bohu. Nenašla nikoho, ale měla otevřené srdce a Bůh jí poslal úplně nepravděpodobného člověka k rozhovoru o modlitbě. Vidím ženu, která hodinu poslouchala na stanici bezdomovkyni, která jí pak chtěla koupit kávu jako poděkování za to, že poslouchala; muže modlitby, který má již dospělého postiženého syna a kterému lékaři při poslední hospitalizaci řekli, že už ho nebudou oživovat. A otec říká: „Bůh měl jiné plány, syn se vrátil do života.“ Každý z nich je pro mě nositelem Boha, keřem, který neshoří. Jsem Bohu vděčný, že s takovými lidmi můžu společně kráčet. Být nositelem Boha je naším posláním. Všude, kde jdu, přináším Boha. Rád používám obraz, že Bůh je tak velký, že se do nás nevejde. Proto z nás musí trčet – v našem jednání i mluvení. Pokud nás dnes texty Písma vyzývají k pokání – tedy ke změně smýšlení –, tak asi je čas podívat se na to, jakým nositelem Boha jsem já. Trčí Bůh ze mě? Nebo trčí ze mě žádostivost zla a reptání (viz 1 Kor 10, 6-10)? Těžké jsou tyto dny. Ať nás vedou k pokání – k uznání našeho špatného smýšlení a k jeho změně. Pojďme hledat pravdu – a ta spočívá v tom, že Bůh bydlí v nás. Pokud ji přijmeme, zlo nebude mít nad námi žádnou moc… Kdoví? Možná naše maličká změna, malé pokání pomůže k velkým změnám ve světě. Nejsi bezvýznamný. Jsi nositel Boha. Tak mu dovol v tobě žít a jednat.