Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Pán Ježíš s lopatou?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 11.12.2021

  Otázky: 1. Pán Ježíš s lopatou? 2. Kdo stvořil Boha? 3. Proč je jedna svíčka na adventním věnci růžová? Host: P. Pavel Stuška   Evangelium  (Lk 3,10-18) Lidé se ptali Jana (Křtitele): "Co máme dělat?" Odpovídal jim: "Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně." Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: "Mistře, co máme dělat?" On jim odpověděl: "Nevybírejte víc, než je stanoveno." I vojáci se ho ptali: "A co máme dělat my?" Odpověděl jim: "Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Pán Ježíš s lopatou?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI ADVENTNÍ: SPOLEČNÁ RADOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 11.12.2021

  Křtem jsme vstoupili do země žijících. Od té doby můžeme plně vnímat, že Bůh je s námi, je naší spásou i záchranou. Bůh nad námi plesá a jásá. Bůh je náš pokoj. Takové myšlenky můžeme nalézt v dnešních liturgických textech. A možná při jejich čtení objevíš další, které zvlášť promlouvají k tvému ​​srdci. Jsou pravdivé. Můžeme v nich nalézt i jedno mimořádné povolání všech křesťanů – povolání radovat se. Mimořádně proto, že jde o jinou radost, než jakou nám nabízejí smysly. Jedná se o radost v Pánu. Je to radost, která nezávisí na tom, jak se cítíme, zda se nám daří nebo nedaří, jestli nás chválí nebo pronásledují, zda jsme v nemocnici nebo na pláži. Radost v Pánu vyplývá ze života s ním za všech okolností. A to je přesně to, co svět nemůže pochopit. Taková radost totiž přináší Boží pokoj, dává nám schopnost nebýt ustaraní. To neznamená, že jsme lhostejní k utrpení či bolesti – vždyť jinde Pavel říká: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Řím 12,15). Čili i pláč nám nesmí být cizí – ale nesmí nás ani obrat o radost v Pánu. Jak se taková radost projevuje? Především již zmiňovaným pokojem, který naplňuje srdce radujícího se člověka. Mírností - Pavel píše, že všichni lidé ji mají na nás vidět. A také modlitbou plnou díků – a to i tehdy, když prosíme. Je však jedna vlastnost radosti v Pánu, která je dnešních textech poněkud ukrytá – taková radost se prožívá spolu s lidmi: v rodině, ve společenství, ve farnosti. Radovat se v Pánu sám je oxymoron (spojení slov, která se navzájem vylučují, například kulatá kostka). Nemůžu se radovat v Pánu, pokud se o svou radost nepodělím, pokud si ji nechávám pro sebe. Taková radost společenství je ukryta i ve výzvě proroka Sofoniáše: „Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero!“ (Sof 3,14). Prorok zde slovem dcera oslovuje celý národ, ne jednotlivce. A z čeho se mají radovat? „Pán je s tebou!“ A všimni si, že když se Jana Křtitele lidé ptají, co mají dělat, zaměřuje jejich pozornost na lidi kolem nich: podělit se, být spravedlivý, nikoho netrápit a nekřivdit… Neříká jim, že mají více chodit do chrámu a více se modlit. To jsou totiž samozřejmosti. Ale říká jim, že nesmějí být individualisté, že mají dělat všechno pro to, aby lidé kolem nich se měli lépe, aby mohli mít také radost v Pánu. Když kráčíme cestou synodu s Ježíšem, je čas trochu si zpytovat svědomí, jestli jsme neprosákli smýšlením individualismu. Například ve vztahu ke mši svaté. „Já a Ježíš“ je sice krásná věta, ale pokud nepřejde do „my a Ježíš“, tak se stává egoismem. Nedovolme to, ale místo toho „plesejme a jásejme, neboť s námi je Bůh“ (Iz 12,6). Všimni si, že i Izaiáš mluví v množném čísle. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.12.2021

  Otázky: 1. Proč Pána Boha nevidíme? 2. Jak se někdo stane knězem? 3. Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši? Host: P. Dominik Kovář   Evangelium  (Lk 3,1-6) V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu."   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ: VYBRAT SI, CO JE LEPŠÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.12.2021

  Kráčet společně (Syn hodos) Pán dává moudrost k pochopení jeho slov a vidění souvislostí. Sestavil své slovo tak, aby mluvilo ke každému srdci, ochotnému poslouchat a chápat. A přestože jeho slova byla napsána před tisíciletími, i dnes mají schopnost, moc měnit srdce toho, kdo je přijímá. Prorok Baruch slibuje něco, v co Izrael ani nedoufal – slavný návrat na Sion. Když se však podíváme na dějiny, tak návrat ze zajetí nebyl až tak slavný. Stačí si v Bibli přečíst Knihu Nehemiáš a Knihu Ezdráš. O kom to tedy prorok mluvil? Zkus si v tomto čtení nahradit slovo Jeruzalém či Izrael slovem Církev. A zjistíš, že prorok mluví i o konci všech dnů, kdy se se zvednutou hlavou vydáme vstříc Pánu. Jan Křtitel, nad kterým zaznělo Pánovo slovo, ohlašoval jeho příchod (Lk 3,1-6). Ale týká se to jen Ježíše před dvěma tisíci lety, jak to vyjadřují první verše této perikopy, které kladou Janovo ohlašování do konkrétní historické doby? Toto slovo určitě platí i pro nás v roce 2021: Pán je blízko. Žalmista jásá nad návratem zajatců na Sion. Církev jásá nad návratem ztracených synů a dcer, kteří konají pokání. Ale zároveň stále volá: „Změň, Pane, naše zajetí!“ Stále si je vědoma, že nese osivo k setí s pláčem, neboť trpí. Ale čeká, že při návratu Páně mu s jásotem donese plné snopy. A co odhaluje Pavel v listu Filipanům? Lásku jeho srdce, které touží, aby všichni Filipané rostli v poznání a chápání až do dne Ježíše Krista. Myslíš, že když je Pavel v nebi, tak teď už po tom netouží? Ale už nemyslí s radostí a touhou („srdcem Ježíše Krista“) jen na Filipany, ale na všechny, kdo uvěřili evangeliu a snaží se být čistí pro Kristův den. Boží slovo je živé a účinné. Když se v těchto dnech snažíme společně kráčet (prožíváním synodu), podívejme se na situaci Církve možná ne v nějakém globálním pohledu, ale na Církev zcela blízko. Na naše sousedy. Jak s nimi kráčíme vstříc Pánu? Vědí o nás (a zejména vidí na nás), že se snažíme být svatí a bez úhony? Neproviňujeme se vůči nim svým nezájmem o jejich život? Jak bychom je mohli pozvat ke společnému kráčení při prožívání evangelia? „S radostí prosím za vás všechny,… abyste uměli rozeznat, co je lepší“ (Flp 1,4.10).   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co to znamená mít zatížené srdce?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.11.2021

  Otázky: 1. Co to znamená mít zatížené srdce? 2. Co je to kněžský seminář? 3. Kdo se stane stavitelem biblického puzzle v soutěži z Vlčího doupěte?   Evangelium (Lk 21,25-28.34-36) Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co to znamená mít zatížené srdce?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: CÍL

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.11.2021

  Kráčet společně (Syn hodos) Již přes měsíc kráčí Církev po celém světě po synodální cestě. Někde intenzivně, někde jako hlemýžď. Důležité je však jít dopředu, rychlost není až tak podstatná. Ale důležité je také mít vždy jistotu, že jdeme po správné cestě. Pokud totiž někdo rychle běží mimo silnici, tak se rychle vzdaluje od cíle. Proto je velmi dobré, že biblická čtení První adventní neděle nám velmi jasně připomínají cíl našeho společného kráčení: „Juda dosáhne spásy a Jeruzalém jistoty“ (Jer 33, 16); „Pán bude důvěrným přítelem tím, co se ho bojí“ (Ž 25 , 14); „…abyste byli bez úhony…, když přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými“ (1 Sol 3, 13); „abyste mohli… postavit se před Syna člověka“ (Lk 21, 36). Tyto texty nám v různých obrazech ukazují jediný cíl – setkání s Pánem, se kterým pak budeme už navždy. Tento cíl máme mít vždy na paměti, vždy před očima, vždy v srdci a s ním konfrontujme všechny dílčí cíle a snažení, aby byly s tímto velkým cílem neustále v souladu. V každém čtení se dnes zároveň dá najít také něco, co cestu k našemu cíli konkretizuje: „…konat právo a spravedlnost“ (Jer 33, 15; vím, vytrhl jsem to z kontextu, ale ať mi je odpuštěno); „zachovávat jeho smlouvu a jeho příkazy“ (srov. Ž 25, 10b); „jak máte žít a líbit se Bohu“ (1 Sol 4, 1); „Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena obžerstvím, opilstvím a starostmi o tento život… bděte celou dobu a modlete se“ (Lk 21, 34. 36). Tamhle je cíl, toto je cesta. Pokud se nám obojí zdá sotva realizovatelné a náročné, těžko dosažitelné, tak ještě něco z dnešních textů vytáhnu: „Hle, blíží se dny, – říká Pán –, když splním příslib spásy“ (Jer 33, 14); „ukazuje cestu hříšníkům. Pokorné vede ke správnému jednání a tichému poučování“ (Ž 25, 8–9); „Pán ať zvelebí a rozhojní vaši lásku… Ať posílí vaše srdce“ (1 Sol 3, 12-13). Bohu velmi záleží na tom, abychom svého cíle dosáhli. Až tak, že to on sám jedná v nás a v náš prospěch. A teď se vrátím k synodě. Ta totiž mluví o společném kráčení na cestě k cíli. A tak si můžeš vzít například tento text, dát dohromady rodinu či přátele nebo jen tak ad hoc pár lidí (fyzicky po uvolnění omezení nebo nyní online) a spolu si po modlitbě a přečtení biblických textů této neděle klást otázky: Kráčím vědomě s někým k tomuto cíli? Nemáme nějaké dílčí cíle, které nás vedou mimo silnici a daleko od cíle? Co udělat, aby naše společné úsilí pomohlo i jiným lidem, se kterými žijeme/setkáváme se, zaměřit se na náš cíl – být s Ježíšem? Vím, chci náročnou věc, vždyť nejsme zvyklí mluvit o své víře. Ale právě to chce synoda změnit. Chce, abychom kráčeli společně. Zkusme to. Boží Duch přijme naši ochotu a povede nás – nejen v rozhovorech, ale zejména ve změně smýšlení i jednání.  

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jakou písničku si společně zazpíváme?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.11.2021

  Evangelium (Jan 18,33-37) Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jakou písničku si společně zazpíváme?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.11.2021

  Jako shrnutí biblických textů této neděle vidím zpěv před evangeliem: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází!“ To jsou zvolání, která mají (nejen) dnes naplňovat naše srdce, naši mysl, ale také naše ústa. Přichází Ježíš, náš Král. Ještě ho nevidíme, ale jeho příchod se každým dnem přibližuje. A to, že ho nevidíme, neznamená, že nevládne. Ježíš je Král od věčnosti. To, že se stal člověkem a svým životem, utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním nám přinesl vykoupení, je – lidsky řečeno – jakousi přidanou hodnotou jeho božství, je vzácnou ozdobou jeho královské koruny. Co s tím ale my děláme? Ježíš nepřichází, tak hledáme a uskutečňujeme svá řešení, která jsou nejednou pohanská. Sváry, svody a rozbroje – v této době zejména pro očkování a různá omezení – jsou jasným důkazem toho, že mnoho křesťanů má jiného boha. Boha pýchy (já jsem nejchytřejší, ani papež mi nebude poroučet), boha egoismu (mám svou svobodu, mě nikdo nebude omezovat a nikdo mě nemůže k ničemu nutit), boha nelásky (plné nemocnice a vyčerpaní zdravotníci nejsou můj problém), boha zloby (každý, kdo má jiný názor než já, je dacan), boha násilí… Ale tak to nemá a nesmí být! Ježíš je náš Král! Ježíš přichází! Celý svět je v jeho rukou. Ne my jsme povoláni zachraňovat lidstvo. My jsme povoláni milovat Ježíše a milovat každého člověka jako svého bratra či svou sestru. Způsobujeme-li svými postoji či jednáním (pro drobnosti, kterými jsou v této době z hlediska věčnosti i zmíněné očkování či nějaká vnější omezení) rozdělení v rodině, rozdělení v Církvi, rozdělení ve společnosti, jsme vinni hříchem ničení jednoty, která je Božím darem! Spolu s nevěřícími najednou křičíme: „Nechceme, aby tento nad námi kraloval“ (Lk 19,14). Prosím, vzpamatujme se a připomeňme si opakovaným čtením Písma svatého, kdo a jaký je náš Král, pro koho a s kým žijeme. Ježíš je tichý a pokorný srdcem. Přemohl svět. Je s námi po všechny dny našeho života. Je cesta, pravda i život. Je „Alfa a Omega, praví Pán, Bůh, který je, který byl a který přijde, Všemohoucí“ (Zj 1,8). Pokoř dnes své srdce, mocí Ducha Svatého vyžeň z něho všechny bohy, kteří ti způsobují jen hněv, bolest a nemoc, zlo a nenávist, podrob se znovu pravému Bohu a vyznávej: „Ježíš Kristus je Pán!“ (Flp 2, 11). Toto je poslední text 9. roku mého psaní pro diecézní stránku. Rád bych právě tento napsal radostnějším tónem. Doufám, že další rok psaní začnu s větším optimismem. Ale bolí mě srdce, když vidím, jak se Boží děti hrnou ke zlému jen proto, že dali přednost jiným bohům… Pane, smiluj se!

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Evangelium (Mk 13,24-32) Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Jak nádhernou perspektivu nám vykreslují biblická čtení dnešní liturgie! Prorok Daniel hovoří o moudrých, že se budou skvět jako jas oblohy, a o těch, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, že budou jako hvězdy na věčné věky (viz Dan 12,3). Žalmista vyjadřuje důvěru, že je v Božích rukou, že bude prožívat plnost radosti a věčnou slast (viz Ž 16). Autor Listu Židům zase říká, že je lék na hřích - Kristova oběť (viz Žid 10,11-14.18). A Ježíš to ve své eschatologické řeči celé shrne: „Syn člověka… shromáždí své vyvolené“ (Mk 13,26-27). To vše je o nás, o naší budoucnosti. Ale také o přítomnosti – neboť prožíváme odpuštění hříchů, neboť mnozí z nás se skvějí jako moudří a přivádějí mnohé ke spravedlnosti, neboť už dnes prožíváme plnost radosti a slast v přítomnosti Boha, neboť už dnes nás Duch Svatý shromažďuje v Církvi. Zároveň však prožíváme to, co je v Církvi neustále přítomno – „už a ještě ne“. Už jsme s Ježíšem, ale ještě nejsme s ním úplně. Už jsme vykoupeni, ale ještě nejsme spaseni. Už se radujeme, ale ještě naříkáme nad zlobou ve světě – a mnohdy i nad vlastní slabostí a selháním. Vnímám, že když nám Církev v závěru církevního roku předkládá takové texty, není to proto, abychom prožívali strach a báli se konce světa. Ale je to proto, abychom zvedli hlavu a s důvěrou očekávali Ježíšův návrat. Vždyť jsme-li jeho, tak čeho se máme bát, před kým se máme strachovat? Ježíš přijde a bylo by smutné, kdybychom se jeho příchodu báli. Jistě, to, co jeho příchod předchází, v nás přirozeně vyvolává strach (neboť zlo a zloba vyvolávají strach), ale Ježíš nás vyzývá, abychom se nezalekli tak, že bychom hledali záchranu v tom, co nabízí svět. Jak jsem nedávno kdesi četl seznam potravin, které si pro případ konce je třeba vzít s sebou někde do úkrytu. Jako bychom se mohli konci vyhnout… Ne, Ježíš chce, abychom očekávali konec s nadějí a důvěrou. Abychom byli moudří, abychom jiné přiváděli ke spravedlnosti, abychom se cvičili v radosti z Pána a ze slasti ze života v jeho rukou. Abychom nezůstávali v hříchu, ale neustále byli ponořeni v jeho očišťující krvi – v oběti, kterou přinesl jednou provždy. Abychom čekali, že jednou budeme uchváceni vstříc Pánu. Přijď, Pane Ježíši, a zachraň lidi naší doby! Přijď, toužebně tě očekávám!