Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co psal Ježíš na zem?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.4.2022

  Otázky: 1. Co psal Ježíš na zem? 2. V čem je pro nás půst dobrý? 3. Soutěž Host: P. Radim Kuchař   Evangelium  (Jan 8,1-11) Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co psal Ježíš na zem?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ: RADIKÁLNÍ NOVOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.4.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Bůh ústy Izaiáše ohlašuje, že tvoří něco nového. Žalmista popisem návratu zajatců z babylonského zajetí tuto novost konkretizuje - Pán přivedl zpět zajaté: „Velké věci udělal s námi Pán.“ Evangelista Jan to „nové“ konkretizuje v příběhu o ženě, kterou farizeové obviňují z cizoložství a čekají, že Ježíš buď bude souhlasit s ukamenováním a ztratí pověst milosrdného učitele, nebo odmítne Zákon. Ježíšův přístup je však šokující a zcela nový… A také apoštol Pavel, který byl skvělým znalcem Písma a důsledně zachovával Zákon, říká, že to „nové“ – Ježíš – mu stojí za to, aby všechno ztratil… Biblická novost v dnešních textech znamená radikálnost. Radikálnost změny: Bůh tvoří něco nového, něco, co nebylo; Ježíš ukazuje nový přístup k hříšníkům; Pavel vše dosavadní pokládá za odpadky, neboť nové mu za to stojí. Radikálnost vyžaduje také náš vztah s Ježíšem – neotročit hříchu, ale žít novým životem. Když nám dnes Církev v biblických textech klade před oči novost a radikálnost, dělá to proto, aby nás motivovala k takovému životu. Proto i postní doba není o hříchu, ale o novosti. Hřích vyznám, lituji a už ho není; novost však natrvalo přetváří mé smýšlení a mění mé jednání. Pokud bychom od křtu (když jsme byli pokřtěni jako malé děti) žili a byli vychováváni v této novosti, dnes by náš život křesťanů vypadal jinak. Ale není třeba se vzdávat - Bůh i dnes dokáže dělat nové věci. Dej mu prostor v tom všem, s čím si nevíš rady (nemoc, vztahy, finance, práce…), co tě tíží, a popros ho, aby vnesl do tvého života něco nového. Jak to udělal Ježíš, když ženě řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ Přichází mi na mysl ještě jeden obraz. Žena, kterou přistihli při cizoložství. To je každý z nás. Ďábel nás vleče pro Boha a žaluje: „Pil. Kradl. Cizoložil. Díval se na pornografii. Podváděl v daňovém přiznání. Pomlouval sousedy. Nenáviděl politiky. Šířil nenávist. Vyvolával spory. Vymýšlel zlo. Nežil v pravdě… Podle tvého zákona, Bože, je hoden smrti.“ To mě i tebe ďábel vleče před Boha a obviňuje. Jak zareaguje Bůh? Radikální novostí. Jen tak se staneš svobodným. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Naučíme se nějakou postní písničku?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.3.2022

  Otázky: Jak se postit, když je kolem nás tolik dobrot? Jak by vypadal ideální syn? Naučí nás DJ Lupík nějakou postní písničku? Host: P. Dominik Kovář   Evangelium – (Lk 15,1-3.11-32) K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'„   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Naučíme se nějakou postní písničku?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ: BŮH JE S NÁMI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Při čtení dnešního evangelia – podobenství o marnotratném synovi – mě oslovila hned druhá věta, v níž farizeové a zákoníci reptají na Ježíše: „Tento přijímá hříšníky a jí s nimi“ (Lk 15, 2). Jak šťastný člověk jsem! Jsem hříšník a Bůh, aby mě zachránil, vysvobodil, oživil, tak si se mnou sedl a stoluje se mnou (Zjv 3. 20)! Snad poprvé v životě vnímám dnešní podobenství jinýma očima – ne jako výzvu konat pokání, ale jako pozvání stolovat. Bůh dělá na mou počest hostinu. Ne jedno vykrmené tele, ale dává mi sám sebe. A to nejen při slavení Eucharistie, ale od křtu stále přebývá v mém nitru, dokonce i tehdy, když jsem od něho utíkal. Jak dobrý je můj Bůh! Všimni si, jak skvěle jsou vybrána dnešní čtení, aby dávala jeden celek. Kniha Jozue říká, že když vyvolený národ přešel přes Jordán, přestala mana a už se živili plody zaslíbené země. Dokonalo se jejich vykoupení z egyptského otroctví a začali se sytit plody země, kterou jim daroval Bůh. Dá se říci, že začala dlouho čekaná hostina. A všimni si důvodu hostiny: „Dnes jsem z vás odstranil egyptskou potupu“ (Joz 5, 9a). Žalmista slaví Boha, který ho vytrhl ze vší hrůzy, který ho vysvobodil ze všech tísní. A volá: „Oslavujme jeho jméno společně.“ Oslava ne individuální, ale s jinými. Hostina. Apoštol Pavel ohlašuje, že v Kristu nás Bůh smířil s sebou. Vykoupení se uskutečnilo. A když na konci čtení slyšíme výzvu smířit se s Bohem, co jiného to je, než pozvání na hostinu? Na hostinu vykoupených, těch, kteří přešli z Egypta pouští do zaslíbené země, kteří přešli ze tmy smrti do světla života, od model k pravému Bohu! Vstupenkou je jedno jediné slovo: „Lituji.“ I otec v podobenství přímo volá staršího syna: „Prosím tě, nestůj venku. Pojď na hostinu. Je co slavit. Buďme spolu. Bůh je s námi - sedí v čele stolu a sytí se láskou našich srdcí…“ Jakoby říkal: „Nežij sám. Podívej, do čeho se dostal tvůj bratr, když chtěl být sám. Bojím se o tebe. Pod dovnitř, buď s námi. Kráčejme. Oslavujme, hodujme, radujme se spolu…“ Jak šťastní museli být ti celníci a hříšníci, se kterými Bůh (Ježíš) jedl. Šel s nimi kus jejich životní cesty, aby se mohli dostat na věčnou hostinu. Umíš si představit hostinu, kde bys seděl sám u bohatě prostřeného stolu? Občas to je vidět ve filmech či u některých politiků – dlouhý stůl, na jedné straně vládce, daleko od něj pár lidí… Jsou sami. Bůh nás nevolá na takovou hostinu. On chce, abychom posbírali všechny kolem sebe a tak spolu přišli k němu. Společné kráčení (synoda) má cíl - hostinu. Nedostaneš se na ni, když přijdeš sám. Milovaný Ježíši, s kým mám dnes kráčet, s kým mám jíst, aby zažil tvou lásku? P.S. Věta v nadpisu dnes nemluví jen o přítomnosti Boha, ale také o tom, že Bůh jí s hříšníky.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč jsou ve světě neštětí a války?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.3.2022

  Otázky: Kdo jsou tři výherci naší soutěže? Proč je dobré se postit? Proč jsou ve světě neštětí a války? Host: Marie Slimaříková   Evangelium  (Lk 13,1-9) V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'"   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč jsou ve světě neštětí a války?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ: HOŘÍCÍ KEŘ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Bázeň ve mně vzbuzuje věta, kterou nyní napíšu: Křtem jsme se stali nositeli Boha. Jak se Bůh zjevil Mojžíšovi v trnovém keři, který neshořel (Ex 3, 1-8), tak se Bůh zjevuje lidem kolem nás skrze oheň, kterým hoříme, neboť je v nás Boží Duch. „Přijdeme k němu a uděláme si u něj příbytek,“ řekl Ježíš svým učedníkům o člověku, který mu otevře srdce (Jn 14, 23). Je neobsažitelným tajemstvím víry tato pravda o přebývání Boha v nás. Pomáhá nám růst v lásce, odmítat zlo v jakékoliv podobě, poznávat pravdu a konat dobro, zjevuje naši velikost, která nezávisí na našem postavení, vědomostech, vzezření, ale jen a jen na Bohu, který je v nás, jsou to bázeň vzbuzující pravdy. Když si to rozměním na drobné, tak vidím kamaráda, který často opakuje: „Potřebujeme se více modlit, více se obětovat a dělat více dobrých skutků.“ A on podle toho žije! Vidím paní, která si procházela seznam lidí a hledala někoho, s kým by mohla mluvit o Bohu. Nenašla nikoho, ale měla otevřené srdce a Bůh jí poslal úplně nepravděpodobného člověka k rozhovoru o modlitbě. Vidím ženu, která hodinu poslouchala na stanici bezdomovkyni, která jí pak chtěla koupit kávu jako poděkování za to, že poslouchala; muže modlitby, který má již dospělého postiženého syna a kterému lékaři při poslední hospitalizaci řekli, že už ho nebudou oživovat. A otec říká: „Bůh měl jiné plány, syn se vrátil do života.“ Každý z nich je pro mě nositelem Boha, keřem, který neshoří. Jsem Bohu vděčný, že s takovými lidmi můžu společně kráčet. Být nositelem Boha je naším posláním. Všude, kde jdu, přináším Boha. Rád používám obraz, že Bůh je tak velký, že se do nás nevejde. Proto z nás musí trčet – v našem jednání i mluvení. Pokud nás dnes texty Písma vyzývají k pokání – tedy ke změně smýšlení –, tak asi je čas podívat se na to, jakým nositelem Boha jsem já. Trčí Bůh ze mě? Nebo trčí ze mě žádostivost zla a reptání (viz 1 Kor 10, 6-10)? Těžké jsou tyto dny. Ať nás vedou k pokání – k uznání našeho špatného smýšlení a k jeho změně. Pojďme hledat pravdu – a ta spočívá v tom, že Bůh bydlí v nás. Pokud ji přijmeme, zlo nebude mít nad námi žádnou moc… Kdoví? Možná naše maličká změna, malé pokání pomůže k velkým změnám ve světě. Nejsi bezvýznamný. Jsi nositel Boha. Tak mu dovol v tobě žít a jednat.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.3.2022

  Otázky: Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty? Proč se postit? Proč si Ježíš vybral zrovna 12 učedníků? Host: P. Pavel Šupol   Evangelium ( Lk 9,28b-36) Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ: OTÁZKY A VYZNÁNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Dost často slyšíme, že Ježíš se před třemi apoštoly proměnil na vysoké hoře proto, aby je posílil pro nastávající boj. Měl totiž projít krutým utrpením a smrtí, což mohlo nepřipravené učedníky zlomit. A vlastně je i zlomilo. Ale proč se čte toto evangelium nám, kteří toto posílení nepotřebujeme, neboť víme, že to celé skončilo vítězstvím? Klíčem k nalezení odpovědi na tuto otázku je souvislost evangelia s ostatními biblickými texty této neděle. Nejprve tedy evangelium. Ježíš jde se třemi apoštoly na vysokou horu a tam se před nimi promění. Vidí Ježíše v jeho slávě. Ještě nechápou souvislosti, ale vidí, že Ježíš má moc, vidí ho ve slávě. Abraham dostává příslib potomstva hojného jako hvězd na nebi a země „od Egyptské řeky až po velkou řeku, Eufrat“ (Gn 5, 5. 18). My víme, že Bůh svůj slib naplnil. Pavel píše Filipanům o vlasti, kterou máme v nebi, Mluví o tom, že jednou budeme mít oslavené tělo (Flp 3, 20. 21). A my s vědomím, že Bůh naplnil příslib daný Abrahamovi, a vědomím, že Ježíš se proměnil, můžeme svůj zrak upírat do budoucnosti v očekávání, že Bůh i pro nás splní příslib vlasti v nebi a oslaveného těla. Slova žalmisty v těchto souvislostech jakoby vyjadřovala dvě věci. Naší slávou je Bůh. Již nyní jsme díky křtu nějakým způsobem oslaveni: „Bůh je mé světlo a má spása" (Ž 27, 1). Druhou věcí je žalmistova i naše důvěra: „Věřím, že uvidím dobrodiní Páně v zemi žijících" (v. 13). Potřebujeme víru i důvěru, neboť čekání na naplnění je často obtížné. Trvá dlouho. Copak se Abraham nepokusil sám si pořídit potomka? Nedopadlo to velmi slavně s Agar a Izmaelem. Chvíle, kdy i my budeme mít oslavené tělo, je v nedohlednu, až se Ježíš vrátí… Ale ať čas neoslabuje naši důvěru. Naopak, ať nás motivuje být co nejlépe připraveni. Takže závěr: Až uslyšíme dnes slova o Pánově proměnění, ať nás vedou k větší touze být s ním. Ta se naplní, když s ním budeme žít. A žít s ním znamená konat pokání, hledat Boží cesty a plnit Boží vůli.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co je to půst?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.3.2022

  Otázky: Co to znamená půst? Co je to pokušení? Soutěžní otázka   Evangelium  (Lk 4,1-13) Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: `Nejen z chleba žije člověk.'„ Pak ho (ďábel) vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!'„ Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: `Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!'„ Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co je to půst?   Videonávod - skládání kříže   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ: OTÁZKY A VYZNÁNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Když začala a probíhá pandemie, položil jsi Bohu alespoň jednou otázku: „Bože, když jsi toto dopustil, co mě (nás) tím chceš naučit, jaká je moje úloha, v čem se mám změnit?“? Jaká byla Pánova odpověď? Když nyní Rusko napadlo Ukrajinu, znovu potřebujeme položit Bohu podobnou otázku: „Bože, co jsem zanedbal, že se toto děje? Co mám změnit, aby se vrátil pokoj do srdcí lidí? Jak mohu být světlem v temnotách, které zdánlivě pohlcují svět?“ Pozorně poslouchej, co ti Bůh odpoví. Možná si řekneš, že kdo jsi ty, abys kladl takové otázky. Odpověď je jasná – jsi Boží dítě a máš právo znát odpovědi. Biblické čtení této neděle jsou jednou z Božích odpovědí na otázky našeho srdce. Bůh nás chce naučit víře. Ba spíše vyznávání naší víry. Podívej se na toho otce rodiny, jak stojí před Jahvem, před jehož oltář položil plný koš ze své první úrody v zaslíbené zemi, a vyznává, že Pán splnil všechna svá přislíbení o vysvobození a darování země. A ten chlap se tam pak se svou rodinou klaněl Pánu. První úkol: Postav se dnes se svou rodinou před Pána (nemusíš v chrámu, možná doma před křížem) a vyznávej, čím vším tě Pán obdaroval. A pak se spolu pokloňte Pánu. Doslova. Možná to navždy změní atmosféru ve tvém domě. Apoštol Pavel píše Římanům, že být spasen / vysvobozen z hříchů / přijat do Boží rodiny / obdarován věčným životem znamená vyznávat: „Ježíš je Pán!" Druhý úkol: Po splnění prvního zůstaň se svými blízkými stát před Bohem a každý ať vyzná: „Ježíš je Pán!“ Nic jiného nemusíte dělat, říct. Budete mít společný zážitek víry, svého vyznání (možná prvního skutečného v životě). Ne z kostela, kde je tak snadné cosi mumlat pod nosem při recitování Vyznání víry, ale z prostředí rodiny, kde jste se možná až do této neděle hádali, křičeli po sobě, nebo ani nemluvili… Budete mít na čem stavět. Bude to společný krok na cestě s Ježíšem. Společný krok. Syn hodos. Celé měsíce intenzivně vnímám, jak mi Bůh klade na srdce společné kráčení. Jak nám s manželkou postupně ukazuje jména lidí, které máme oslovit pro společné kráčení. Už máme dvě společenství a žijeme v naději, že tuto neděli se podaří pozvat lidi k vytvoření dalšího. Kdyby nebylo pandemie, asi bychom se k tomu nikdy neodhodlali. Ale protože čas izolace v nás umožnil zrání touhy po společenství - být s lidmi, vykročili jsme a Bůh jedná. Kdyby nenastala válka, asi bych nebyl tak naléhavý i v těchto textech. Ale dnešní situací ve světě mi Bůh říká, že nesmíme otálet a zůstat na cestě (i když k Bohu) sami. Kráčení spolu nás činí silnými. Individualismus („mám právo…“, „mám svobodu“) nás vydává do rukou nepřítele. Pokud oba úkoly dnes ve své rodině splníš, úspěšně vykročíte na synodální cestě společného kráčení. A Pán bude žehnat: „Protože se ke mně přitulil, vysvobodím ho, ujmu se ho, neboť zná mé jméno. Když ke mně zavolá, já ho vyslyším a budu u něho v soužení, zachráním ho i oslavím" (Ž 91, 14-15). Třetí úkol (volitelný): Jako večerní modlitbu se spolu v rodině pomodlete celý 91. žalm. PS. Pokud tento text čteš jako biskup či kněz, tak si najdi lidi, se kterými tyto úkoly splníš. I ty budeš mít zážitek společného kráčení.