Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Dnešní nedělí končí čtení 6. kapitoly Janova evangelia. A končí se zvláštně. Po Ježíšově řeči o chlebu života mnozí odcházejí, jakoby se nechtěli sytit, jakoby Ježíšova nabídka byla příliš náročná. I samotní apoštolové stojí před dilematem: zůstat nebo odejít? Sám Ježíš se jich na to ptá. Apoštolové zůstanou. Kam by šli, kdo jiný jim může dát slova věčného života? Během těchto týdnů jsem se zájmem četl komentáře jistého kněze k čtenému textu, který tvrdil, že Ježíš nemluví ani tak o Eucharistii, jako o slově a oběti. Jeho pohled mi jakoby otevřel nový rozměr tohoto textu, mimořádně důležitý právě v souvislosti se mší svatou, tedy se slavením Eucharistie. Jaksi jsme zvyklí, že se sytíme Oltářní svátostí, ale možná zapomínáme, že předtím se potřebujeme nasytit slovem. Slovem věčného života. Jako bychom Boží slovo nebrali zcela vážně. Vždyť i když "hodnotíme" mši svatou, o kněžské promluvě mluvíme mnohem častěji než o čteních, která před kázáním zazněla… Když se z tohoto úhlu dívám na "covidovou dobu", přichází mi na mysl, že Bůh nás ní chce naučit mnohem intenzivněji se sytit jeho slovem. Bibli máme doma, nikdo nám ji nevzal (zatím), nikdo ji nevymazal z webových stránek (zatím), nuže máme k ní přístup 24 hodin denně. Pokrm Božího slova. Pokud nám pandemie znovu omezí účast na slavení Eucharistie, nenaříkejme, ale syťme se slovem. A dělejme to už ode dneška, abychom měli tento návyk, když přijdou lockdowny a omezení. Je to mnohem užitečnější než naříkat … Všimněme si starozákonního lidu. Jozue jim dal na výběr - žít s Pánem nebo žít s bohy okolních národů. Lid si vybral Pána. I my jsme často postaveni před podobný výběr, přestože si to možná neuvědomujeme: smýšlet jako Ježíš (tedy žít s Pánem) nebo smýšlet jako svět (tedy přijmout bohy pohanů). Ježíš nám dává slova věčného života, svět nám nabízí reptání, reptáním, vzpouru, odpor, protesty, odmítání … Všimněme si také postoje žalmisty. Hned v úvodu žalmu této neděle zdůrazňuje: "Pána chci velebit v každém čase" (Ž 34,2). Chápeš? "V každém čase"! Nemohu na někoho nadávat (na vládu, na vědce či lékaře, na politiky …, na souseda či učitele …) a zároveň "v každém čase" velebit Pána. Ježíš má slova věčného života. Je na tobě, zda si je vybereš a budeš se jimi sytit. Či raději zůstaneš hladový (a ubrblaný…)? A ještě jedna věc. Pokud chceme přijímat Eucharistii, předtím se sytíme slovem a přinášíme oběť. Ne pár centů v neděli do zvonečku, což pro drtivou většinu lidí není žádná oběť. Ale oběť trpělivosti, ochoty snášet utrpení (kolik křesťané reptali, jak nepříjemné je antigenové testování, ale asi málokdo přitom myslel na Ježíše, kterému hřeby prorazily ruce a nohy) … Co bude tvou obětí při nejbližší mši?   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – Panna Maria

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    V neděli 15. 8. slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ona je naší velkou přímluvkyní u Nebeského Otce a pomáhá nám v těch nejdůležitějších chvílích našeho života.    Stop Start se svatými | PANNA MARIA | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: O MÁMĚ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    Celý týden jsem se těšil na psaní tohoto textu. Neboť o Panně Marii nemám mnoho příležitostí psát. Máma. Pečlivá maminka. Máma, která nikdy neopustí své dítě. Máma, která bdí. Máma, která se modlí. Máma, která trpí a pláče. Také se raduje a směje. Která hodně pracuje. Tento popis sedí na miliony matek nejen v dějinách, ale i v dnešní době. Čím je tedy Maria výjimečná? Ne tím, že porodila Ježíše. Miliardy matek rodí děti. Ale je výjimečná tím, že první přijala Ježíše. Jak to řekl kterýsi z církevních otců, Maria nejprve přijala Ježíše do srdce, až potom do lůna. A nejen přijala, ale stala se jeho učednicí. Nejlepší, nejpozorněji učednicí. Určitě ani jedno Ježíšovo slovo v jejím srdci nepadlo na zem. A když Ježíš vystoupil do nebe, v jistém smyslu pokračovala v jeho díle - stála u zrodu Církve o Letnicích. Dokonce jsme jí dali titul Matka Církve. Pokračuje ve svém mateřství po všechny věky, dokud Ježíš nepřijde ve slávě… Proto Marii uctíváme, ale zejména ji milujeme. Ježíšovu mámu. Naši mámu. Redemptorista Tom Forrest obvykle na tento svátek říkal takový příklad: Představ si, že ses stal významným člověkem, člověkem, který má moc, postavení. A stal ses takovým také díky tvé mámě. Zapomeneš na ni, nevezmeš ji k sobě do paláce? Nezahrneš ji díkem a slávou? Určitě ano. Vždyť máš na to všechny prostředky a možnosti. A teď se podívej na Ježíše. Uskutečnil dílo vykoupení, trpěl, zemřel, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Přitom nesmírně miluje svou matku, která ho při všem doprovázela. Byl by Ježíš horší syn než kterýkoli člověk? Když má moc, nevezme si Marii k sobě? Určitě vezme. Proto dnes slavíme Nanebevzetí Panny Marie. Neboť Ježíš miluje svou mámu a chtěl ji mít doma, u sebe, u Otce. Co je na tom divného? Vždyť to je zcela přirozené! Možná se však objeví myšlenka: "A proč to my máme oslavovat? Vždyť to je věc mezi Ježíšem a Marií. Není to násilná oslava, která nemá žádný význam pro náš život?" Uvedu tři důvody pro dnešní oslavu, které jsou pro mě důležité. Prvním je to, že oslavením Marie se pro mě stává mnohem silnějším příslib, že všichni, kteří milují Ježíše, budou jednou s ním v nebi s tělem i duší. Druhým je to, že Maria je jako Matka Církve i mojí mámou. Dnes se narodila pro nebe. Copak to nemám oslavovat? A třetím důvodem je vděčnost vůči Bohu, který uskutečnil v Marii úžasné dílo vykoupení a svatosti. Maria, raduji se z tvé slávy. Toužím žít tak, aby ses i ty mohla radovat ze mě jako Ježíšova učedníka. Toužím být jednou s tebou v nebi u Ježíše v Otcově slávě. Ať mi v tom pomůže tvoje přímluva, tvůj příklad, tvá blízkost…

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Terezie Benedikta

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 7.8.2021

    Kdo je můj bližní? To nám prozradí svatá ⭐ Terezie Benedikta ⭐   Stop Start se svatými | TEREZIE BENEDIKTA | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BOŽÍ POKRM

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 7.8.2021

    Při dnešním prvním čtení se ve mně stále ozývá zvědavost, co to vlastně ten Eliáš dostal za jídlo, že měl sílu jít čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Určitě by ten recept chtěli všichni výrobci energetických nápojů či sportovci vytrvalostních disciplín :-) A přitom to byla obyčejná placka a voda. Žádné gely, tyčinky, iontové nápoje … Jakoby Bůh chtěl říci: "Dávám ti svou sílu v obyčejných věcech, abys věděl, že je to můj dar, ne vlastnost těch věcí." A ještě podivuhodnější je pokrm, který nám dává Ježíš. Dává sílu ne na čtyřicetidenní turistický výkon, ale na cestu celým životem a dokonce až pro věčný život. Přitom je to na pohled obyčejný chléb, ačkoli v dnešní době ve formě oplatky - hostie. Co mu dává takovou moc, že ​​ten, kdo ho jí, bude žít navěky? No přece Ježíš! On je tou "oplatkou", on je "živý chléb". Když jdu ke svatému přijímání, tak navenek sice přijímám kus chleba, ale víra mi říká, že jsem sjednocen s Ježíšem a on mě proměňuje v sebe. Stávám se tím, co jím. Bůh sám se spojuje se mnou a mění mě, dává mi moc žít jinak, lépe, víc pro něj. Svatý Pavel v dnešním druhém čtení vypočítává některé zlozvyky, které máme odstranit ze svého života. Mnozí si přitom myslí, že až když tohle zvládnou, mohou přijímat Ježíše v Eucharistii. "Půjdu k přijímání, když toho budu hoden." Ale ono to má být přesně naopak - toužím po sjednocení se s Bohem v Oltářní svátosti, aby mi přes mé slabosti dal sílu žít podle požadavků, které jsou kladeny na kvalitu života křesťana. Pokud jsem se proti nim vážně provinil, jdu ke zpovědi, abych se smířil nejen s Bohem, ale i se společenstvím Církve, které je Kristovým tělem (můj hřích způsobil tomuto tělu menší či větší poranění a bolest). A takto připraven "jdu k přijímání", neboť toužím po změně, kterou vlastními silami nedokážu uskutečnit. Zkus vnímat tento text jako andělský dotek, kterým tě vyzývá: "Vstaň a jez!" Vstaň, zanech hřích, vzbuď lítost, pokud je třeba, jdi ke zpovědi a jez pokrm, který tě udělá schopným milovat Ježíše a s ním každého člověka. Tento pokrm ti nedává záruku, že nikdy nepadneš, ale zaručuje ti, že pokud ho budeš upřímně a často přijímat, změní se tvé smýšlení i tvůj život. Bůh se dostane na první místo v tvých myšlenkách, slovech i skutcích a jeho království se více zaskví pro lidi, s kterými žiješ. Je mi líto, kolik křesťanů neděli co neděli nestojí o takový pokrm… Dbáme na všelijaké diety a správné stravování, ale pokrm, který uzdravuje duši a nejednou i tělo, který dává sílu konat dobro a odmítat zlo, který naplňuje nejhlubší touhu každého člověka - být jedno s Bohem a žít navěky -, zanedbáváme… "Když budu hoden." Odmítni toto ďáblovo pokušení. Neboť pravdou je, že nikdy nebudeš hoden. Ale Bůh se ti chce dát, protože tě miluje takového, jaký jsi. Chceš ho i ty přijmout takový, jaký jsi nyní, aby ses stal takovým, jakým je ON? Přemýšlej, jaké konkrétní kroky musíš pro to udělat, a udělej je. Duch Svatý ti už nyní pomáhá, abys to zvládl. A zcela na závěr - zkus někomu říct, proč přijímáš Eucharistii. Ať je hlavní postavou tvého svědectví Ježíš - vždyť přijímáš jeho.

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Jan Maria Vianney

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 31.7.2021

    "Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili." Svatý ⭐ Jan Maria Vianney ⭐ nás inspiruje do dalšího týdne.   Stop Start se svatými | JAN MARIA VIANNEY | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: KLAMNÉ ŽÁDOSTI, MARNÉ SMÝŠLENÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 31.7.2021

  Čím se odlišuje můj (i tvůj) život jako toho, kdo často přijímá Eucharistii, od života toho, kdo ji přijímá možná dvakrát ročně nebo vůbec nepřijímá, ačkoli je pokřtěn tak jako ty? Taková otázka se ve mně vynořila během uvažování nad čteními nedělní liturgie. Nepřímo mě k ní navedl svatý Pavel v listu Efesanům, když je vyzývá: "Už nežijte, jak žijí pohané, v marnosti svého smýšlení" (4,17). Jaksi mi z toho vyplynulo, že se od okolního světa, který žije pohansky, nemáme lišit ani tak způsobem života (vždyť všichni potřebujeme jíst, pít, pracovat, odpočívat), jako smýšlením, kterým své jednání i mluvení řídíme. Pavel jako pomůcku pro správné rozlišování mluví o starém a novém člověku. Starý se svými klamnými žádostmi žene do zkázy, nový se duchovně obnovuje proměnou smýšlení. Které jsou ty klamné žádosti? Mít, mít stále více, stále novější, stále modernější, stále být in a cool. Z jediného důvodu: abych měl. Jak se obnovuje smýšlení? Každodenním hledáním cesty svatosti, vyhýbáním se zlu, jeho odmítáním. Ale to nestačí. K tomu je třeba přidat aktivní hledání dobra a jeho konání. To neznamená, že hluboce věřící člověk nemůže mít nejmodernější věci, využívat nejlepší techniku, jít na úžasnou dovolenou do zahraničí. Může. Ale má je používat pro Boží věci. Pokud například jedu na dovolenou, ale jen s klamným smýšlením "já si chci odpočinout", ale bez ochoty i tam žít jako Kristův svědek, žiji jako pohan v marnosti svého smýšlení. Pokud si kupuji nové auto se všemi doplňky, ale používám ho zejména na to, abych se jím chlubil (to se dá i beze slov), je to podobné - pohanské. Doplň si situace ze svého okolí, ale nejlépe z vlastního života, když jsi žil pohansky, ne křesťansky. Upozorňuji tě, že nejde o otázky z nějakého zpytování svědomí. Právě toto naše staré smýšlení, smýšlení pohanů, patří mezi největší problémy Církve. Naučili jsme se chodit do kostela, ráno a večer odříkávat nějakou modlitbu, hodíme něco do zvonečku, možná na první pátek jdeme ke zpovědi, ale smýšlíme jako pohané. Pokud se svých sousedů zeptáte, jestli na vás vidí, že patříte Ježíši, co vám asi řeknou? Je čas na změnu. Stále. Dokud nepřijde Ježíš. A jednu věc na závěr. V rámci přípravy na návštěvu Svatého otce se již objevilo několik výzev modlit se růženec či alespoň desátek. Skvělá věc! Ale pouze v tom případě, pokud je to pro nás skutečně modlitba, nikoli odříkání Zdrávasů. Učil tě někdo, jak se modlit růženec? Nemyslím tady na pořadí tajemství či jednotlivých modliteb. Ptám se, zda ses učil a stále se učíš modlit se růženec srdcem. Uvažovat nad tajemstvími. Tvořit si vlastní dodatky. Říká se, že Jan Pavel II. se modlil i dvacet růženců denně. To mohl jen tak, že to byla modlitba srdcem. A tehdy má smysl. Ne odříkávat Zdrávasy, ale skutečně být před Bohem s Pannou Marií a otevřít mu své srdce… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. ALFONS

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 24.7.2021

    Svatý ⭐ Alfons ⭐ nám tento týden řekne, proč se nemáme bát těžkých a náročných chvil.   Stop Start se svatými | ALFONS | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NAŠE A BOŽÍ ŘEŠENÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 24.7.2021

  Dnešní texty ukazují rozdíl mezi lidskými a Božími řešeními. Nebylo co jíst. Elizeovi kdosi donesl dvacet chlebíčků a váček zrní. "Jak mám tohle dát stovce chlapů?" (2 Kr 4, 43). Nasytili se tím. Ježíšovi přinesli pět chlebů a dvě ryby. "Ale co je to pro tolik!?" (Jan 6, 9b). Nasytilo se tím okolo pět tisíc mužů. A v obou případech ještě zbylo. Je přirozené a správné, že vždy hledáme řešení, které odpovídají našemu poznání, naší zkušenosti. Ale někdy je třeba vykročit ve víře a hledat i přijmout Boží řešení. V těchto dnech máme k tomu skvělou příležitost. Rozhodnutím vlády bylo určeno, že na setkání se Svatým otcem při návštěvě Slovenska budou moci jít jen plně očkováni. Naše řešení? Křičíme, protestujeme… Boží řešení? Skvělá příležitost přinést oběť - buď přijetím očkování nebo zřeknutím se účasti na setkání. (Návštěva papeže má větší cenu než jedno očkování.) Pokud zůstaneme jen u lidských řešení, ďábel si bude mnout ruce a říkat si: "Skvělé! Ještě i návštěvu papeže mohu použít k rozmnožení hříchu, pro rozdělení a sváry, ke vzbuzení hněvu." Pokud přijmeme Boží řešení, pokud přineseme oběť zřeknutí se vlastní vůle, přinese to obrovské požehnání a obrácení mnohých srdcí. Vzpoura rovná se prohra. Oběť rovná se vítězství. Dejme Ježíšovi v těchto dnech svůj "chlebíček" oběti, pokání, pokorné modlitby. Nemáme ani ponětí, kolik se jich bude moci pak nasytit, když Pán naši oběť požehná a milosti rozdělí mezi mnohé. Možná si řekneš: "Stejně jsem na žádné setkání s papežem nechtěl jít." I ty můžeš a máš přinést oběť. Každodenní modlitby za obnovu jednoty, za ducha pokání, za skutečnou pokoru našich srdcí. Tím, že se přestaneš zabývat zbytečnostmi a začneš se zabývat Ježíšem. (Je pro mě zarážející, jak mnozí pokřtění umí se zápalem mluvit o marnosti světa, ale o Ježíši neumí říct ani slovo. Co pak naplňuje jejich srdce? Marnosti nebo Ježíš?) Poslechněme Pavlovo volání: "Bratři, prosím vás já, vězeň v Pánu, abyste žili důstojně podle povolání, kterého se vám dostalo, se vší pokorou, mírností a shovívavostí. Snášejte se navzájem v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje "(Ef 4,1-3). Žijme tak, aby si ďábel nemohl mnout ruce… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. IGNÁC

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.7.2021

  S impulsem svatého ⭐ Ignáce ⭐ vstupme do nového týdne. Jeho svátek si připomínáme 31. července.   Stop Start se svatými | IGNÁC | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030