Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PLESEJTE! V PÁNU!

    Kráčet společně (Syn hodos)   Čtu titulky novin a v reakci na ně si připomínám první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ (Ž 95, 1). Sleduji zprávy o válce na Ukrajině, o dění v Rusku a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Čtu o energetické krizi a vyhlídkách na tuto zimu a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Vnímám situaci kolem synodu v Německu, ale i jinde ve světě a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Poslouchám vyjádření lidí na adresu našich politiků a připomínám si první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ „Spravedlivý bude žít z víry“ (Hab 2, 4). Ve víře procházíme skrze dobré i těžké životní situace, což se v praxi projevuje tím, že vždy máme důvod plesat v Pánu. V jiném žalmu je tato víra vyjádřena slovy: „A ti, kdo touží po tvé pomoci, ať stále říkají: ‚Ať je zveleben Pán!'“ (Ž 40, 17). Žijme v těchto dnech z víry. Bez ohledu na vnější okolnosti „vstupujme před Pánovu tvář s plesáním a s písní děkovnou. Neboť Pán je dobrý; jeho milosrdenství trvá navěky“ (srov. Ž 100). Neboť tak praví Pánovo slovo a toto slovo se nám zvěstovalo (srov. verš před evangeliem). Uvěříme-li jinému slovu, utrápíme se, zanevřeme na celý svět, zatrpkneme, zachvátí nás hněv a vztek, možná až nenávist. A odtud je už jen krok k zabíjení. Ale to nejsou Boží cesty. Proto si často opakuji první slova dnešního žalmu: „Pojďte, plesejme v Pánu…“ Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: USILUJ SE!

  Kráčet společně (Syn hodos)     „Boží muži, usiluj… bojuj…“ (1 Tim 6, 11.12). Žít s Bohem vyžaduje dvě věci. V první řadě musím být Boží člověk. Co to znamená? Mé srdce, můj život je oddaný, podřízený Bohu. Je to vědomé rozhodnutí hledat vždy Boží cesty a jít po nich. Rozhodnutí každodenně obnovováno, zvláště ve chvílích, kdy jsem jednal opačně, v rozporu se svým rozhodnutím. A druhou věcí je aktivita – „usiluj se, bojuj“. Je důležité zdůraznit to, neboť mnohé křesťany dneška charakterizuje slovo pasivita. Mnozí jsou jen konzumenty služeb, které Církev „nabízí“. Pavel ale říká, že věčného života se dosahuje zápasem, bojem. Ne chozením do kostela, neboť je neděle, ne odříkáním nějakých naučených modliteb ráno a večer, neboť tak mě to naučili. Jdu do kostela, neboť se chci setkat s Ježíšem v Eucharistii, v jeho slově, ve společenství, v knězi. Modlím se, protože chci ráno i večer (a nejednou i během dne) mluvit s Bohem. Jsem aktivní, vymýšlím mnoho způsobů, jak být více s Bohem, blízko u něj. K tomu je však zapotřebí ještě jedno – zájem o lidi. Při čtení dnešních liturgických textů velmi snadno zjistíme, že problémem nebylo bohatství či přepychové hodování (vždyť Ježíš chodil na bohaté hostiny), ale nezájem o lidi. „…ale nad zkázou Josefa se netrápí“ (Am 6, 6). Boží člověk má rád lidi. Nejen některé, ale každého, s kým se setkává. Nejde o to mít rád někoho v Africe či Asii, člověka, kterého jsem v životě neviděl, ale mít rád toho, s kým zrovna jsem. A nevyhýbat se nikomu. To byl problém boháče v evangeliu - měl rád své bratry, vždyť v pekle měl starost o jejich spásu, ale neměl rád Lazara… Nechtěl vědět o člověku, který byl u prahu jeho domu. Je někdo ve tvém okolí, koho nemáš rád? Co uděláš v těchto dnech, abys mu projevil lásku? Minimem je upřímná modlitba o to, abyste jednou byli spolu v nebi. Ale nezůstaň při minimu, vzbuď v sobě touhu udělat něco víc… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Boží výzbroj

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Roman Vlk | JAK NA TO | Boží výzbroj   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TAH NA BRÁNU

    Kráčet společně (Syn hodos) Na téma, které chci rozvinout dnes, mě přivedl minulou neděli papež František. Když komentoval evangelium se třemi podobenstvími o ztrátě a hledání, položil takovou otázku: „Je někdo, kdo ti ve společenství chybí?“ Ukázal úplně jiný pohled na známý text. Řekl nám, že máme mít bytostný zájem o jiné. Nejde totiž o to, zda nám někdo v kostele chybí statisticky, ale vztahově. A Svatý Otec pak zdůrazňoval, že pokud nám někdo chybí, tak je třeba ho vytrvale a s velkým úsilím hledat, vyčkávat, neustále ho mít v srdci, aby pak při jeho návratu do společenství mohla zavládnout velká radost. Něco podobného – zdůraznění tahu na cíl – vnímám i v dnešních čteních, ačkoli obrazy evangelia i proroka Amose jsou negativní. Ježíš v evangeliu hovoří o nepoctivém správci, který však měl tah. Samozřejmě ve vlastním zájmu. Ježíš ho však nedával za příklad statečnosti, nýbrž za příklad cílevědomosti. I negativní příklad těch, kteří jsou připraveni „prodat i smetí z obilí“ (Am 8, 6), nás má vyburcovat. Pokud jsou tito připraveni vykonat všechno, aby dosáhli třebas nekalého zisku, tak my máme být připraveni a ochotni dělat všechno, co je dobré, aby se lidé kolem nás vrátili k Pánu, musíme mít tah na branku – tah sloužit Pánu, který chce spasit všechny lidi. Také o tomto je synod o synodalitě – jestli máme takový tah. Zda nás zajímá a trápí věčný život těch, kteří v našem společenství při slavení Eucharistie chybí. Poohlédni se v těchto dnech – možná hned teď – kolem sebe a napiš si jména lidí, kteří ti chybí ve společenství při slavení Eucharistie. A pros Božího Ducha, aby ti ukázal, jak se modlit a co dělat, aby našli Ježíše. Abys mohl jednou slavit Eucharistii s nimi. Pros o tah, jak ho měl nepoctivý správce, jak ho měli ziskuchtiví kupci v Amosově proroctví. Ne tah k zabezpečení se a materiálnímu zisku, ale tah k dobru pro spásu mnoha. Ať se seznam, který jsi napsal, stane předmětem tvé modlitby až do doby, než všechny neuvidíš v chrámu slavit Pána. S tebou. Možná ne v pozemském chrámu, ale určitě v nebeském. Zdá se ti to nemožné? Viz, co píše žalmista: „Z prachu zvedá chudého a ze smetiště povyšuje ubožáka a dává mu sedět vedle knížat, vedle knížat svého lidu" (Ž 113, 7-8). Ti všichni ve tvém seznamu jsou chudí a ubožáci, o které má zájem sám Bůh. Ty jsi zas to kníže, které již bylo omilostněno a přijato do království. Bohu totiž není nic nemožné. Dokázal-li obrátit a přivést k sobě tebe (a mě), tak to snadno udělá i s jinými, neboť všichni ostatní jsou menší hříšníci… Bůh chce jen jedno - aby ti nikdo z nich nebyl lhostejný, aby ti chyběl v Božím chrámu. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Znamení kříže

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Odkaz na videa, ve kterých se také mluví o znamení kříže: https://youtu.be/hr6avjVXMhI https://youtu.be/RDFr0n9-SVY   Roman Vlk | JAK NA TO | Znamení kříže   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: RADOST Z HŘÍŠNÍKA

    „A já jsem první z nich“ (1 Tim 1, 15). Takto se apoštol Pavel definoval. První z hříšníků. Ale nedělal to s nějakým postojem neustálé lítosti nad sebou, ale s hrdostí na dílo, které Bůh v něm vykonal. Pavel byl hříšník, který znal a zakusil Boží milosrdenství, a proto mohl všude lidi vyzývat: „Radujte se! Opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4). I nás dnešní texty bohoslužby slova volají k radosti. Jestliže se totiž nebe raduje nad jedním hříšníkem, který koná pokání, my nesmíme zůstat stranou a zahlížet jako farizeové a zákoníci na ty, kdo přicházeli k Ježíši a poslouchali ho. Jsme pozváni k radosti, neboť to my jsme ti, kteří se přiblížili k Ježíšovi a dostali milost pokání a odpuštění. Někdo se raduje z našeho pokání (minimálně andělé v nebi), my se můžeme radovat z pokání jiných. Všimni si dnes Mojžíše a Boha. Jejich dialog po hříchu modloslužby vyvoleného národa má být pro nás příkladem modlitby za hříšníky. Hebrejové měli být zavrženi, Mojžíš dostal nabídku stát se velkým národem… Ale Mojžíš netoužil po takové poctě na úkor jiných. Miloval lid, který mu Bůh svěřil. Miloval hříšníky. Až tak, že „ukecal“ samého Boha k milosrdenství. Tři otázky na závěr. Vnímáš, že jsi omilostněný hříšník? Ohlašuješ milosrdenství, které se ti dostalo? Raduješ se z návratu jiných hříšníků do Otcova domu?   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – ZÁKULISÍ

    SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | ZÁKULISÍ    

 • ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MOUDROST

  Kráčet společně (Syn hodos)   Kniha moudrosti dnes uvádí téma, s jakým se tak očividně v našich kostelech setkáváme málokdy – téma moudrosti. Dnešní první čtení však nezačíná moudrostí, ale popisem naší situace, kdy nemáme rozum: nesmělé myšlenky, nejisté plány, křehké tělo zatěžující duši, mysl zatížená mnoha starostmi, těžko chápeme, s námahou najdeme… Stačí se podívat na naši politickou scénu či ideologické nesmysly, často prosazované na úrovni parlamentu, a vidíme, jak se to všechno projevuje v naší společnosti. Někdy přímo k zaplakání a zoufání. Proč si však nezoufáme? Vždyť Bůh „nám dal svou moudrost a seslal nám Ducha Svatého" (srov. Mud 9, 17). Písmo přímo říká, že Boží moudrost nás zachránila. Netýká se to jen věcí ohledně spásy a věčného života, ale i nejelementárnějšího uspořádání pozemských věcí, každodenního života. Ne nadarmo se říká, že když chce Pán Bůh někoho potrestat, vezme mu zdravý rozum. Když víme, že Bůh nám dává svou moudrost, pak snáze rozumíme jiným textům Písma. Například dnešnímu evangeliu o těch, co by chtěli být Ježíšovými učedníky. Mají mít v nenávisti… mají nést kříž… mají se zřeknout všeho, co mají… Z lidského hlediska to je divná cesta. Ale ne z Božího. Být s Ježíšem, být jeho učedníkem je nejrozumnější cesta, kterou se vyplatí jít. Pokud po ní jdeš, umíš toto mé tvrzení potvrdit. Nejdeš-li a touláš se kudy po chodnících návykového hříchu, nějaké závislosti, vášně, tak pros Boha, aby ti daroval moudrost (viz Jak 1, 5). Přesvědčíš se, že mám pravdu. Cesta moudrosti je nejjistější cesta. Je to cesta pod vedením Ducha Svatého, cesta s Ježíšem. Jaký smysl má zkoušet jiné cesty? Prosme Pána, aby nám vrátil zdravý rozum... Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Malá velká bitva

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Elišky - Klárka Role Káti - Sárinka Role maminky – Bára   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Malá velká bitva   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: POZVÁNKA

  Kráčet společně (Syn hodos)   Přestože se jako první téma dnešních čtení nabízí pokora, mně se tlačí téma Boží dobroty. „On zve všechny na svou hostinu, on hledí na víru a naději i lásku.“ Tak jsme kdysi zpívali v jedné mládežnické písni. Bůh ve své dobrotě zve všechny. Každému připravil místo. A nehledí na vznešenost pozvaného, ​​neboť jaká větší vznešenost existuje než to, že je někdo pozván Bohem? Když si někdo k této pozvánce připíše MUDr., Ing., PhD., biskup, papež,… nic mu to u nebeské brány, kde se kontrolují pozvánky, nepomůže. Ale pokud tam bude mít někým (Ježíšem?) dopsané tichý, pokorný… Co by dopsali lidé, se kterými žiješ, na tvou pozvánku, kterou tě ​​Bůh zve na hostinu u něho doma? Co by na ni dopsal Ježíš? Následující řádky jsem zkopíroval z textu, který jsem psal před třemi lety. Nedá mi nezmínit jeden příběh od nebeské brány: Svatý Petr měl jedno odpoledne něco naléhavě vyřídit a hledal, kdo by ho zastoupil ve službě. Pán Ježíš se mu ochotně nabídl a za chvilku už seděl za stolem, kde měl mikrofon připojen na vnější reproduktor a tlačítko automatického otevírání brány. Po chvíli se ozvalo rázné zabouchání. Pán Ježíš položil obligátní otázku: „Kdo jsi a proč chceš jít do nebe?“ Ozvala se jasná odpověď: „Jsem skvělý teolog a celý život jsem věnoval studiu Ježíšova života.“ Pán Ježíš mu bez známky nadšení řekl: „No tak pojď.“ Po chvíli opět slyšet rázné bouchání na nebeskou bránu. Opět proběhl krátký rozhovor: „Kdo jsi a proč chceš jít do nebe?“ – „Jsem slavný misionář a celý život jsem kázal o Ježíšovi.“ – „No tak pojď.“ Na nebeskou bránu kdosi nesměle zaklepal. Pán Ježíš se zeptal: „Kdo jsi a proč chceš jít do nebe?“ Ozval se nesmělý hlas: „Pane Ježíši, ty jsi tady u brány? To jsem já, babička ze Skalitého. Prosím tě, pusť mě dovnitř, můžeme dokončit rozhovor, co jsme ráno nestihli…“ Ať jsou texty této neděle pro tebe pohlazením i pozvánkou. „V tichosti konej své práce a budou tě ​​milovat více než člověka, co dary rozdává“ (Sir 3, 19). „Přiblížili jste se… k Ježíši…“ (Žid 12, 22.24). „Příteli, postup výše!“ (Lk 14, 10). Promluv si o tom s Ježíšem. Tak jednou u nebeské brány hned poznáš jeho hlas. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/