Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ (NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE NEBE I ZEMĚ): KONEC!

  Kráčet společně (Syn hodos)     Velmi se mi líbí, jak třetí vydání Římského misálu upřesnilo název dnešní slavnosti – ze slavnosti Krista Krále máme slavnost Našeho Pána Ježíše Krista, Krále nebe i země. Krásné vyjádření! Náš Král! Král nebe i země! Náš Pán je naším Králem, ale také Králem všeho. Z tohoto pohledu jsou dnešní čtení na konci církevního roku velmi pozitivní a povzbuzující. Odhalují totiž jednu zásadní pravdu – pro věřícího člověka neexistuje něco jako konec. Definitivní konec. Stačí se podívat na dnešní evangelium a dialog Krista a kajícího lotra. Ti, co na ně hleděli, viděli jejich konec. Definitivní konec na kříži. Ale lotr (!) viděl dál. Umírajícímu Kristu řekl: „Ježíši, vzpomeň si na mě, když přijdeš do svého království.“ A Ježíš také viděl dál. Jak by mu jinak mohl říct: „Dnes budeš se mnou v ráji“? Oba měli perspektivu, kterou nemohla smrt zničit. V tomto významu vnímám i dnešní responzorium ze 122. žalmu: „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“ To je perspektiva pro každého věřícího. V kontextu této neděle a dnešních čtení se netýká vstupování do nějakého kostela, ale toho, že když pro nás nastane konec zde na zemi, tak půjdeme dále - s radostí do Pánova domu, domů, kde už nikdy nebude žádný konec. Nechce-li se ti tomu věřit, přečti si Pavlův chvalozpěv na Krista z Listu Kolosanům, který tvoří dnešní druhé čtení (1, 12–20). Bůh udělal velké věci – a ne nějakému světu, ale mně i tobě. Přenesl nás z moci tmy do království svého milovaného Syna. To se stalo při křtu a my od té doby žijeme jako královské děti. Daroval nám odpuštění hříchů. Jsme vykoupeni! Tak nežijme jako žebráci! Vždyť Bůh je náš Otec! „Milosrdný a milostivý, shovívavý a velmi laskavý!“ Proto si s radostí nacvičujme tento týden každý den putování do Pánova domu – to poslední, které nás každého dříve či později čeká. Připomínej si to, když půjdeš do kostela. Když budeš večer usínat. Připomínej si to, když si budeš sedat za volant. Mysli na to, když půjdeš k lékaři na nějaké vyšetření, byť banální. „Půjdeme do domu Pánova. S radostí.“ To chce nácvik. Začni už dnes, abys byl připraven, když přijde kříž a konec, který není konec. Čeká tě tvůj Král! PS. Po přečtení tohoto textu mi přišla na mysl ještě jedna věc. Do domu Páně se nikdo z nás nedostane sám. „Půjdeme.“ Jsme společenství. Snažit se vklouznout do nebe sám je nesmysl. Jsme povoláni jít spolu. Tak to tak čiňme. Ať nikdo kolem nás není sám. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO - Modlitba před jídlem

    Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Modlitba před jídlem

 • ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘÍPRAVA

    Kráčet společně (Syn hodos)   V Liturgii hodin je několik možností, jak se modlit žalmy. Jednou je možnost vždy po pár verších (v žalmu je to vyznačeno širší mezerou mezi řádky) opakovat responzorium, které je k danému žalmu vybráno. Přesně toto jsem udělal při čtení evangelia této neděle – po každé větě jsem si vložil verš z responzoriálního žalmu. A před očima se mi objevil nesmírně povzbuzující text… Tím veršem byla slova: „Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Ž 98, 6b). Tento žalm Církev dala na dnešní neděli jako naši odpověď na texty o konci světa, když „vše bude zbořeno“ (Lk 21, 6), když „Pán přijde soudit živé i mrtvé“ (responzorium). Podobná vyjádření v nás mohou vyvolávat strach a obavy: „Obstojím?“ Ale Ježíš nám ukazuje jinou perspektivu: „Vzpřimte se, zvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení“ (zpěv před evangeliem). Právě proto mě nadchlo moje čtení evangelia spojené s opakováním zmiňovaného verše – neboť mě stavělo přesně do takové perspektivy. Vnímal jsem, jak ve mně opět roste touha po Kristově druhém příchodu. Možná se to stane dnes… A druhým přínosem tohoto cvičení je pro mě to, že se tak stávám vnitřně připravenější na to, že Ježíš jednou přijde – že „budou hrůzy a velká znamení na nebi“ (Lk 21, 11). Nacvičuji si to: „Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Jásejte před tváří Krále a Pána. Ale ani vlas se vám z hlavy neztratí. Jásejte před tváří Krále a Pána. Pokud vytrváte, zachováte si život. Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Lk 21, 17–19; Ž 98, 6b). Ježíš přijde. To je jisté. Nevíme kdy. I to je jisté. Ale umíme se na to připravit. Možná právě takovým cvičením, jaké zde dnes navrhuji: vzít si verš o jásotu ze žalmu a vkládat ho například do textů z Knihy zjevení, které se budou číst při mších svatých nejbližší dva týdny. Možná je uvidíme v jiném světle, budou pro nás zdrojem naděje a útěchy, opět nám odhalí, že Bůh má všechno v rukou. Zkus to: „Jásejte před tváří Krále a Pána.“ Zkus to spolu s někým. Ježíše přece nebudeš vítat sám.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - PROFESOR VOLFÍK BÁDÁ

    Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | PROFESOR VOLFÍK BÁDÁ | Vydrž až do konce

 • ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

  Kráčet společně (Syn hodos) Dnešní první čtení a evangelium nespojuje to, že v jednom i druhém je sedm bratrů. Pojivem je něco mnohem důležitějšího – zmrtvýchvstání. Ježíš na otázku saducejů jasně vyjadřuje pravdu o tom, že jednou všichni vstaneme z mrtvých. A sedm bratřÍ v době pronásledování zase jasně a nebojácně vyznávají víru v Ježíšem ohlášenou pravdu, když říkají, že „král světa nás vzkřísí k věčnému životu, neboť pro jeho zákony umíráme“ (2 Mach 7, 9). Naše víra ve zmrtvýchvstání stojí na zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pokud bychom tuto pravdu popřeli, přestali v ni věřit, padá celé naše křesťanství. Proto nám Církev jako pomůcku podává responsoriový žalm, ve kterém prosíme: „Pevně ​​drž mé kroky na svých chodnících, aby mé nohy nezakolísaly“ (Ž 17, 5). Přidává k této prosbě i vyznání víry: „Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.“ (v. 15). Tyto texty mohou být naším programem na nejbližší dny, ale také na celý život. Vrátím se však k sedmi bratrům. Písmo nám i přes jejich vyznání, podporované jejich matkou, ukazuje důležitost společenství. Potřebujeme mít kolem sebe lidi, se kterými sdílíme stejnou víru, se kterými se navzájem povzbuzujeme a podporujeme. Jak těžko by bylo těm bratrům obstát, kdyby král používal praktiky komunistické StB a každého vyslýchal a mučil zvlášť. A jak silná jsou zase svědectví těch, kteří těmito výslechy a mučeními prošli, když říkají, že je drželo společenství. Sám jsem nějaké ty výslechy podstoupil v době, kdy už nebyly fyzicky tvrdé. Mlčet mi pomáhala myšlenka na bratry a sestry, se kterými jsem prožíval svou víru v Krista. Hledejme proto i v této době lidi, se kterými můžeme svou víru prožívat, se kterými ve víře můžeme růst, se kterými se navzájem můžeme povzbuzovat. To je synodální cesta. Když jen chodím na mše svaté, ale s nikým o své víře nemluvím, modlím-li se jen sám, pokud jen sám čtu Písmo, či jen sám činím dobré skutky, tak jsem nasáklý duchem individualismu, který je jedním z největších ohrožení současného křesťanství. Prosme Boha, aby nás tohoto ducha zbavil a vložil nám do srdce nový zájem o lidi kolem nás. Ať se naše víra živí v reálných společenstvích, nejen na internetových stránkách, kde sice můžeme přijímat velké duchovní bohatství, ale pokud ho nedáváme dál (tedy pokud se o něj nedělíme v malém společenství), tak jsme jen obyčejní duchovní egoisté.  

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Radostný růženec

  Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Roman Vlk | JAK NA TO | Radostný růženec   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BOŽÍ DOBROTA

  Kráčet společně (Syn hodos)     Dnešní žalm obsahuje jedno z nejdůležitějších vyznání víry židovského národa: „Milostivý a milosrdný je Pán, shovívavý a velmi laskavý“ (Ž 145). Je doplněním či spíše shrnutím textů o neochvějné lásce Boha ke svým stvořením (12, 2), ale zároveň otevírá cestu pro evangelní příběh o Zacheovi, neboť ten zase dokazuje, že láska a dobrota Boha nejsou nějaké metafyzické vlastnosti, ale projevují se ve velmi konkrétních událostech, dokonce ve vztahu k jednotlivcům, k tobě, ke mně. Zpovídal jsem se nedávno z hříchu, který se někomu může zdát podivný. Vyznával jsem se, že jsem přestal zpívat. Neboť situací, ve které žijeme, jsem se nechal obrat o Boží radost, nechal jsem se obrat o novou píseň. A přestože zatím nezpívám, Písmo mi znovu začíná mluvit o Boží velikosti. Četl jsem v tyto dny Knihu proroka Izajáše, 18. a 43. kapitolu. Pozoroval jsem v nich vyznání lásky Boha ke mně, péči o mou ochranu. V širším významu jsem jakoby nově, s novou vírou poznával, že Bůh nenechá svou Církev – místní, ale ani univerzální – bez své péče, bez svého vedení. A když jsem se pak začetl do liturgických textů této neděle, zažíval jsem, jak mi Bůh znovu otevírá srdce pro píseň o jeho dobrotě, moudrosti a lásce. Těším se na chvíli, kdy se mi ta píseň prodere na rty… „Milostivý a milosrdný je Pán, shovívavý a velmi laskavý.“ Je to slovo, které se vyplatí umět nazpaměť a opakovat si ho například při sledování zpráv. Stane se nám vyznáním víry, zvláště v situacích, které přímo odporují Boží dobrotě. Neboť tehdy jsme náklonní myslet si, že Bůh není vždy tak milostivý, milosrdný, shovívavý a laskavý. Ale to není pravda. Bůh se nemění, Bůh je láska. Pokud to zrovna nevidíme, tak je to proto, že náš pohled zrovna tehdy není pohledem víry. Dnešní texty nám však k němu mohou pomoci. Například pokud znáš nějakého veřejného hříšníka, neváhej a vkládej ho do Božích rukou. Ježíš možná dnes půjde kolem něho a pozve se k němu na hostinu. Víš, co se při takové příležitosti stalo se Zacheem… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Mše svatá

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Roman Vlk | JAK NA TO | Mše svatá   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BOŽE, BUĎ MILOSTIVÝ

    Kráčet společně (Syn hodos)     Nevím, jestli moje „modlitba proniká oblaka“ (srov. Sir 35, 17). Bože, buď milostivý mně hříšnému. Nevím, jestli patřím k ubožákům, jejichž volání vyslyšíš (Ž 34, 7). Bože, buď milostivý mně hříšnému. Možná mi nastává čas odchodu, ale nejsem si jist, jestli jsem bojoval dobrý boj (srov. 2 Tim 4, 7). Bože, buď milostivý mně hříšnému. Ale jedno vím: „V Kristu Bůh smířil svět s sebou“ (2 Kor 5,19, verš před evangeliem). Právě proto volám: „Bože, buď milostivý mně hříšnému“ (Lk 18, 13). Možná tě v životě trápí mnoho věcí. Osobních, rodinných, společenských, národních, politických, světových… Zkus tento týden místo naříkání nebo hněvu nad tím vším často přijít před Pána (pokud se dá, tak do chrámu) a volat: „Bože, buď milostivý mně hříšnému.“ Zakusíš, že tvá modlitba pronikne oblaka, že Bůh vyslyší modlitbu ukřivděného, ​​že neopovrhne prosbami toho, kdo si před ním vylévá svůj bol, že budeš laskavě přijat. Nejvyšší shlédne a vynese spravedlivý rozsudek. (Tyto přísliby najdeš v dnešním prvním čtení Sir 35,15b-17.20-21.) Neboť „Pán je u těch, kdo mají srdce zkroušené, a zachraňuje zlomené na duchu“ (Ž 34,19). Milovaný Bože, vím, že nemlčíš. Utěšuješ svým slovem a ukazuješ cestu hříšníkům (Ž 25, 8b). Děkuji ti a znovu volám se všemi, co tě milují: „Bože, buď milostivý mně hříšnému.“ Přijmi, prosím, toto volání jako volání své Církve ve jménu uboleného a zmateného světa… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Růženec

  Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry     Roman Vlk | JAK NA TO | Růženec     Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe