Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Zamyšlení 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE - ZVĚSTOVAT KRISTA

  „Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši“ (Ž 66, 16). „Tak přišel Filip do hlavního samařského města a hlásal tam Krista“ (Sk 8, 5). „Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje“ (1 Pt 3, 15). Co spojuje tyto tři citáty z dnešních čtení? Téma svědectví. To je první a nejdůležitější úloha Církve – vydávat svědectví o Kristu, o naději, kterou v něm máme. A protože Církev jsme i my – ty, co čteš tento text, i já co ho píšu – tak je to i náš nejdůležitější úkol. Toto potřebujeme dostat do krve. Nežijeme proto, abychom přijímali svátosti, či chodili do kostela, ale přijímáme svátosti, abychom žili s Bohem a vydávali o tom svědectví. Pokud si myslím, že žiji s Bohem, ale nikdo o tom neví, klamu sám sebe… I proto po delším váhání a odkládání píši následující svědectví: Čtrnáctého února letošního roku jsem se dozvěděl výsledky odběru kostní dřeně. Mám nevyléčitelnou nemoc se zatím nejasnou prognózou. Hned jsme se s manželkou začali modlit za mé uzdravení a prosbu o modlitbu jsme postupně rozšiřovali mezi naše přátele, příbuzné a známé. Zatím nejsem uzdraven, ale hned dva dny po oznámení diagnózy mi Pán dal toto slovo: „Bázeň před Pánem přidává dny, a léta bezbožných se budou zkracovat“ (Přís 10, 27). Chvíli trvalo, než jsem pochopil smysl tohoto Božího slova pro můj život. Nejprve jsem si totiž pomyslel: „Ale vždyť tohle vůbec neplatí. Nevidím to kolem sebe.“ A pak mi svitlo – věřím, že v moudrosti Ducha Svatého: „Nemám nárok ani na jeden den. Každý je Božím darem, Pokud mám před ním bázeň, tak každý nový den je darem od Pána, je přidán k těm, které mi už daroval. Pokud jsem však bezbožný, tak právě jsem se dozvěděl, že jsem přišel možná za dvacet let života, že se mi život zkrátil.“ Toto Boží slovo přineslo klid do mého srdce, a i s vysvětlením ho říkám každému, koho seznamuji se svou diagnózou. Každé ráno od té doby vstávám s vděčností, že mi Pán přidal další den. Pán mi dělá velké věci. Poslouchejte, všichni ctitelé Boží, a každému říkejte, co udělal nejen mně, ale také každému z vás. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • ZAMYŠLENÍ 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE - KRITÉRIA A METODA

  Jak učedníci v Jeruzalémě věděli, kdo je „osvědčený, plný Ducha a moudrosti“ (srov. Sk 6, 3)? Museli to vědět. Apoštolové zase věděli, že to učedníci vědí, protože jim dali takový úkol. Kdybychom dnes v naší Církvi dali/dostali úkol podle těchto tří kritérií vybrat sedm lidí (například v diecézi nebo ve farnosti), asi bychom se spíše dočkali teologicko-biblicko-pastorační konference nebo alespoň přednášky na téma oprávněnosti či náročnosti daných kritérií, než skutečného výběru. Přitom v prvotní Církvi to zřejmě byla otázka jednoho odpoledne či večeře. Vždyť potřebovali jíst… Druhá věc, na kterou chci zaměřit pozornost, je metoda řešení. „… svolali shromáždění učedníků“ (Sk 6, 2). Kolik jich mohlo být? Po uzdravení chromého u Krásné brány chrámu Písmo uvádí, že „vzrostl počet mužů na pět tisíc“ (Sk 4, 4). Čili možná dnes nějaká průměrná farnost v našem prostředí. Připočítejme si k tomu náturu obyvatel Blízkého východu a můžeme mít představu o velmi bouřlivém setkání. Písmo však nic takového nezmiňuje. Apoštolové pojmenovali problém, navrhli řešení, které se všem líbilo, a hned jej uskutečnili. To je skutečný důkaz působení Ducha Svatého. Ale také toho, že ti všichni, co tam byli, se skutečně Duchem nechali vést. Že podřízenost Duchu nebyla pro ně jen nějaká teorie… Proč to tehdy šlo? Protože všichni byli zaměřeni na Ježíše. On je cesta, pravda a život. Na co jsi zaměřený ty? Je Ježíš pro tebe všechno? Nebo je to jen jeden ze zájmů, který bez problémů „vynecháš“, když máš jinou „nabídku“? Pokud Ježíš nebude pro každého pokřtěného na prvním místě, stále budeme jen živořit. Co kdyby farnosti dostaly za úkol oslovit každého pokřtěného a zeptat se ho: „Je pro tebe Ježíš nejdůležitější?“ Řekne-li ano, pak ho pozvat na shromáždění (například evangelizační setkání), pokud řekne ne, tak mu nabídnout doprovod, aby se Ježíš pro něho stal prvním. Potom by i pro nás kritéria apoštolů byla jasná a metoda reálná. Vždyť nás čeká tolik práce… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Pouť rodin a přátel Vlčího doupěte

    Zveme vás všechny na Pouť rodin a přátel Vlčího doupěte. Pouť se koná v neděli 21. května na Svatém Antonínku. Rádi vás uvidíme. Více informací najdete na našem webu: https://vlcidoupe.cz   Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Pouť

 • Zamyšlení „CO MÁME DĚLAT?“ (4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  „Období padesáti dnů od Neděle Pánova zmrtvýchvstání do neděle Seslání Ducha Svatého se slaví v radosti a plesání jako jeden sváteční den.“ Takto definují období, které právě prožíváme, Všeobecné směrnice o liturgickém roce a o kalendáři v bodě 22. Chtěl bych to někdy zažít – padesát dní radosti a plesání. V souvislosti s tím mi často přichází na mysl výzva Tobiho z Knihy Tobiáš: „Uspořádejte dny radosti a slavte ho [Pána]!“ (13, 8). Proto se ve mně rodí touha uspořádat i když ne dny, tak alespoň hodinu radosti v naší farnosti. Už mám také představu, co během ní dělat. Určitě bych chtěl, aby náš kostelní sbor na začátku zazpíval Aleluje z Händlova Mesiáše (mají to nacvičené, snad budou ochotni). Po jeho doznění by někdo přečetl text z Knihy Genesis o stvoření světa, celou první kapitolu. Nato bychom zpívali Žalm 104 – „Dobroreč, duše moje, Pánu!“ Celý, vždyť je tak nádherný! Následoval by krátký proslov plný radosti z Božího díla a plesání nad jeho dobrotou, kterou jsem zmiňoval před týdnem, následoval by úryvek z Písně písní – z 2. kapitoly, verše 8 – 14: „Hlas mého milého…: Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď!“ Po ní by byl zpěv písně z JKS - č.j. 198: Ó, slavný den s Kristem vítězem. A po zpěvu modlitby Otče náš by na závěr znovu zaznělo Händlovo Aleluja a z hodiny radosti (která by možná trvala i dvě hodiny) před Pánem bychom odcházeli za zpěvu Toto je den, který dal nám Pán. Proč právě tento výběr? Neboť u všech těch textů a písní se mi chvěje srdce a má duše jásá. Někdo jiný může mít jiný výběr. Možná se někde dá dohromady 5-6 takto do Pána zblázněných lidí a vznikne i celý den radosti. Co tedy máme dělat? „Ustavičně se radujte v Pánu! Opakuji: Radujte se" (Flp 4, 4). A tady je důvod naší radosti: „Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli hojněji“ (Jan 10, 10). „… vždyť radost z Pána je vaše síla!“ (Neh 8, 10). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ

  Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk    

 • Zamyšlení ZPÍVEJME ALELUJA (3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  Dnes píšu text na kolenou. Ne ze zbožnosti, ale z nezbytnosti. Seklo mě v kříži a nemohu „bezbolestně“ sedět. Ale doufám, že text nebude tak ubolený, jako je ubolené mé tělo. Ačkoli evangelium nás láká k tématu emauzských učedníků, víc mě přitahuje apoštol Petr. Má dnes hlavní slovo v prvním i druhém čtení. A co říká? Zdůrazňuje Ježíšovo zmrtvýchvstání: „Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky“ (Sk 2, 32) a jeho smysl: „…byli jste vykoupeni ne porušitelným stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista, bezúhonného a neposkvrněného Beránka“ ( 1 Pt 1, 18–19). Událost na cestě do Emauz, vlastně její úplný závěr, když se emauzští učedníci vrátí do Jeruzaléma, je východiskem tohoto Petrova svědectví: „Pán opravdu vstal z mrtvých a zjevil se Šimonovi“ (Lk 24, 34). Petr si nevymýšlí ani nemluví nějaké hypotézy, neboť Ježíš se mu zjevil, Ježíš žije! Naše slavení Ježíšova zmrtvýchvstání – a s tím souvisejícího nového života, který jsme ve křtu dostali – stojí na svědectví apoštolů, ale zejména Petra. Jeho jistota ohlašování této události je strhující. Nenechává prostor k žádné pochybnosti. Neodvolává se na prázdný hrob, ale přímo tvrdí: „Já jsem se se vzkříšeným Ježíšem setkal!“ Pokud věříme jeho svědectví, tak nás naplňuje radost, která se nedá ukrýt. Rád koukám a poslouchám na youtube video, na kterém Kiko Argüello, zakladatel Neokatechumenátního hnutí, zpívá svou asi nejznámější píseň Resucito (www.youtube.com/watch?v=wpfcZbmC3Hg). Přestože obrazem na tomto videu jsou jen fotografie, zvuk vyjadřuje nesmírnou radost v hlasech zpívajících. Tak bych chtěl, aby ji zpívali na mém pohřbu… ale do té doby ji ještě musím naučit lidi v naší farnosti. „Smrt, kdepak jsi, ó, smrti? Kde je moje smrt? Kde je tvé vítězství? Aleluja… Radujme se, radujme se, bratři! Neboť když se dnes milujeme, to proto, že on z mrtvých vstal. Aleluja… Pokud s ním umíráme, s ním i žít budeme, s ním zpívat budeme: Aleluja! Aleluja…“ Moji milí, zpívejme Aleluja! Vždyť Ježíš žije! Nemůžeme, nesmíme mlčet! Jak se lidé kolem nás bez našeho zpěvu, bez naší radosti, bez našeho svědectví dozvědí, že je naděje, že je věčný život? Jak se dozví, co Bůh pro nás udělal a jak nesmírně, do krajnosti nás miluje? Zpívejme Aleluja! Všude a každému! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Zamyšlení TICHO MILOSRDENSTVÍ (2. VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  U tématu této neděle – milosrdenství – potřebuji ztichnout a mlčet. Tiše. Jen ticho a úžas, neboť „jeho milosrdenství trvá navěky“. Tak ať říkají všichni bohabojní. Promítám si slovo milosrdenství do všech textů, které dnes čtu, do rozhovorů, do setkání, do událostí v Církvi i ve světě. Všude je jeho milosrdenství. Jinak by už nebylo nic. Jeho milosrdenství pro mě. Navěky. Jeho milosrdenství pro tebe. Navěky. Jeho milosrdenství pro každého, koho znám. Abych i já byl milosrdný. „Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději“ (1 Pt 1, 3). Dnes, Milosrdný, slavíme a zvelebujeme tvé milosrdenství. Nepochopitelné, nesmírné, přesahující každou naši představu a míru. Těšíme se na nebe, kde budeme celou věčnost poznávat, co všechno je dílem tvého milosrdenství. A slavit tě. „Oslavujme Pána, neboť je dobrý, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.“ Aleluja! Děkujeme ti, že záblesky tvého milosrdenství můžeme vnímat celý náš život a už teď tě alespoň trošku slavit. Když je věčné milosrdenství, věčná bude i oslava… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Prokazuješ milosrdenství

    Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz   ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod   INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe    MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | Prokazuješ milosrdenství  

 • ZAMYŠLENÍ DO KRAJNOSTI (VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  Slyšel jsem kdysi takový názor, že každý je podplatitelný. Rozdíl je jen v tom, jakou sumu kdo chce. Někomu stačí 100 €, jinému je málo milion. A zřejmě stejně nebo podobně to platí v lásce. Dokážeme milovat po určitou hranici. Někdo přestane jiného milovat, když se dotyčný na něj křivě podívá, jiný skončí s láskou při sporu o dědictví, další, když mu někdo sáhne na děti… Bůh miluje do krajnosti. Ježíše zradili a opustili. A Bůh miluje. Odsoudili ho. A Bůh miluje. Ježíš byl bičován, korunován trním, vysmíván. A Bůh miluje. Jde křížovou cestou. A Bůh miluje. Přibijí ho na kříž. A Bůh miluje. Ježíš na kříži umírá. A Bůh miluje. Co znamená „a Bůh miluje“? Bůh to všechno vydržel, neboť nás miluje. Do krajnosti. Neustále se o nás i stará! Nemá hranice pro svou lásku - na rozdíl od nás. Tyto svátky jsou také k tomu, abychom se takové lásce učili. Posunout své hranice - zvládnout i to, co by nás jindy rozčílilo, rozzlobilo, nadosmrti znepřátelilo … A pracovat na tom, aby to posunutí hranic bylo trvalé. Jak to dokázat? S očima upřenýma na Ježíše – umučeného, neboť nás miloval do krajnosti. A zmrtvýchvstalého, neboť Otec miluje Ježíše. Dialog lásky, která nezná hranice. Zhřešil jsi někdy? A ještě žiješ? To jen proto, že Bůh tě miluje – do krajnosti. Raději umírá sám, než by nechal zemřít tebe. Proto zvládneme znovu a znovu posouvat hranice své lásky, neboť v nás žije Bůh, který miluje bez hranic, do krajnosti. Toto v těchto dnech slavíme. Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých! Aleluja! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – POSTNÍ PUTOVÁNÍ – Jsi má perla

  Seriál na každý den doby postní. Pomáhá objevit, kým pro Boha jsme.   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz   ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod   INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe    MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | POSTNÍ PUTOVÁNÍ | Jsi má perla