Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Mše svatá

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Roman Vlk | JAK NA TO | Mše svatá   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BOŽE, BUĎ MILOSTIVÝ

    Kráčet společně (Syn hodos)     Nevím, jestli moje „modlitba proniká oblaka“ (srov. Sir 35, 17). Bože, buď milostivý mně hříšnému. Nevím, jestli patřím k ubožákům, jejichž volání vyslyšíš (Ž 34, 7). Bože, buď milostivý mně hříšnému. Možná mi nastává čas odchodu, ale nejsem si jist, jestli jsem bojoval dobrý boj (srov. 2 Tim 4, 7). Bože, buď milostivý mně hříšnému. Ale jedno vím: „V Kristu Bůh smířil svět s sebou“ (2 Kor 5,19, verš před evangeliem). Právě proto volám: „Bože, buď milostivý mně hříšnému“ (Lk 18, 13). Možná tě v životě trápí mnoho věcí. Osobních, rodinných, společenských, národních, politických, světových… Zkus tento týden místo naříkání nebo hněvu nad tím vším často přijít před Pána (pokud se dá, tak do chrámu) a volat: „Bože, buď milostivý mně hříšnému.“ Zakusíš, že tvá modlitba pronikne oblaka, že Bůh vyslyší modlitbu ukřivděného, ​​že neopovrhne prosbami toho, kdo si před ním vylévá svůj bol, že budeš laskavě přijat. Nejvyšší shlédne a vynese spravedlivý rozsudek. (Tyto přísliby najdeš v dnešním prvním čtení Sir 35,15b-17.20-21.) Neboť „Pán je u těch, kdo mají srdce zkroušené, a zachraňuje zlomené na duchu“ (Ž 34,19). Milovaný Bože, vím, že nemlčíš. Utěšuješ svým slovem a ukazuješ cestu hříšníkům (Ž 25, 8b). Děkuji ti a znovu volám se všemi, co tě milují: „Bože, buď milostivý mně hříšnému.“ Přijmi, prosím, toto volání jako volání své Církve ve jménu uboleného a zmateného světa… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Konference o evangelizaci

  Chci Vás i Vaše farníky srdečně pozvat na V. konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 11.–12. listopadu 2022 v Kongresovém sále hotelu Clarion v Olomouci (je to naproti vlakovému nádraží v Olomouci). Hlavním přednášejícím bude Otto Neubauer z Vídně. V češtině mu před dvěma roky vyšla velice dobrá kniha Mission possible, bohatý manuál shrnující jeho mnohaleté zkušenosti. Ve své hlavní přednášce v sobotu dopoledne bude mluvit právě o významu dialogu nás, Ježíšových učedníků, se současným světem. Dalším z hostů je Pavol Strežo, který se bude spolu s Rosťou Šerým sdílet o evangelizaci mezi mládeží. Sestra Veronika Barátová bude mluvit o rozlišování v dnešní době fake news. O synodalitě v církvi budou mluvit P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková a P. Vlastimil Kadlec. Ze Slovenska o systematické evangelizaci přijdou hovořit Mário Tomášik a Eduard Filo. Další hosté jsou Pavla Petrášková, David Loula a P. Josef Prokeš a jiní. Konference začíná v pátek ráno v 9.00 hod. a končí v sobotu večer v 19.00 hod. V pátek i v sobotu odpoledne bude bohatá nabídka paralelních workshopů. Účastníci si budou moci vybrat to, co více odpovídá jejich potřebám, nebo co může obohatit jejich službu. V programu chceme navázat na synodální proces, který v naší církvi prožíváme a který se silně dotýká právě evangelizace. Konference chce být povzbuzením, inspirací i formací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za probuzení víry v naší zemi modlit. Bližší informace a přihláška na: www.evangelizace.cz P. Vojtěch Koukal, za koordinaci konference    

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Růženec

  Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry     Roman Vlk | JAK NA TO | Růženec     Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MOJE JISTOTA

    Kráčet společně (Syn hodos) Všimni si, že na texty této neděle se dá dívat nejen z pohledu vytrvalé modlitby, ale také z pohledu toho, na co či na koho ve svém životě spoléháme. Hebrejové se mohli spoléhat na „ostří meče“ (Ex 17, 13), ale Mojžíš, Áron a Chur spoléhali na viditelné znamení neviditelné milosti – na Mojžíšovy zvednuté ruce. Modlil se? Nevíme. Ale jistě stál před Pánem. Chudá vdova v evangeliu se spoléhala na „nespravedlivého soudce“ (Lk 18, 6), ale Ježíš nás volá spoléhat se na Boha, který „obrání své vyvolené“ (18, 7). Žalmista obrací svůj zrak na hory s otázkou, zda přijde odtud pomoc. A sám odpovídá, že „pomoc přijde od Pána“ (Ž 121, 2). Proč je tento pohled důležitý? Neboť se nám hroutí jistoty. Není klid, není stabilita (nejen ekonomická), z veřejného života se vytrácí zdravý rozum, bují nenávist, obviňování… Možná se blíží pronásledování křesťanů. Kde se obrátíme o pomoc, kdo nás ochrání? Odpověď pro ty, kdo milují Boha, je jasná: Pán. Dokud máme čas, cvičme se v této důvěře v Boží pomoc. Jak píše apoštol Pavel Timoteovi, „vytrvej“ (2 Tim 3, 14). A v čem máme vytrvat? V tom, co jsme se naučili – z Božího slova. Neboť „celé Písmo je Bohem vnuknuté a užitečné k poučování, k usvědčování, k nápravě a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a připravený na každé dobré dílo“ (3, 16–17). Máš právě opravený či postavený dům? Nespoléhej se na to, neboť možná zítra budeš bezdomovec. Máš uspořené peníze na účtu? Nespoléhej se na to, protože možná zítra budeš žebrák. Máš vlivné známosti? Nespoléhej se na to, neboť možná zítra budeš všemi opuštěn a nikdo se k tobě nepřizná. Požíváš úctu v rodině, farním společenství? Nespoléhej se na to, protože možná tě zítra zavrhnou. V Bohu slož svou naději … Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT UVÁDÍ NA KONCI SVĚTA

    V pondělí 24. 10. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu dle skutečných událostí Na konci světa.  Vstup volný.   Strhující dobrodružný film o střetu dvou civilizací. Ekvádorský prales roku 1943. Skupinka misionářů se vydává za domorodým kmenem žijícím v deštném pralese v povodí Amazonky. Jejich putování však končí tragédií. Misionáři, kteří přišli indiány zachránit a vysvobodit jejich duše, jsou za svou obětavou práci zabiti. Rok 1965 – rodiny zabitých přicházejí do osady a několik měsíců žijí společně s domorodci. Silně emotivní příběh podle skutečných událostí, nádherná příroda, úchvatné letecké záběry, skvělá hudba a autentický příběh o střetu dvou kultur. Je člověk schopen spřátelit se s těmi, kdo zabili jeho rodinné příslušníky a známé? Někteří lidé říkají, že pravý mír, trvalý mír, nemůže nastat, protože jsme ještě nenašli způsob, jak změnit lidská srdce... „Můj otec ztratil život na konci oštěpu ... a bylo to na konci oštěpu, který spojil mě a Mincayaniho“.   Na konci světa (trailer)

 • POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K 96. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ – 23. ŘÍJNA 2022

  „Budete mými svědky“ (Sk 1,8) Milé sestry, milí bratři, tato slova pronesl zmrtvýchvstalý Ježíš ke svým učedníkům těsně před svým nanebevstoupením, jak líčí Skutky apoštolů: „Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8). Právě tato slova jsou tématem Světového dne misií v roce 2022, který nám jako vždy pobízí, abychom žili tento misijní rozměr vlastní církvi. V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“. Zastavme se u tří klíčových výpovědí, které vyjadřují tři základní pilíře života a poslání učedníků: „Budete mými svědky“, „až na konec země“ a „dostanete moc Ducha Svatého“. „Budete mými svědky“ – Všichni křesťané jsou povoláni, aby svědčili o Kristu Tato výpověď tvoří střed a jádro učení, které Ježíš předává učedníkům, když je posílá do světa. Všichni učedníci se mají stát Ježíšovými svědky díky milosti Ducha Svatého, kterou obdrží. Budou jimi ustanoveni skrze milost, ať půjdou kamkoli, ať budou kdekoli. Kristus je první, kdo byl poslán jako Otcův misionář (srov. Jan 20,21) a jako takový je jeho „svědek hodný víry“ (srov. Zj 1,5). Stejně tak je povolán každý křesťan, aby svědčil o Kristu. Církev, společenství Kristových učedníků, nemá jiné poslání než hlásat světu evangelium, vydávat svědectví Kristu. Identitou církve je evangelizace. Když se společně znovu do hloubky zamyslíme nad textem, najdeme několik stále aktuálních aspektů poslání, kterým Kristus pověřil své učedníky: „Budete mými svědky.“ Množné číslo klade důraz na komunitní a církevní povahu misijního povolání učedníků. Každý pokřtěný je povolán k misii v církvi a je poslaný církví. Misie je proto společnou, nikoli individuální záležitostí, probíhá ve spojení se společenstvím církve, nikoli z vlastní iniciativy. Pokud z určitých velice specifických okolností vykonává evangelizační poslání sám, má a musí tak činit vždy ve spojení s církví, která ho vyslala. Jak učí sv. Pavel VI. apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi, která je mi tak blízká: „Evangelizace není nikdy pro nikoho jen osobní, izolovanou činností, naopak, je to činnost hluboce církevní. Jestliže tedy i ten úplně neznámý hlasatel evangelia, katecheta nebo duchovní pastýř káže radostnou zvěst, třeba i na tom nejodlehlejším místě, jestliže tam shromažďuje svou malou obec nebo udílí svátosti, i kdyby tam byl jen on sám, i v takovém případě je zcela jistě jeho činnost svázána s evangelizační činností celé církve, a to nejen institucionálními pouty, nýbrž i neviditelnými svazky, jež koření v Boží milosti. Ne náhodou posílá Ježíš své učedníky ve dvojicích; svědectví křesťanů o Kristu má především komunitární charakter. Proto je velice důležitá přítomnost komunity, byť malé, která misii provádí. Učedníci jsou vyzýváni, aby prožívali svůj osobní život v misijním duchu: Ježíš je poslal do světa nejen proto, aby se misii věnovali, ale především aby byli misií, kterou jim Pán svěřil. Aby nejen vydávali svědectví, ale především aby byli Kristovými svědky. Jak říká apoštol Pavel velice působivými slovy: „Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle“ (2 Kor 4,10). Podstatou misie je svědčit o Kristu, tedy o jeho životě, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání z lásky k Otci a k lidstvu. Není náhodou, že apoštolové hledali náhradníka za Jidáše mezi těmi, kdo byli svědky Pánova zmrtvýchvstání (srov. Sk 1,22). Musíme svědčit o Kristu, a to zmrtvýchvstalém, a o jeho život se máme podělit s ostatními. Kristovi misionáři nejsou posláni proto, aby hlásali sebe, aby ukázali své přesvědčivé vlastnosti a schopnosti nebo manažerské vlohy. Naopak, mají tu velikou čest přinášet Krista slovem i skutkem, zvěstovat všem radostnou zvěst o jeho spáse s radostí a upřímností jako první apoštolové. Ve své podstatě je proto skutečným svědkem „mučedník“, ten, kdo dává pro Krista život, odpovídá na dar, kterým Kristus daroval sebe sama. „Základní motivací k evangelizaci je Ježíšova láska, kterou jsme přijali, zkušenost, že jsme byli spaseni, jež nás vede k tomu, abychom ho milovali stále více.“ Nakonec, co se týče křesťanského svědectví, zůstávají stále v platnosti slova sv. Pavla VI.: „Dnešní člověk raději naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy, než učitelům, kteří to vykládají slovy, a učitelům naslouchá jen tehdy, jsou-li zároveň i svědky.“ Pro předávání víry je tedy zásadní, aby křesťané svědčili o evangeliu svým životem. Na straně druhé je stále nezbytná úloha zvěstovat Krista a jeho poselství. Svatý Pavel VI. pokračuje totiž takto: „Ano, toto slovní hlásání radostného poselství je vždy nepostradatelné. (…) Slovo zůstává stále aktuální, zejména je-li nositelem Boží moci. A proto zůstává aktuální i výrok svatého Pavla: ,Víra je… z hlásání.‘ Je to právě slovo, jež přivádí k víře ty, kdo je slyší.“ Při evangelizaci jde příklad křesťanského života a zvěstování Krista ruku v ruce. Jedno slouží druhému. Jsou to dvě plíce, jimiž dýchá každé společenství, které chce být misijní. Toto úplné, věrné a radostné svědectví o Kristu bude zajisté přitažlivou silou pro růst církve i ve třetím tisíciletí. Proto vybízím všechny, aby s odvahou, upřímností a parresií prvních křesťanů vydávali slovem a skutkem svědectví o Kristu ve všech oblasti života. „Až na konec země“ – evangelizační poslání je univerzální a stále aktuální Když se zmrtvýchvstalý Pán obrací ke svým učedníkům, vybízí je, aby byli jeho svědky „v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8). Do popředí zde vystupuje univerzálnost poslání učedníků. Z geografického hlediska je zde čitelný jakýsi „odstředivý“ pohyb, jakoby v soustředných kruzích, které mají svůj počátek v Jeruzalémě, jenž byl v židovské tradici považován za střed světa. Tedy od Jeruzaléma přes Judeu a Samaří, až na „konec země“. Učedníci nejsou posláni, aby dělali nábor, nýbrž aby hlásali evangelium. Křesťan nedělá nábor. Apoštolské skutky popisují tento misionářský postup a přinášejí tak krásný obraz církve „vycházející“ k druhým, aby naplňovala své povolání svědčit o Kristu. Směr jim udává Boží prozřetelnost skrze konkrétní okolnosti života. První křesťané byli v Jeruzalémě pronásledováni, a proto se rozprchli do Judska a Samařska a všude svědčili o Kristu (srov. Sk 8,1.4). Něco podobného se odehrává v současné době. Z důvodů náboženského pronásledování, kvůli válkám a násilí je mnoho křesťanů nuceno prchat ze své vlasti do jiných zemí. Jsme vděčni těmto bratřím a sestrám, že se neuzavřeli do svého utrpení, ale svědčí o Kristu a Boží lásce v zemích, které je přijímají. K tomu je vyzýval sv. Pavel VI., když hovořil o „odpovědnosti, kterou mají přistěhovalci vůči zemím, které je přijímají“. Stále více si uvědomujeme, jak přítomnost věřících různých národností obohacuje tvář farností a činí je tak více všeobecnými, více katolickými. Nelze proto podceňovat pastorační péči o migranty, protože může pomoci i místním věřícím, aby nově objevili křesťanskou víru, kterou přijali. Jít „až na konec země“ je pro Ježíšovy učedníky všech dob velkou výzvou. Stále více je musí vést k tomu, aby vykročili za hranice svých obvyklých lokalit a nesli dál svědectví o Kristu. Přes všechny výhody moderního cestování jsou i dnes na světě území, kam Kristovi misionáři ještě nedonesli radostnou zvěst o jeho lásce. Žádná oblast lidského života nemůže stát mimo pozornost misijního poslání Kristových učedníků. Kristova církev bude stále vycházet vstříc novým obzorům země, ať již sociálním nebo existenciálním. Půjde za lidmi do všech míst a prostředí na okraji společnosti a vydávat svědectví o Kristu a jeho lásce všem lidem ze všech národů, kultur, jakéhokoli společenského postavení. V tomto duchu půjde vždy o missio ad gentes, jak nás tomu naučil 2. vatikánský koncil, protože církev se musí stále snažit překračovat svůj stín, vycházet za své hranice a všude svědčit o Kristově lásce. Na tomto místě bych chtěl vděčně vzpomenout na všechny misionáře, kteří položili svůj život za to, aby vyšli „ven“ a stali se zosobněním Kristovy lásky ke všem bratřím a sestrám, se kterými se setkali. „Dostanete moc Ducha Svatého“ – nechat se posilovat a vést Duchem Svatým Když zmrtvýchvstalý Kristus vysílal své učedníky, aby byli jeho svědky, slíbil jim také milost potřebnou pro tuto velkou zodpovědnost: „Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky“ (Sk 1,8). Jak popisují Skutky apoštolů, bezprostředně po seslání Ducha Svatého na Ježíšovy učedníky bylo zvěstováno poprvé kérygma neboli zvěst o smrti a zmrtvýchvstání Krista v misijním proslovu svatého Petra k obyvatelům Jeruzaléma. Ježíšovi učedníci, dříve tak slabí, vystrašení a uzavření, zahajují éru evangelizace světa. Jsou posíleni Duchem Svatým, který jim dodal odvahu a moudrost, aby všem vydávali svědectví o Kristu. „Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: ,Ježíš je Pán‘ (1 Kor 12,3), stejně tak žádný křesťan nikdy nemůže vydat skutečné a ryzí svědectví o Kristu bez inspirace a pomoci Ducha Svatého. Je třeba, aby každý Kristův učedník, misionář, poznal, jak zásadní je působení Ducha Svatého. S ním má prožívat každodenní život a z něj čerpat neustálou sílu a inspiraci. Dokonce právě tehdy, když cítíme únavu a jsme bez motivace, když jsme zmatení, pamatujme na Ducha Svatého, na něj se obracejme v modlitbě. Znovu bych rád zdůraznil, že modlitba k Duchu Svatému má zásadní úlohu v misijním životě. On nás může občerstvit a posílit, protože je nevyčerpatelným božským pramenem nové energie a radosti ze života s Kristem a s druhými. „Obdržet radost Ducha, to je milost. A je to jediná síla, kterou můžeme mít, abychom kázali evangelium a vyznávali víru v Pána.“  Duch Svatý hraje v misii hlavní roli. Právě on daruje správné slovo ve správný okamžik a správným způsobem. Výročí letošního roku chceme prožívat s pohledem na Ducha Svatého a jeho působení. Založení Kongregace pro šíření víry v roce 1622 bylo vedeno touhou podporovat misijní poslání na nových územích. Byla to prozřetelná intuice! Kongregace měla zásadní vliv na evangelijní poslání církve, které se stalo nezávislým na zásahu světské moci a mělo za cíl vybudovat místní církve, které jsou dnes velmi živé. Je naší touhou, aby jako ve čtyřech minulých staletích pokračovala ve světle a v síle Ducha Svatého a zintenzivňovala svou práci na koordinaci, organizaci a animaci misijních aktivit církve. Týž Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení oslavíme v tomto jubilejním roce. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží inspiraci, aby vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond, díky kterému papež podporuje misijní aktivity. Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích. Přeji si, aby místní církve našly v těchto dílech pevný nástroj pro oživení misijního ducha Božího lidu. Milé sestry, milí bratři, i nadále sním o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit. Opakuji Mojžíšovu prosbu za Boží lid na cestě: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Ano, kéž bychom v církvi byli všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země. Maria, Královno misií, oroduj za nás! Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 6. ledna 2022, na slavnost Zjevení Páně FRANTIŠEK

 • 23. 10. prožijeme Misijní neděli a s ní tradiční Misijní jarmark

  Ve spojitosti s Misijní nedělí proběhne i v naší farnosti mnoho aktivit na podporu misií, a to jak modlitbou, tak finančně. Věděli jste, že Misijní jarmark je záležitostí především dětí, které mohou takto pomoci dětem po celém světě? I v naší farnosti máme tzv. Misijní klubko, skrze nějž jsou děti zapojeni do Papežského misijního díla dětí. Dokument, jak tato činnost vznikla i v naší zemi, najdete zde. Více na https://www.missio.cz/   Jak se budete moci zapojit v Otrokovicích? V sobotu 22. 10. bude probíhat od 9:00-12:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha velkého misijního vyrábění. Vše, co zde vyrobíme, nabídneme v neděli k prodeji na Misijním jarmarku a vybrané peníze si zašlou naše děti na Papežské misijní dílo dětí. V sobotu 22. 10. prožijeme v kostele sv. Vojtěcha od 21:00 Misijní most modlitby. A v neděli 23. 10. budeme při mších v 7:30 a 10:30 v kostele sv. Vojtěcha a v 9:00 v kapli sv. Anny v Kvítkovicích pamatovat na misie v modlitbě a proběhne sbírka pro Papežská misijní díla.   Misijní jarmark bude probíhat před kostelem sv. Vojtěcha od 08:30-09:00 a 11:30-12:00.   Můžu se zeptat? – Co to znamená „papežské“?   Můžu se zeptat – Co znamená „misijní“?   Můžu se zeptat: Co je to Misijní klubko?   DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2022   Milí přátelé misií, příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“ (Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou. V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“. Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.   Pauline Jaricot (1799-1862), zakladatelka misijního díla šíření víry   Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země. Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná   jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice   Dary na Misijní neděli můžete zasílat na číslo 72 540 444/2700, VS 10. Děkujeme!     Missio magazín – říjen 2022    

 • Ohlášky 28. neděle v mezidobí, 9. 10.

  Dnes je sbírka na provozní náklady. Předem díky za vaše dary. Dnes od 15:00 bude v suterénu misijní vyrábění pro starší děti a všechny ochotné dospělé. Kdo jste si objednali brožurku k prvním pátkům, máte ji k vyzvednutí v zákristii. Filmový apoštolát vás v pondělí 10. 10. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Posel naděje. Ve čtvrtek 13. 10. bude mše svatá v 10:00 na Senioru B. Přijměte v sobotu 22. 10. pozvání na pouť děkanátů Vizovice a Zlín za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. V zákristii se můžete přihlašovat do autobusu, který pojede ve 13:30 z Baťova přes Střed a Kvítkovice. Cena 120 Kč. Více informací na plakátku. 23. 10. budeme slavit Misijní neděli a s ní proběhne tradiční Misijní jarmark. Pokud máte možnost darovat křížaly nebo ořechy, prosím ozvěte se Kristýně Bilíkové na telefon 603 287 002. Přijměte pozvání na evangelizační večer Godzone tour v úterý 25. 10. v Ostravě, vstup zdarma. Jedná se o večer plný hudby, svědectví, sdílení víry. Můžete se přihlašovat na autobus, který pojede 15:20 z Otrokovic náměstí. Cena autobusu 350 Kč. Více informací na farním webu. Maltézská pomoc hledá dobrovolníky pro seniory, dospělé, ale i děti z Otrokovic a blízkého okolí. Chtěli bychom Vás požádat o cca 2 hodiny týdně (nebo dle Vašich možností) pro zpříjemnění dlouhého času lidem z Otrokovic a okolí. Bližší informace na vývěsce a webu.

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Modlitba na prstech

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Roman Vlk | JAK NA TO | Modlitba na prstech   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe