Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Mše svatá – bohoslužba slova

    Dnes jsme si v našem rozebírání části mše sv. povídali o čteních, žalmu, zpěvu Aleluja, čtení evangelia a homilii.   Čtení z Bible (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 9)   Responsoriální žalm (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 10)   Aleluja (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 11)   Evangelium (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 12)   Homilie (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 13)  

 • Zamyšlení ZNOVA ZÁJEM O LIDI (26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Jak povzbuzující jsou dnešní čtení – tedy ta, která spolu souvisí, to znamená první, žalm a evangelium. Bůh dává šanci změnit se každému, i tomu nejhoršímu člověku. A nejen to, že volá ke změně, ale dává také schopnost uskutečnit ji – „…ukazuje cestu hříšníkům. Pokorné vede ke správnému jednání a tiché poučuje o svých cestách" (Ž 25, 8b-9). Zakusil jsem to velmi výrazně ve svém životě, jednou zde možná napíšu své svědectví o tom, jak mě Bůh nikdy neopustil, ačkoli jsem kdysi nechodil po jeho cestách a nehledal jsem jeho smýšlení. „Pokud se bezbožný odvrátí od své bezbožnosti, kterou páchal, a jedná podle práva a spravedlnosti…“ (Ez 18, 27). „‘Nechce se mi.‘ Ale pak toho litoval a šel.“ Vždy je možnost vykročit na Boží cesty. Problémem mnoha křesťanů však velmi často je, že si myslí, že to (velmi zjednodušeně řečeno) znamená chodit do kostela a ráno i večer se modlit. Jistě, je to důležité, ale podstatnější je být svědkem Ježíšova zmrtvýchvstání a jeho moci, kterou nás zachraňuje. Na mši svatou chodím a modlím se, abych poznával Boží cesty při ohlašování evangelia, nejen pro vlastní svatost. S Kristem žiji, abych o tom mluvil lidem kolem sebe. Pokud je třeba, tak i slovy. Pokud nám toto smýšlení chybí, kdesi v nás je chyba. Brzy začne v Římě zasedání biskupského synodu o synodalitě. Všechno se o tom píše, objevují se různé obavy… Ale my si už nyní můžeme vzít jedno z hlavních ovocí dosavadních synodálních setkání – vytvářet skupinky, které se pravidelně setkávají nad Božím slovem a v modlitbě a hledají, jak přečtené slovo žít. Nejde o hledání problémů, ale o vztahy, o zájem o lidi. Pokud to nebudeme dělat, tak rok od roku bude v naší Církvi méně lidí, neboť naše víra nebude plodná – nebude přinášet život lidem kolem nás. Bůh se o lidi zajímá. My nemůžeme být jiní. Rozumíš tomu, co jsem napsal? Jestli ano, tak tento týden pozvi někoho, aby se s tebou modlil, četl Písmo a konal dobro. Trvale, nejen jednorázově. Boží Duch ti pomůže a povede tě zanechat individualismus, lhostejnost a imobilitu (vyjádřenou slovy: „Vždycky to tak bylo, tak proč to měnit?“) a milovat lidi tak, aby poznali tvého milovaného Ježíše.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - Pancíř spravedlnosti

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí.   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe  

 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ V OTROKOVICÍCH

    Od ledna 2024 bude zahájena příprava na biřmování. Jedná se o svátost křesťanské dospělosti. Každý dospělý křesťan by měl o své víře umět svědčit, ale aby jeho svědectví bylo pravdivé, především o ní svědčit praktikováním víry v každodenním životě. A tomu má napomoci právě příprava, která má nabídnout zkušenost s živou vírou. A proto tato příprava trvá déle. Dle směrnice o přípravě na biřmování naší arcidiecéze, která je níže, je délka trvání této přípravy rok. To je ale v případě, že setkávání probíhají každý týden. Nebo je možné zvolit model setkávání co 14 dní, kdy je prostor nabídnout ještě jedno setkání těm, kteří zrovna nemohli v předen daný termín se svou skupinkou. V takovém případě se příprava rozloží na dva roky. V naší farnosti pojedeme podle modelu setkávání co 14 dní, tedy 2 roky.   Materiály k přípravě K přípravu na biřmování využijeme materiálů ze Slovenska s názvem Program Vyvolený. Ten nabízí 24 kapitol, které se snaží přivést biřmovance k osobnímu setkání s Ježíšem Kristem a učinit z nás jeho učedníky.   Jak vypadají materiály se můžete podívat zde:  https://www.sviatostbirmovania.sk/ukazkova-hodina/            Více o celém programu je na www.sviatostbirmovania.sk   Kdo se může přihlásit Minimální věková hranice je 15 let dosažených v tomto školním roce. Horní věková hranice je neomezená, protože jak píše níže o. arcibiskup, touto svátostí vstupujeme do plného uvedení do křesťanského života. A každý dochází k rozhodnutí již nejenom do kostela chodit, ale mít Boha na 1. místě svého života v různém období svého života. Zároveň bych rád nabídl možnost zúčastnit se přípravy i pro ty, kteří sice biřmování dříve přijali, ale např. v dobách za komunismu bez přípravy. Nebo i těm, kteří sice přípravou prošli, ale vnímají, že život s Duchem Svatým se jim nepodařilo rozvinout, nemají žádná charismata ke službě. Zůstalo nejčastěji jen u chození do kostela, ale chybí zkušenost víry s živým Bohem. Přihlášky Zájemci o přípravu se mohou zastavit do konce listopadu pro přihlášku k biřmování u o. Pavla.     Směrnice příprava biřmovanců v olomoucké Arcidiecézi Biřmování je svátost, která dovršuje křest. Jeho účinkem je zvláštní vylití Ducha Svatého. Kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha Svatého skrze tuto svátost, dostane sílu stát se svědkem Boží lásky. Stává se plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. (KKC 1285–1314, Youcat 203) Příprava pokřtěných na přijetí svátosti biřmování je prvořadým úkolem Božího lidu. Duchovní správcové mají dokonce povinnost dbát o to, aby všichni pokřtění došli plného uvedení do křesťanského života a aby byli na biřmování připraveni s největší péčí. Ať je zajištěno, aby byli napřed vhodným způsobem poučeni a aby účast kandidátů na životě obce věřících i styk s jednotlivými věřícími jim účinně a v dostatečné míře pomáhaly k dosažení takového stupně duchovního života, aby mohli vydávat svědectví křesťanského života a apoštolsky působit. Cílem přípravy je uschopnění kandidáta k životu z víry. Nejde jen o náboženské znalosti, ale především o osobní vztah ke Kristu, o pomoc mladému člověku vyrůst ve zralou křesťanskou osobnost, která se snaží kvůli Kristu poznávat nauku církve a Písmo svaté, ale i měnit své postoje a styly jednání, přijímat stále větší zodpovědnost za svůj život. Metoda přípravy není konkrétně stanovena. Je třeba brát v úvahu potřeby dnešních mladých lidí, kteří jsou v mnohém jiní než ti dřívější, protože jiné je jejich prostředí. Přípravu nemůže nahradit samostudium či pouhé přednášky. Důležitý je dialog, osobní aktivita i společenství a zkušenost. Má trvat rok (může jít i o školní rok – o prázdninách se neučí). Poučení ať je v rozsahu Katechismu pro mladé Youcat – asi 30 lekcí. Polovina může být ve společných přednáškách, polovina jako práce ve skupinách. Způsob není určen. Je důležité hledat cesty, které zaujmou a zapojí, ve skupinách mohou mít referáty či prezentace, doma připravená malá témata pro skupinu, nebo jak by téma podali méně věřícím, kteří se ptají, turistům při návštěvě kostela, či mladším dětem, nebo si sdělit zkušenosti, jak mluvili o víře s jinými. Důležitý je prostor pro výměnu názorů a hledání. Aspoň jednu přednášku na téma láska, manželství, sex svěřit manželskému páru. Přečíst jedno evangelium (soukromě jako osobní četba, ale důležité je uvedení do četby a sdílení zkušeností, povzbuzování). Mělo by jít o probuzení zájmu o Písmo a osvojení si pravidelné osobní četby Písma, o snahu rozjímat a také uvádět do života. Škola modlitby – asi 10 lekcí, které nemusejí být vždy samostatné. Někdy lze spojit s prací ve skupině (rozjímání, adorace, křížová cesta či jiná pobožnost, kající pobožnost před svátostí smíření). Víkendový pobyt v centru pro mládež (rekolekce může být i jinde, ale nezapomenout na svědectví mládeže), nebo účast na vícedenním setkání mládeže (diecézní, národní, světové), mládežnický festival (Medjugorje), Antiochie. Důležitá je zkušenost společenství. Zapojení do farnosti – dobrovolnictví – opravy, úklid či zdobení kostela, vedení scholy, ministrantů, malých dětí, Orel, Skaut, Charita, Maltézská pomoc, letní tábory, návštěvy nemocných či seniorů v domovech a léčebnách, hlídání dětí, Noc kostelů, farní den. Individuální rozhovor s knězem aspoň jednou, či lépe na začátku a na konci přípravy (motivace, konkrétní rada a pomoc s jeho problémy). Nejde o zkoušku, ale nabídku pomoci a duchovního doprovázení, které má probouzet touhu a trpělivě povzbuzovat v krizích, v nadšení stavět na nohy, být náročné, ale i trpělivé a laskavé. Osvědčuje se, když skupinky vedou aktivní laici, kteří se však během přípravy setkávají s knězem k výměně zkušeností, hodnocení, doplnění. Každá skupina je jiná a programy je třeba „šít na míru“. Zkušenost s laiky (i vrstevníky), kteří vedou přípravu, je důležitá a motivující, aby předavatelem víry nebyl jen kněz či řeholnice, kteří to dělají „z povolání“. Dopisy – biřmovanci a kmotři obdrží dopis biskupa a biřmovanci napíší biskupovi žádost o biřmování s uvedením důvodů, se zamyšlením nad růstem své víry a s vyjádřeným úmyslem, jak budou ze svátosti biřmování žít. Evidence – vedoucí přípravy má aspoň stručný písemně připravený program přípravy a vede „třídní knihu“, aby bylo jasně zapsáno, co je probráno či splněno a co teprve čeká, aby nedocházelo k opakování či vynechání podstatného. Součástí přípravy je účast na nedělní mši svaté a zpovědní praxe už během přípravy, ne až na konci. Zapojit farnost, zvláště rodiče a kmotry (novéna, společná adorace). Program se zachová s moudrou tolerancí (rozliší se možnosti v malých či velkých skupinách, u mládeže či dospělých, případně kandidáty křesťansky vyspělé a lidi ve víře dostatečně nevyučené – ohled na matky s dětmi a nemocné, různě postižené či staré). Kněz může vzhledem k okolnostem program upravit a rovněž s velkorysou moudrostí omluvit část neúčasti na přípravě. Pravidlo není jediným zákonem přípravy. Nejvyšší zákon je láska, která vede k pastorační moudrosti. Ve všem mají biřmovanci zakoušet lásku církve jako matky. +Jan Graubner, arcibiskup

 • Zveme na Večer chval

    Přijměte pozvání Koinonie Jana Křtitele ke společné modlitbě. 

 • Charita zve na den otevřených dveří a mši sv. na Samaritánu

    V případě nepříznivého počasí bude mše sv. sloužena v kapli sv. Anežky na Charitním domě.    Oslavujte spolu s námi! Přijměte naše pozvání na Den otevřených dveří a mši svatou, konané u příležitosti Dne Charity a Týdne sociálních služeb. Den Charity si připomínáme u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), považovaného za zakladatele a patrona moderní charitní práce. Naše Charita otevře své vstupní dveře veřejnosti ve čtvrtek 5. října 2023. „Dveře našich služeb otevíráme u příležitosti Dne Charity. Od 9 do 17 hodin bude možné navštívit všechny tři budovy a v 11 hodin proběhne na zahradě Azylového domu Samaritán mše“, vysvětlila důvod a průběh této akce Vladana Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem dozvědět se více o činnosti a aktivitách Charity Otrokovice, či si jen chtějí prohlédnout prostory služeb. Je možné navštívit služby pro seniory, rodiny s dětmi i lidi bez domova. K prohlédnutí budou nachystané také kompenzační pomůcky a aktivity pro seniory.   Jednotlivé služby najdete na adresách: Na Uličce 1617 Domov pro seniory, Odlehčovací služba, Charitní pečovatelská služba, Půjčovna kompenzačních pomůcek a Terénní služba rodinám s dětmi   Hlavní 1299 Nový domov Otrokovice – azylový dům pro matky s dětmi   Moravní 936 Středisko Samaritán - Azylový dům pro muže, Noclehárna, Terénní program pro lidi bez domova.   Přijďte strávit příjemný den s Charitou Otrokovice, všichni jste srdečně zváni!

 • Mše svatá – Bohoslužba slova – pomůcky ke čtení Bible

  Dnes jsem si při probírání částí mše sv. řekli, že jak židovská bohoslužba zahrnovala v sobě čtení ze Zákona a Proroků, tak apoštolové na to navazují, a navíc přidávají vyprávění o Ježíši. Nejde však jen o to poslouchat Boží slovo při mši sv., ale brát jej, pokud možno denně do rukou. Dnes máme mnohem více možností, než měli naši předkové ať již v knižní nabídce Bible a zamyšlením k její četbě. Navíc dnes díky internetu a mobilním aplikacím můžeme mít Bibli v kapse stále na dosah.     Nejrozšířenějším českým překladem je Český ekumenický překlad, při mších čteme z Liturgického překladu. https://www.bibleshop.cz/bible     K nedělním čtením se nám nabízí hned několik možností, jak nad ním rozjímat. V knižní formě se nabízí např. zamyšlení o. Vojtěcha Kodeta https://www.doron.cz/Nedelni-promluvy-A-B-C-komplet-d957.htm   Nebo krátká zamyšlení evangelia na každý den. https://www.doron.cz/bozi-slovo-na-kazdy-den2 https://www.paulinky.cz/evangelium-na-kazdy-den-2024/         K rozjímání skrze weby jsou vhodné: https://www.pastorace.cz/Kazani/obdobi-behem-roku-cyklus-a https://www.vezmiacti.cz/ https://biblickedilo.cz/nabidka-materialu/bible-v-liturgii/       Hned několik mobilních aplikací nabízí možnost rozjímání nad evangeliem.   Aplikace iZIDOOR – přináší mnoho podnětů pro vaši modlitbu, aktuální modlitební úmysly, přidání vlastních úmyslů, ale také průvodce duchovním životem, který pomůže jeho prohloubení. https://www.izidoor.cz/OAplikaci.aspx     Aplikace Zamyslenia – průvodce ranní a večerní modlitbou s evangeliem daného dne a krátkým komentářem k němu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.johnysebb.zamyslenia&hl=cs&gl=US         Nejpropracovanější aplikací je Bible YouVersion. Kromě čtení Bible nabízí taky plány čtení bible na různá témata, skrze videa i shlédnutí částí evangelií. https://www.bible.com/cs/reading-plans   Pro děti pak jednotlivé biblické postavy a události pomocí interaktivního čtení a plnění úkolů. https://www.bible.com/cs/kids     Aplikace Misál – Co se právě dnes čte v kostele https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.liturgie.MisalNaPrazdniny&hl=cs&gl=US    

 • Zamyšlení ZÁJEM O LIDI (25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Přestože Izaiáš říká, že Boží cesty jsou daleko od našich, přece nás celý Nový zákon (a také ve Starém se dá najít mnoho míst, která k tomu vedou) učí hledat je a kráčet po nich. Poznáváním Ježíše totiž poznáváme smýšlení Boha a učíme se smýšlet i jednat podobně jako on. Také apoštol Pavel k tomu vyzývá: „Jen žijte tak, aby to odpovídalo Kristovu evangeliu“ (Flp 1, 27a). Čemu nás tedy učí dnešní texty při poznávání Boha? Zájmu o lidi. O konkrétní lidi kolem nás. Je velmi důležité, aby hledali Pána, neboť Boha lze nalézt (viz Iz 55, 6). Ale k tomu potřebují mé svědectví o tom, jak já hledám a nacházím Pána. Pavel zase projevuje svou lásku k lidem tím, že ačkoli touží být s Ježíšem: „…pro mě žít je Kristus a zemřít zisk“ (Flp 1, 21), ale pro dobro lidí, kteří jsou kolem něho, v tomto případě konkrétní Filipané, je ochoten ještě být s nimi a pomáhat jim žít tak, aby to odpovídalo Kristovu evangeliu, to je i můj úkol. A nakonec Ježíš říká podobenství, které až extrémně vyjadřuje zájem Boha o záchranu každého člověka. Od rána do večera bere lidi do své vinice. Pokud by šlo jen o práci, tak majitel vinice je nespravedlivý vůči těm, co dřeli od rána. Ale jde-li o věčný život, jde-li o odměnu, jaký „větší“ denár může člověk dostat jako život s Bohem? Je nějaká odměna, kterou lze k tomuto „denáru“ přidat? Vzpomeňme si na kajícího lotra. Spása za jednu větu… Když se už dva roky motáme (či více nemotáme) kolem synodu o synodalitě, tak dnešní texty by nám ji měly velmi výrazně připomenout. Zájem o lidi. Ne, nemusíš hned myslet na lidi v Africe či Asii. Projdi si v mysli všechny své sousedy a uvažuj, komu z nich dlužíš svědectví o hledání Boha. A pros Ducha Svatého, ať ti ukáže, jak můžeš tento dluh co nejdříve splatit, aby i ten tvůj soused měl naději na věčný život v nebi, aby i on dostal denár od samého Pána. Možná to bude trvat roky, protože sousedy ani neznáš, ale kráčej cestou zájmu o lidi.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - BOŽÍ ZBROJ

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí.   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Přilba spásy

 • Konference Poslaný bude letos v Kroměříži

  Zveme Vás na konferenci Poslaný, která letos proběhne 30.9.-1.10.2023 v Kroměříži. Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační. Je to čas formace, sdílení, inspirace, a především čas modlitby, kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit.   Motto pro rok 2023: „Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Ef 5, 14b   Více info na: https://www.poslany.cz/   Se Zástupy andělů - Gedeon [Projekt ON]