Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: CHVĚNÍ VÍRY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Dnes si velmi intenzivně uvědomuji, co pro mě znamená žít ve víře. Vede mě k tomu Ježíšova věta z evangelia: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic" (Jan 15,5). Neprožívám (citově, psychicky) jistotu, že jsem v Ježíši a on ve mně. A už vůbec ne to, že bych přinášel hodně ovoce. Ne, spíš mám pocit, že živořit a namáhavě lapáme po každém nádechu, jako člověk s nemocnými plícemi. Víra mi však říká něco jiného. Křtem jsem se stal ratolestí na révě, kterým je Ježíš. Proudí ve mně jeho život, posilován modlitbou, Písmem, svátostmi, službou, svědectvím, společenstvím (i když v této pandemické době "jen" úzkým, rodinným). S Boží milostí se snažím konat pokání za své hříchy. A selhávám. Právě toto slovo - selhání - mi paradoxně dává jakousi jistotu, že Bůh se o mě zajímá, že se o mě stará, že mě jako réva své ratolesti živí a jako vinař očišťuje, neboť při každém selhání prožívám bolest očišťování. Asi o tom je křesťanský život - o chvění na hraně. Jedno prožívám, jiné věřím. Jedno vyvažuje druhé a obojí mě chrání před pýchou i před zoufalstvím… Doufám, že ti tato dnešní písmenka pomohou být více s Ježíšem. V chvění a důvěře.   PS. Co myslíš, jak se cítil apoštol Pavel, když mu v Jeruzalémě nevěřili a báli se ho? A co si myslel, když ho doprovodili z města a poslali domů? Boží škola má své cesty…   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat.   Evangelium (Jan 15,1-8) Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“   Nedělní kázání pro děti | VYTRVEJ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 25   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • Pozdrav z kněžského semináře

  V neděli jsme měli den modliteb za nová duchovní povolání. Při té příležitosti jsem četl pozdrav z našeho kněžského semináře, který rád přidávám i zde. Vážení otcové, chtěl bych Vás pozdravit z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Využívám této příležitosti, abych Vám a Vašim farníkům poděkoval za štědrost, se kterou kněžský seminář podporujete. Seminář je výhradně odkázán na finanční dary od věřících v rámci sbírky na seminář. Mnohé farnosti nám pomáhají i skrze sbírku zeleniny, ovoce, trvanlivých potravin atp. Každé pondělí během školního roku slavíme mši svatou za naše dobrodince, kteří nás podporují po stránce duchovní, finanční a hmotné. Zároveň jsme propojeni během roku i skrze vzájemnou modlitbu v adorační dny farností naší arcidiecéze. Aktuální farnosti, se kterými jsme v daný den ve spojení, jsou uvedeny na stránkách semináře – www.knezskyseminar.cz. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři v Olomouci 11 bohoslovců z naší arcidiecéze, v Římě 2 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Bohu díky za tyto muže. Vážení otcové, ještě jednou velké díky za všechno. S přáním velikonoční radosti a ve vzájemné modlitbě a podpoře P. Pavel Stuška, rektor AKS   Aktuální seznam bohoslovců dle jednotlivých diecézí www.knezskyseminar.cz/lide/bohoslovci   Při svém působení ve Zlíně jsme se věnovali vysokoškolákům skrze studentskou organizaci RR49. Jeden z vedoucích členů později nastoupil do kněžského semináře. Zaposlouchejte se do povídání o cestě ke kněžství s jáhnem Jožkou Biernátem.    Jožka Biernát - "Z RRka do konviktu"  

 • Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 24.4.2021

  Evangelium (Jan 10,11-18) Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“   Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: SPÁSA JE ZADARMO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 24.4.2021

  "V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy." (Sk 4,12). Nejraději bych tu tento verš napsal alespoň stokrát, aby se zapsal hluboko nejen do paměti, ale zejména do srdce každého, kdo tento text čte. Proč? Neboť kromě Ježíše nám nikdo v celém vesmíru nemůže darovat věčný život, odpuštění provinění a vítězství nad zlem. Nikdo kromě Ježíše nás nemůže povýšit ze stavu stvoření do stavu Božích dětí. A to zcela zdarma. Toto je spása! Když jsem kdysi dávno poprvé slyšel větu, že Ježíš je řešením všech problémů, pokládal jsem ji spíše za výplod přehnané zbožnosti než za pravdu. Když ji píšu dnes, vím, že je to tak. Mnoho křesťanů však tomu nevěří… Hledáme spásu v penězích, ve zdraví, v kariéře, v moci… Toto vše může být skvělé, pokud to dobře používáme, ale nic z toho nám nedá radostnou věčnost. Jsou to jen prostředky, které máme k dispozici a které máme správně používat! Cíl je "za nimi" - a je jím Ježíš. A právě toto je skvělé - že my svého cíle dosahujeme každý den. Každý den můžeme žít s Ježíšem, který nás vede tímto životem, v jeho všednosti a každodennosti. Kéž bych to uměl žít - lépe, důsledněji, ochotněji. Nejde mi to. Naučil jsem se však jedné věci - Bůh ode mě nečeká, že mi to půjde. Čeká, že budu s ním, i když mi to nepůjde. Je Otec - nečeká od svého dítěte výkony, kterých není schopno, ale čeká, že se ho dítě bude držet za ruku. Moje pýcha to neumí snést - pýcha totiž očekává dokonalost, aby mohla být pyšná. Pokud dokonalost nedosahuje, dělá výčitky a stává se z ní zraněná pýcha, která mě obírá o radost, protože si myslím, že nejsem dost dobrý na to, aby mě Bůh miloval, protože mám výčitky, že mi to nejde. Tehdy mě však víra v to, že Ježíš je mou spásou, že díky němu jsem Božím dítětem, vede k tomu, že se pevněji chytím Otcovy ruky… Možná jsem to napsal složitě. Ale snad pochopíš - nejde o dokonalost, ale o vztah.

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.4.2021

  Evangelium  (Lk 24,35-48) Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“   Nedělní kázání pro děti | VĚŘ A UVIDÍŠ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 24     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A ROZUM

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.4.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Zase a jen o zmrtvýchvstání. Apoštolové, zvláště Petr, jakoby ani o ničem jiném nemluvili. Jen a jen zmrtvýchvstání a jeho důsledky - "dělejte pokání". Proč je Ježíšovo zmrtvýchvstání tak důležité? Neboť je to tak převratná událost, že k ní - vlastně k němu, k Ježíši - musím zaujmout nějaký postoj. Ježíš totiž tři roky vyučoval a dával příklad jiného způsobu života. Součástí jeho učení byly i předpovědi o jeho umučení, smrti a … zmrtvýchvstání. Jeho předpovědi se splnily. Pokud tedy byl pravdivý v tak neuvěřitelné věci, jakou je zmrtvýchvstání, určitě byl pravdivý i ve všem ostatním, co říkal a dělal. Mým úkolem jako homo sapiens - člověka rozumného - je zaujmout k této pravdě nějaký postoj. A jediný správný postoj, jaký k pravdě (jakékoliv) můžeme zaujmout, je přijmout ji a podle ní žít. Jakékoliv jiné rozhodnutí a jednání by bylo nemoudré. Ježíš vstal z mrtvých. To znamená, že je schopen dát mi nový život (Jan 10,10). Že má moc odpustit mi hříchy (Mt 9,1-7). Že má moc uzdravit mě (viz např. Mt 8,1-16). Že má schopnost sytit mě (např. Mt 14,13-21). Že mohu jíst jeho tělo a pít jeho krev (Jan 6,52-58). Že je stále se mnou (Mt 28,20b). Že jsem s ním neoddělitelně spojený (Jan 15,1-11). Jen on mi může zajistit věčný život! Pokládám za nemoudré odmítnout všechny tyto dary, které nesmírně přesahují jakékoliv lidské možnosti, ale zároveň jsou naplněním našich nejhlubších tužeb. Proto se snažím neustále se Ježíše přidržet, neustále být s ním, abych se mu svým nemoudrým jednáním, do kterého velmi snadno sklouzávám, nevzdálil či dokonce neztratil. Mám však naději, že i kdyby se to stalo, půjde mě hledat a najde mě (Mt 18,12-13). Ježíši totiž na mně záleží! Proto je Ježíš první v mém životě, v životě mé rodiny. Děláme úplně obyčejné věci, jako všichni ostatní, ale děláme je se srdcem upřeným na Ježíše. A tak i obyčejné jídlo (či jakákoli jiná činnost) nabývá věčnou hodnotu (1 Kor 10,31; Kol 3,23). Jaké je místo Ježíše - toho, který byl umučen, zemřel a vstal z mrtvých - ve tvém životě? Kéž by byl Ježíš pro tebe nejdůležitější … Pokud není, čiň pokání … Chci být s tebou v nebi.  

 • Velikonoční duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

  Zveme vás na online duchovní obnovu na téma “Aleluja – nový život v Kristu”, kterou povede známý kněz a kazatel P. Vojtěch Kodet. Program začne v pátek 23. 4. 2021 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana a následující den v sobotu 24. 4. 2021 nás P. Vojtěch Kodet provede časem obnovy. Povzbuzeni radostnou zvěstí Velikonoc chceme dále promýšlet a slavit dar nových nadechnutí, jehož se nám dostává skrze Kristovo vzkříšení. Přijměte tedy pozvání ke společnému prožití duchovní obnovy „Aleluja – nový život v Kristu“, kterou připravujeme ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba ve dnech 23. a 24. dubna 2021. Máme v úmyslu vytvořit prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem, který chceme prostřednictvím slova mluveného i zpívaného nabídnout jak rodinám, tak jednotlivcům. Program začne v pátečním večeru 23. 4. 2021 od 19.30 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana autorem Vladimírem Švarcem. V sobotu pak s velkou radostí a očekáváním přivítáme P. Vojtěcha Kodeta, který nám bude průvodcem časem obnovy, jenž budeme moci prožít prostřednictvím online přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek duchovní obnovy je plánován na 9.02 hod. a předběžný závěr na 17.00 hod. Ke sledování Vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo. Těšíme se na Vás!    

 • Tip na film podle skutečné události – Jeremy Camp – I Still Believe

  Jeremy Camp patří mezi zpěváky, kteří mě nejdříve oslovili svojí tvorbou. Až když jsem se později dostal k jejich životnímu příběhu, byl jsem ještě více zasažen jejich tvorbou. O Jeremym jsem na svém hudebním webu napsal první zmínku již v roce 2009. Od té doby se stalo mnoho událostí, mezi ty pozitivní se u mě řadí možnost si jej poslechnout 2x živě. Další velkou pozitivní událostí zajisté je, že přestože svět zaplavily zprávy o vypuknutí pandemie koronaviru, právě na jejím začátku vešel do kin jeho životní příběh. Přestože jsem jej znal a věděl jsem, co mě čeká, neubránil jsem se dojetí. Děkuji Bohu, že napříč utrpením, které se stává součástí našich životů a my jej zpočátku nechápeme, dokáže nám stát nejblíže a dotýkat se skrze to, co prožijeme, srdcí druhých lidí.   Dokud jsi se mnou (2020) | OFICIÁLNÍ HLAVNÍ TRAILER | české titulky   Jeremy Camp - I Still Believe | Stále věřím     Jeremy Camp - I Still Believe (Music Video)   Jeremy Camp - Walk By Faith (2020 Version)   Jeremy Camp - My God | Můj Bůh   Melissa Camp's Memorial Video 2001  

 • Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.4.2021

  Evangelium (Jan 20,19-31) Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.   Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.