Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Boží výzbroj

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Roman Vlk | JAK NA TO | Boží výzbroj   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TAH NA BRÁNU

    Kráčet společně (Syn hodos) Na téma, které chci rozvinout dnes, mě přivedl minulou neděli papež František. Když komentoval evangelium se třemi podobenstvími o ztrátě a hledání, položil takovou otázku: „Je někdo, kdo ti ve společenství chybí?“ Ukázal úplně jiný pohled na známý text. Řekl nám, že máme mít bytostný zájem o jiné. Nejde totiž o to, zda nám někdo v kostele chybí statisticky, ale vztahově. A Svatý Otec pak zdůrazňoval, že pokud nám někdo chybí, tak je třeba ho vytrvale a s velkým úsilím hledat, vyčkávat, neustále ho mít v srdci, aby pak při jeho návratu do společenství mohla zavládnout velká radost. Něco podobného – zdůraznění tahu na cíl – vnímám i v dnešních čteních, ačkoli obrazy evangelia i proroka Amose jsou negativní. Ježíš v evangeliu hovoří o nepoctivém správci, který však měl tah. Samozřejmě ve vlastním zájmu. Ježíš ho však nedával za příklad statečnosti, nýbrž za příklad cílevědomosti. I negativní příklad těch, kteří jsou připraveni „prodat i smetí z obilí“ (Am 8, 6), nás má vyburcovat. Pokud jsou tito připraveni vykonat všechno, aby dosáhli třebas nekalého zisku, tak my máme být připraveni a ochotni dělat všechno, co je dobré, aby se lidé kolem nás vrátili k Pánu, musíme mít tah na branku – tah sloužit Pánu, který chce spasit všechny lidi. Také o tomto je synod o synodalitě – jestli máme takový tah. Zda nás zajímá a trápí věčný život těch, kteří v našem společenství při slavení Eucharistie chybí. Poohlédni se v těchto dnech – možná hned teď – kolem sebe a napiš si jména lidí, kteří ti chybí ve společenství při slavení Eucharistie. A pros Božího Ducha, aby ti ukázal, jak se modlit a co dělat, aby našli Ježíše. Abys mohl jednou slavit Eucharistii s nimi. Pros o tah, jak ho měl nepoctivý správce, jak ho měli ziskuchtiví kupci v Amosově proroctví. Ne tah k zabezpečení se a materiálnímu zisku, ale tah k dobru pro spásu mnoha. Ať se seznam, který jsi napsal, stane předmětem tvé modlitby až do doby, než všechny neuvidíš v chrámu slavit Pána. S tebou. Možná ne v pozemském chrámu, ale určitě v nebeském. Zdá se ti to nemožné? Viz, co píše žalmista: „Z prachu zvedá chudého a ze smetiště povyšuje ubožáka a dává mu sedět vedle knížat, vedle knížat svého lidu" (Ž 113, 7-8). Ti všichni ve tvém seznamu jsou chudí a ubožáci, o které má zájem sám Bůh. Ty jsi zas to kníže, které již bylo omilostněno a přijato do království. Bohu totiž není nic nemožné. Dokázal-li obrátit a přivést k sobě tebe (a mě), tak to snadno udělá i s jinými, neboť všichni ostatní jsou menší hříšníci… Bůh chce jen jedno - aby ti nikdo z nich nebyl lhostejný, aby ti chyběl v Božím chrámu. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Slovo biskupů ke komunálním a senátním volbám

  Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.   Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska     Mons. Jan Graubner arcibiskup pražský  předseda České biskupské konference   Praha, 9. září 2022

 • P. Roman Vlk – JAK NA TO – Znamení kříže

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Odkaz na videa, ve kterých se také mluví o znamení kříže: https://youtu.be/hr6avjVXMhI https://youtu.be/RDFr0n9-SVY   Roman Vlk | JAK NA TO | Znamení kříže   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: RADOST Z HŘÍŠNÍKA

    „A já jsem první z nich“ (1 Tim 1, 15). Takto se apoštol Pavel definoval. První z hříšníků. Ale nedělal to s nějakým postojem neustálé lítosti nad sebou, ale s hrdostí na dílo, které Bůh v něm vykonal. Pavel byl hříšník, který znal a zakusil Boží milosrdenství, a proto mohl všude lidi vyzývat: „Radujte se! Opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4). I nás dnešní texty bohoslužby slova volají k radosti. Jestliže se totiž nebe raduje nad jedním hříšníkem, který koná pokání, my nesmíme zůstat stranou a zahlížet jako farizeové a zákoníci na ty, kdo přicházeli k Ježíši a poslouchali ho. Jsme pozváni k radosti, neboť to my jsme ti, kteří se přiblížili k Ježíšovi a dostali milost pokání a odpuštění. Někdo se raduje z našeho pokání (minimálně andělé v nebi), my se můžeme radovat z pokání jiných. Všimni si dnes Mojžíše a Boha. Jejich dialog po hříchu modloslužby vyvoleného národa má být pro nás příkladem modlitby za hříšníky. Hebrejové měli být zavrženi, Mojžíš dostal nabídku stát se velkým národem… Ale Mojžíš netoužil po takové poctě na úkor jiných. Miloval lid, který mu Bůh svěřil. Miloval hříšníky. Až tak, že „ukecal“ samého Boha k milosrdenství. Tři otázky na závěr. Vnímáš, že jsi omilostněný hříšník? Ohlašuješ milosrdenství, které se ti dostalo? Raduješ se z návratu jiných hříšníků do Otcova domu?   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

    Na svátek Povýšení svatého kříže ve středu 14. 9. se připojíme od 15:00 až do večerní mše svaté v 18:30 k tiché adoraci za mír na Ukrajině.     Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.   Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.   Mons. Jan Graubner, předseda ČBK spolu s biskupy českých a moravských diecézí  

 • FILM VÁLEČNÝ KABINET

    Filmový apoštolát vás po letní přestávce zve na film VÁLEČNÝ KABINET, který není o válce, ale o síle modlitby. Promítáme v pondělí 12. září v 18:30 v sále pod kostelem sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Občerstvení zajištěno. Vstup volný.   MODLITBA JE MOCNÁ ZBRAŇ Dramaticky laděný snímek režiséra Alexe Kendricka, sleduje Tonyho a Elizabeth Jordanovy, manželský pár, který má na první pohled všechno - úžasná zaměstnání, nádhernou dceru i vysněný dům. Zdání ale může klamat. Jejich svět se ve skutečnosti hroutí pod náporem krachujícího manželství. Zatímco se Tony vyhřívá na výsluní kariérních úspěchů a koketuje s pokušením, Elizabeth postupně propadá stále větší zatrpklosti. V jejich životě ale nastane zásadní zvrat poté, co se Elizabeth setká se svou nejnovější klientkou, slečnou Clarou. Ta ji vyzve ke zřízení „válečného kabinetu“ a sestavení bitevního plánu modliteb pro své nejbližší. Žádné vítězství ale není bez boje.   Film se snaží prezentovat opravdovou moc modlitby. Neboť velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Je totiž smutné, že spousta ateistů, ale i mnoho věřících chápe modlitbu jen jako pasivní odříkání nějakých naučených vět k někomu tam nahoře... Přitom ale život s Bohem je založen na osobním vztahu s Ním! A jak si chcete vypěstovat vztah s někým, když mu budete jen neustále odříkávat nějaké básničky?    Film byl natočen v roce 2015 a uvádíme ho v českém dabingu.   War Room - Official Trailer/Válečný Kabinet cz dabing

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – ZÁKULISÍ

    SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | ZÁKULISÍ    

 • ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MOUDROST

  Kráčet společně (Syn hodos)   Kniha moudrosti dnes uvádí téma, s jakým se tak očividně v našich kostelech setkáváme málokdy – téma moudrosti. Dnešní první čtení však nezačíná moudrostí, ale popisem naší situace, kdy nemáme rozum: nesmělé myšlenky, nejisté plány, křehké tělo zatěžující duši, mysl zatížená mnoha starostmi, těžko chápeme, s námahou najdeme… Stačí se podívat na naši politickou scénu či ideologické nesmysly, často prosazované na úrovni parlamentu, a vidíme, jak se to všechno projevuje v naší společnosti. Někdy přímo k zaplakání a zoufání. Proč si však nezoufáme? Vždyť Bůh „nám dal svou moudrost a seslal nám Ducha Svatého" (srov. Mud 9, 17). Písmo přímo říká, že Boží moudrost nás zachránila. Netýká se to jen věcí ohledně spásy a věčného života, ale i nejelementárnějšího uspořádání pozemských věcí, každodenního života. Ne nadarmo se říká, že když chce Pán Bůh někoho potrestat, vezme mu zdravý rozum. Když víme, že Bůh nám dává svou moudrost, pak snáze rozumíme jiným textům Písma. Například dnešnímu evangeliu o těch, co by chtěli být Ježíšovými učedníky. Mají mít v nenávisti… mají nést kříž… mají se zřeknout všeho, co mají… Z lidského hlediska to je divná cesta. Ale ne z Božího. Být s Ježíšem, být jeho učedníkem je nejrozumnější cesta, kterou se vyplatí jít. Pokud po ní jdeš, umíš toto mé tvrzení potvrdit. Nejdeš-li a touláš se kudy po chodnících návykového hříchu, nějaké závislosti, vášně, tak pros Boha, aby ti daroval moudrost (viz Jak 1, 5). Přesvědčíš se, že mám pravdu. Cesta moudrosti je nejjistější cesta. Je to cesta pod vedením Ducha Svatého, cesta s Ježíšem. Jaký smysl má zkoušet jiné cesty? Prosme Pána, aby nám vrátil zdravý rozum... Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Modleme se za nového arcibiskupa

    Milé sestry, milí bratři, jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec do Prahy jsem byl 4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli jsem přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočasného správce. Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento úmysl pamatovali. Můžete použít modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci farností. Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskytnou příležitost k osobnímu setkání. Žehná +Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze