Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ O. ROMANA VLKA NEJENOM PRO DĚTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.2.2021

  Je jedno, co děláme a nebo kdy to děláme? Jakou máte zkušenost? O. Roman se dnes podělí o své zamyšlení na toto téma, teré jej napadlo při čtení nedělních textů. Evangelium (Mk 1,29-39) Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe​ Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | VYVÁŽÍ TĚ | P. Roman Vlk

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JE DOBRÉ VIDĚT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.2.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24)   Job neviděl dobře. Díval se na svůj život, plný utrpení a beznaděje a vnímal, že štěstí pro něj skončilo: "…mé oko již více nespatří štěstí" (Job 7,7). Mluví o měsících plných zklamání, o nocích plných strastí. Neměl východisko. A přece neviděl dobře. Až když k němu promluvil Bůh, tak řekl: "Hle, lehkovážně jsem mluvil…" (Job 40,4). Žalmista viděl dobře. Viděl sklíčené, zraněné, ale viděl i to, že Bůh obvazuje jejich rány. Proto volá: "Chvalte Hospodina, neboť je dobré opěvovat našeho Boha!" (Ž 147,1). Nevidí jen utrpení, ale i to, že Pán staví, Pan uzdravuje, Pan se ujímá. Přestože každý žalm je starozákonním textem, tento klidně můžeme nazvat zároveň radostnou zvěstí = evangeliem, protože ohlašuje velká Hospodinova díla. Všimni si Pavlova pohledu. Ten je dokonce tak uchvácen Božím dílem - dílem záchrany člověka, že mluví o povinnosti ohlašovat ho. "Běda mi, kdybych nehlásal" (1Kor 9,16). Pavel dobře viděl zlo ve světě, ve kterém žil, ale nebyl na něj zaměřen, ale na Ježíše, na radostnou zvěst. A Ježíš? Dnešní zpěv před evangeliem říká: "On vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci." A když ho na úsvitu jeho učedníci našli, tak jim říká, ne že musí i jinde uzdravovat, ale že i jinde musí kázat. A co Ježíš kázal? "Přiblížilo se nebeské království." Zvedal od nemocí a problémů k Bohu! Proč to píšu? Neboť nevidíme dobře, co je naším úkolem v těchto dnech. Možná jsi zachytil iniciativy, které požadují obnovení veřejného slavení bohoslužeb. Dobrá iniciativa. Jen mě zamrazilo, když jsem jako důvod našel jen toto: potřebu věřících přijímat Eucharistii. Avšak slavení mše svaté není jen proto, abychom přijímali Eucharistii. Slavení mše je především oslavou Boha. Díkůvzdáním. Ano, potřebujeme mše svaté. Ale proto, abychom oslavovali Boha. On nás zároveň bude posvěcovat a dá nám i Chléb z nebe. Jen abychom nebyli zaměřeni na sebe, na svou bídu a potřebu, ale na něj. Pokud se zaměříme pouze na potřebu svatého přijímání, velmi snadno se nám může stát, že ze mše svaté uděláme pouze technický prostředek k získání oltářní Svátosti a z kněze její "výrobce". Prosím, velmi prosím: zaměřme se na oslavu Boha. Všude, kde jsme, kde žijeme, hledejme možnosti, jak oslavovat Boha, jak mu děkovat. A když jednou znovu budeme moci veřejně slavit mše svaté, budou pro nás mnohem více slavností, při které je i hostina. Nejen hostinou, při níž zapomínáme provolávat slávu Hostiteli.

 • ON-LINE konference 7 vrchů již tuto sobotu

  V sobotu 6. 2. se uskuteční ON-LINE konference 7 vrchů. Vize konference je vidět růst Božího království v České republice. 7 vrchů představuje klíčové oblasti vlivu ve společnosti: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média. V Božích očích je každá oblast důležitá (zdravotnictví, sociální oblast, doprava...), ale to, jak se žije v těchto 7 klíčových oblastech, nejvíc ovlivňuje způsob a kvalitu našeho života. Více o konferenci a program podrobněji najdete na www.7vrchu.cz    

 • První výsledky Tříkrálové sbírky 2021

  První část letošní tříkrálové sbírky je již za námi. Jaká letos byla? Stále trvající pandemie koronaviru znemožnila návštěvu tříkrálových koledníků, na kterou byli lidé po léta zvyklí. „Mnozí z vás jste na nás přesto mysleli a našli jste si k nám cestu. Ukázali jste, že osud druhých lidí vám není lhostejný,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Do kasiček, které byly nachystány na různých místech ve všech obcích, spadajících do působnosti otrokovické Charity lidé darovali 293 424 Kč. V Otrokovicích se vybralo 100 848 Kč, z toho v kasičkách, které byly v našem kostele, se vybralo 57649 Kč. Díky všem farníkům za tuto štědrost. „Do letošní sbírky se poprvé zapojilo také několik větších firem z našeho okolí. I jim patří naše velké díky. Poděkování patří i všem provozovatelům menších obchůdků a služeb, kteří nám umožnili umístění našich kasiček do těchto provozoven,“ doplnil Žalčík. Letošní tříkrálová sbírka ovšem zdaleka nekončí. Pokud jste dosud neměli možnost přispět, můžete tak učinit pomocí online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do konce dubna. Dosud bylo touto formou vybráno 36 172 Kč. „Chceme vás ujistit, že i nadále budeme díky vám pomáhat těm nejpotřebnějším z našeho okolí. Těší nás, že jste nám zachovali přízeň i v této nelehké době. Připomínám, že 65 % z vybraných prostředků zůstává k dispozici přímo naší Charitě a díky vám jsme připraveni pomáhat všude tam, kde je to třeba,“ dodal závěrem Žalčík. Děkujeme, že pomáháte s námi!   Výtěžek z kasiček: Město (obec) Vybraná částka Žlutava 9 338 Pohořelice 18 897 Halenkovice 28 588 Oldřichovice 7 957 Tlumačov 22 451 Komárov 9 086 Napajedla 51 099 Spytihněv 32 679 Otrokovice 100 848 OC Centro Zlín + Vitar Zlín 12 481 CELKEM 293 424 Kč

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.1.2021

  Dnes se otec Roman sám dostal do soutěže. Znali byste odpovědi na všechny otázky, které dostal, včetně té poslední? Třeba poučí i pobaví malé i velké. Evangelium (Mk 1,21-28) V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | PŘEKVAPÍ TĚ | P. Roman Vlk

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘIPOUTAT SE K PÁNU

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.1.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24)   Židé měli příslib proroka, který by se skutky rovnal Mojžíšovi. My máme Ježíše, který je naplněním tohoto příslibu - a to v míře mnohem větší, než si kdo v oné době asi uměl představit. Ježíš má moc nad nemocemi, nad nečistými duchy, mění vodu na víno, rozmnožuje chleby… dává sám sebe za pokrm. Vstává z mrtvých a je Bůh s námi. Vždy, v každé situaci. Je nám oporou, útěchou, ale i zachráncem, vládcem, ochráncem… Někdy se mi stane, že se mě současná situace ve světě a ve společnosti pokouší pohltit a ovládnout. Vždy mi v takovém případě pomůže zvednutí hlavy a soustředění srdce i mysli na Ježíše. Je tu někdo větší než Mojžíš, než Šalomoun, než Jonáš. Je tady Ježíš. Boží Syn, který se stal člověkem. Zachránil mě. Když mi tyto pravdy znovu ovládnou mysl i srdce, tak se sám sobě divím, jak jsem mohl propadnout strachu, neklidu či obavám. Jak moc platí, že namísto uvažování nad tím, co a jak bude, je mnohem lepší trávit čas s Ježíšem. Vůbec to neznamená, že nyní vše nechám a budu jen klečet či sedět v křesle a modlit se. Ne. Ale znamená to, že nenechám, aby mou mysl ovládl hněv, výčitky, neklid, nenávist, zloba, která z médií (a bohužel i z některých lidí) někdy přímo srší. Naopak, snažím se o to, co píše Pavel: "Pod vlivem milosti zpívejte Bohu ve svých srdcích žalmy, hymny a duchovní písně" (Kol 3,16). Doslova. Potom i uvažování s Ježíšem nad tím, co se děje, dostává rozměr věčnosti! A klidu, neboť on je Pán! Ještě jednu věc chci dnes zmínit. Pavel v prvním listě Korinťanům rozebírá otázku manželství: "Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži." (7,32-34). Myslím, že Pavel hleděl na manželství, která byla v jeho době - ​​ještě nebyla žádná tradice křesťanských manželství, spíše převládaly pohanské či židovské formy a projevy manželství. Myslím, že dnes už pro křesťanské manžele nemá být problém celým srdcem se líbit Pánu a zároveň s nerozděleným srdcem také manželce či manželovi. Jestliže manželé spolu hledají Ježíše a žijí s ním, tak jsou "bez starostí", neboť spolu "se čestně a nerušeně připoutali k Pánu". Toto může být cesta pokoje i dnes v našich rodinách - spolu, společným úsilím se dennodenně připoutávat k Pánu, který je pojivem našich manželství i rodin. Ježíš má moc. Tak mu dovolme, aby ji uplatňoval. I v našich vztazích.

 • Společenství Modlitby matek nás zvou ke společné modlitbě

  Pravidelně jsme v naší farnosti zváni společenstvími modliteb matek k účasti na tzv. Triduu, které proběhne tento víkend 29.-31.1. Protože omezení nedovoluje setkání více lidí v kostele, přijměte pozvání se připojit skrze online přenosy. Každý den začneme vždy v 18:00, v pátek a sobotu bude adoraci předcházet mše svatá. Z pozvánky na modlitební Triduum: Do toho církevního jsme vstoupili se sv. Josefem, to je pro mě osobně velká radost. Právě on může být naším velkým přímluvcem, vždyť sám žil v rodině, a podílel se tak jistě i na výchově Ježíše. Může hodně pomoci i nám. Je patronem nejen Modliteb otců, ale mimo jiné také manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků. Dále pak umírajících, a zvláště je patronem dobré smrti. To vše je pro nás dnes tolik aktuální, neboť nežijeme sami, ale ve vztazích. I když jsme duchovně zodpovědné především za své děti, za které se i společně v Modlitbách matek modlíme, jsme vyzýváni, abychom se modlili také jedni za druhé. Jak se píše v Písmu: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" (list Jakubův 5,16). Je mezi námi mnoho nemocných, těch, kteří ještě hledají, i těch, kteří se ocitli nepřipraveni na konci své pozemské cesty ...  Páteční online přenos      Sobotní online přenos    Nedělní online přenos     Odkaz: http://www.modlitbymatek.cz  

 • ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: DOBRÁ INVESTICE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.1.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)   „…neboť tento viditelný svět pomíjí (1 Kor 7,31). Toto je věta, která mi z čtení této neděle způsobila největší radost. Ano, jsem rád, že to dobře dopadlo v Ninive, ačkoli chudák Jonáš nejprve musel trpět v břiše velké ryby a později si zase přál zemřít, neboť jako prorok byl pro posměch - vždyť ohlašoval zničení města i lidí, ale Bůh viděl pokání Ninivanů a projevil své milosrdenství … Mám radost z toho, že první apoštolové neváhali a šli za Ježíšem. Vždyť díky jejich ochotě dnes mohu být věřící, žít s Ježíšem a také psát tyto texty. Ale svatý Pavel píše něco, co se mě dotýká velmi osobně: všechno to, co je v současném světě, pomíjí. To, co vidím, co používám, s čím pracuji… Nestane se to někdy v daleké budoucnosti, ale už to pomíjí. Zůstane jen to, co je nepomíjející. A pak bude „nové nebe a nová zem, na kterých přebývá spravedlnost“ (2 Pt 3,13). Vysloveně pociťuji radost, když si uvědomuji, že Bůh už pracuje na tom, že nebude žádný beton, benzín, sloupy, asfalt, ploty, ošklivé domy, hromady plastů… vše, co zohyzďuje naši planetu. Ale přitom si uvědomuji i to, že jako člověk si z toho musím udělat nějaký závěr - a moudrý závěr je jen jeden: jestliže tento viditelný svět pomíjí, nemá smysl utrácet život investicí do toho, že pomine. Ale má smysl věnovat se tomu, co je nepomíjející. A víš, co to je? Lidská duše je nesmrtelná a Boží slovo nikdy nepomine. Od chvíle tvého početí jsi předurčen věčně žít. A jsou dvě možnosti věčného života - nebe nebo peklo. Radost nebo zoufalství. Buď moudrý a každý den si vybírej nebe. Pak si ho jistě vybereš i ve chvíli, kdy se postavíš před tvář Boha a on se tě zeptá: „N., miluješ mě? Máš mě rád?“ Žijeme v neklidné době (určitě totéž říkali pokolení před námi a budou hovořit pokolení po nás J). Ale víme, že všechen ten neklid a všechny jeho příčiny pominou (již nyní mizí v propadlišti dějin). Zůstaneme však my a Boží slovo. Ono má moc spasit naše duše. Ono má moc vzkřísit naše těla. Jak investovat tento den? Do toho, co se rozpadne? Nebo do slavné věčnosti? Buď prozíravý investor. Dosáhneš bohatý zisk - věčnost s Bohem.

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.1.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat. Evangelium – (Mk 1,14-20) Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | SPOJUJE | P. Roman Vlk Soutěž z Vlčího doupěte 18

 • Mše svatá pro rodiny s dětmi s kázáním želvy Loudalky každou neděli

  S ohledem na omezený počet lidí na bohoslužbách jsem se rozhodl vyhradit každou neděli mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi, aby jste se alespoň někdy dostali na mši svatou. Pokud je někdo, komu jsem se ještě neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin, které pak oslovuji, kterou neděli se na mši dostanete. Navíc všem pošlu každou neděli na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Proto si děti mohou vzít domů malou sádrovou želvičku, kterou si společně nabarvíte a pak si u ní budete vyprávět příběhy ze života víry, které prožívají spolu s Loudalkou.