Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Vlčí doupě a postní aktivita „Popcorn s Ježíšem“

  Projekt Vlčí doupě připravil i letos pro dobu postní sérii videí na každý den. V těchto krátkých zastaveních budeme zváni odpovědět Pánu Ježíši na otázku, která bude vycházet z liturgických čtení příslušného postního dne. Necháme také zaznít jeho povzbudivou odpověď. Pro malé diváky bude možnost zapojit se do soutěže. Také je možné si objednat sadu kartiček k jednotlivým videím. Skvěle se hodí pro využití v rodinách, hodinách náboženství a ve farnostech.   Kartičky je možné objednat: - do příští neděle 4. 2. v kostele na stolíku - nebo samostatně do 7. února objednat zde: http://vlcidoupe.cz/obchod   P. Roman Vlk | PŮST 2024 | Popcorn s Ježíšem   Ukázka kartičky  

 • Setkání s misionářem na Ukrajině P. Peterem Krenickým skrze Tv Noe

  Mnozí z nás se osobně setkali se silným svědectvím slovenského misionáře na Ukrajině P. Petera Krenického. V naší farnosti jsme měli možnost s ním být při mši sv. 3. 9. 2019 a pak se zaposlouchat do jeho povídání o misii na východě Ukrajiny v Melitopolu. Prosil nás o nějaké bohoslužebné nádoby pro jejich kostely. Darovali jsme mu kadidelnici, kterou jsme měli navíc. Proto jsem si na něj mnohokrát vzpomněl právě při okuřování, jak se mu vede dnes v jeho pastoraci. Tento týden navštívil Tv Noe a tak se můžeme dozvědět o něm a více.   Při mši sv. kázal na evangelium – Mk 4,1-20 Homilie ze mše svaté 24.1.2024, P. Peter Krenický   P. Peter Krenický: ač zajat a mučen, stále hledá, jak může konat dobro | Živě s Noe     Zajali a mučili ma Rusi, lebo som sa ich nebál   VACENOVICE-Nezkrácená beseda se slovenským řeckokatolickým misionářem na Ukrajině PETEREM KRENICKÝM

 • Zamyšlení OHLAŠOVÁNÍ S MOCÍ 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Proč Bohu záleželo na obyvatelích Ninive? A proč ti změnili své smýšlení i jednání na Jonášovo ohlašování zkázy? V čem byla jeho slova tak silná, že vyvolala takovou změnu? Neznáme všechny odpovědi. Ale víme, že Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Víme, že moc Božího slova je schopna dotknout se srdcí lidí a přinést jim pokoj a spásu. Proto i my, kteří jsme zakusili lásku Boha, jsme povoláni ohlašovat Ježíše a jeho dílo vykoupení, které je k dispozici každému člověku. Výsledek ohlašování – obrácení těch, co nás slyší – není v našich rukou, nemáme takovou moc. Možná proto tak málo se ohlašuje – neboť nemáme zajištěné výsledky a úspěch. Také máme před očima odstrašující příklad: v dnešním evangeliu slyšíme, jak začal své ohlašování Ježíš. Skončilo to na kříži. Vlastně neskončilo. Následovalo zmrtvýchvstání, seslání Ducha, apoštolské cesty a rozvoj Církve, který si nikdo ani ve snu nepředstavoval. Kdo ví, jak může skončit tvé ohlašování? Znáš-li byť jen jednoho člověka, který nezná a nemiluje Boha, ohlašování tě nemine. Je to přirozená součást života každého, kdo miluje Ježíše. (Tohle je „nebezpečné“ konstatování. Pokud totiž nechceš ohlašovat, tak vyvstává otázka: A skutečně miluješ Ježíše?) Ať nám je povzbuzením k ohlašování i Pavlovo konstatování: „Tvářnost tohoto světa se pomíjí" (1 Kor 7, 31). Obavy a strach z toho, co nám může udělat svět, jak bude reagovat na naše ohlašování, ať překoná jistota, že svět a všechno v něm se pomine, ale slovo Pánovo trvá navěky, naše ohlašování bude mít ovoce, které uvidíme celou věčnost. Když se budeš modlit za ochotu a sílu ohlašovat, pros i o to, aby tvé ohlašování doprovázely divy a znamení, která poslouchajícím umožní snadněji uvěřit.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Bible - jak ji číst?

  Přemýšlíte, jak začíst číst Bibli nebo pokud ji čtete, jak prohloubit své znalosti a zkušenost s ní? Velkými pomocníky mohou být dva osvědčené weby zaměřené na prohloubení víry Víra.cz Pastorace.cz. Na obou se ke čtení Bible najde mnoho odkazů. Třeba tam najdete odpovědi do oblastí spojené se čtením Bible, které jste si posední dobou položili.             

 • Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2024

  Od 18. do 25. ledna 2024 se uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem pro rok 2024 je verš: „Miluj Hospodina, Boha svého.. a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27), který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu. V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 píší Mons.Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr.Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR následující slova: "Dovolujeme si vám předložit texty, které připravil ekumenický tým z Burkina Fasa, který sezvala místní Komunita Chemin Neuf (Communauté du Chemin Neuf, CCN). Na přípravě modliteb a zamyšlení spolupracovali bratři a sestry z katolické arcidiecéze v Ouagadougou, z protestantských církví a ekumenických organizací i z CCN v Burkina Fasu a svou společnou práci prožívali jako skutečnou cestu ekumenického obrácení.  Burkina Faso se nachází v západní Africe, v oblasti Sahelu, která zahrnuje také sousedící země Mali a Niger. Země v současnosti zažívá vážnou bezpečnostní krizi, která postihuje všechna náboženská společenství a církve. Po velkém džihádistickém útoku, který byl spáchán v roce 2016, se situace ještě dramaticky zhoršila. Množí se zde teroristické útoky, bezpráví a obchodování s lidmi. Tato neutěšená bezpečnostní situace podkopává sociální soudržnost, mír i národní jednotu. Výzva ke spolupráci na přípravě textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 zavazuje různé burkinafaské církve k tomu, aby v tomto pro jejich zemi obtížném období kráčely, modlily se a pracovaly společně a ve vzájemné lásce. Křesťané v Burkina Faso si velmi silně uvědomují, že láska je vetkána do DNA křesťanské víry. Kristova láska, která všechny křesťany spojuje, je silnější než rozdělení a burkinafaští křesťané se zavazují jít cestou lásky k Bohu i lásky k bližnímu. Spoléhají přitom na to, že Boží láska je silnější než násilí, které v současnosti sužuje jejich zemi. Přestože žijeme v jiném sociálním kontextu a prostředí než ti, kdo vytvářeli letošní ekumenické texty, prožíváme stejnou bolest vnitřního rozdělení a zároveň velkou touhu a potřebu být naplněni Kristovou láskou, která vstupuje do zranění a bolestí naší doby a má moc, potenciál uzdravovat tyto rány na těle Kristovy církve i v naší zemi. Kéž bychom měli i my naše oči i naše srdce otevřené, abychom viděli lidi kolem nás a mohli jim poskytnout praktickou službu blízkosti, potěšení a povznesení na duchu i na těle. Tuto společnou identitu nacházíme ve zkušenosti Boží lásky zjevené v Ježíši Kristu (srov. J 3,16). Prosme o nové naplnění Kristovou láskou, abychom ji pak dokázali přinášet do našeho zraněného světa tím, že se jako křesťané budeme učit milovat navzájem tak, jak nás miloval Ježíš Kristus, bez předsudků a bez podmínek. (srov. J 13,35) Přejeme vám požehnaný Týden modliteb za jednotu mezi bratry a sestrami z různých církví v České republice. Kéž známý příběh o milosrdném Samařanu k nám nově promlouvá a inspiruje nás k realizaci praktické lásky vycházející z Kristovy lásky k nám hříšným lidem, aby svět uvěřil, že jsme jedno v Něm. Nezůstaňme neteční vůči bolestem našich bližních! " Text k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů je k dispozici zde.  Zdroj: https://www.cirkev.cz/ 

 • Zamyšlení 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Iniciativa je na straně Boha

    Iniciativa je na straně Boha. On začíná první. To on promlouvá Samuelovi, který ho nezná, nezná jeho hlas, ačkoli žije přímo v Pánově chrámu. Ale poučený moudrým starcem se učí poslouchat Pánův hlas a Písmo říká, že „ani jedno jeho slovo nepadlo na zem“ (1 Sam 3, 19). Je to fascinující příběh. Ale o nic méně fascinující je i příběh Jana a Ondřeje. Jejich život byl zřejmě dlouho časem čekání na Mesiáše. I proto se přidali k Janovi a stali se jeho učedníky, neboť chtěli být blízko, až se Mesiáš zjeví. Možná si zpočátku i oni o Janovi mysleli, že on je tím vyvoleným. Ale Jan je nenápadně usměrní a ukáže na Ježíše. Ti dva neváhají, jdou za ním a osloví ho. Doba čekání skončila: „Našli jsme Mesiáše!“ (Jan 1, 41). Jakoby velkým obloukem přes staletí spojuje texty o těchto Božích mužích žalmista. Hovoří o čekání na Pána i o naplnění čekání: „…on se ke mně sklonil" (Ž 40, 2b). Zároveň však žalmista mluví o něčem, o čem Samuel ani první učedníci neměli ani ponětí při prvních setkáních s Bohem – o jejich poslání: „Do úst mi vložil novou píseň“ (v. 4a). Setkání s Bohem naplnění touhy po Pánově blízkosti totiž rozezvučí srdce, které již nemůže mlčet a svědčí o skutcích, které Bůh koná. Takové uvažování ve mně rozněcuje touhu slyšet Boha. Budu čekat, protože nic jiného mi nezbývá. Možná se ke mně skloní. Těším se na chvíli, kdy se ve mně rozezvučí nová píseň. Boha lze slyšet. On není němý a i dnes se mnou rád mluví. V hloubce mého srdce. Zakouším to během probdělých nocí, kdy v důsledku léčby nespím. Tak si s ním povídám. Nenamluví toho moc. Připomene mi pár lidí, za které se mám hned pomodlit, jiným mám zavolat (nedávno jsem volal bývalému kolegovi z práce, se kterým jsem se neviděl třicet let), upozorní mě, abych neztrácel čas uvažováním „co by bylo, kdyby…“, povzbudí mě, že jsem pro něj důležitý. A pak mu zpívám. Čekej na Pána. On se k tobě skloní a budeš zpívat o jeho mocných skutcích. Pokud to chceš, pokud po tom toužíš, pokud na to čekáš. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Foto z lednového večera chval u sv. Vojtěcha

  Foto z Večera chval najdete zde: https://eu.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/10975910 

 • Zamyšlení Sluha Ježíš (Křtu Páně)

  Slovo, ktoré mi v tento sviatok vždy ako prvé prichádza na um, je slovo sluha. Sluha je ten, kto z vlastného rozhodnutia vo všetkom a vždy hľadá prospech toho, komu slúži. (Viem, je to taká idealistic-ká definícia, ale aj Ježiš je ideálny, preto sa tu hodí.) Ježiš slúži Otcovi, hľadá jeho záujmy. Ježiš prišiel slúžiť tiež ľuďom, hľadať naše záujmy. Tým, že sa postavil do radu hriešnikov na brehu Jordánu a potom prijal z Jánových rúk krst, úplne sa zaradil medzi nás. „Lebo všetci zhrešili,“ píše svätý Pavol (Rim 3, 23). Ježiš nezhrešil, ale to pri Jordáne nikto nevidel. Hádam len Ján Krstiteľ niečo tušil: „Hľa, Baránok Boží...“ (Jn 1, 29. 36). (Ani Mária nezhrešila, tá však pre budúce Ježišove zásluhy a z milosti.) Ale ináč nám bol Ježiš podobný vo všetkom, aj v tom, že prijal Jánov krst pokánia. Akoby tým volal: „Som úplne ako vy všetci. Prišiel som, aby ste sa vy všetci stali ako ja. Viem, ako na to. Ak budete so mnou, zvládnete to.“ Náš hriech – myslím, že bez výnimky každý – je v tom, že chceme veci, problémy zvládať sami. Tvári-me sa, že nepotrebujeme sluhu, veď nežijeme v otrokárskej spoločnosti... A tým sa stávame otrokmi: seba samých, nedobrých vzťahov, modiel, politiky, práce, peňazí... Otrok je ten, ktorý musí slúžiť. Nie z vlastnej vôle, ale z nutnosti. Sluha Ježiš chce slúžiť aj tebe – ak mu to dovolíš, ak ho prijmeš nielen za svojho Pána, ktorému sa máš klaňať a poslúchať ho, ale aj za svojho Sluhu, ktorý ťa vedie k spáse. A Sluhu, ktorý ti vie zabezpečiť očis-tenie od hriechov a večný život, sa oplatí poslúchať. Len treba byť s ním. Byť s Ježišom je výsada i boj. Výsada, lebo je to jeho dielo a dar. Boj, lebo aj ja to musím chcieť. Ježiš, chcem byť s tebou. Teraz. Aj teraz. Aj v tejto chvíli. Aj v tejto sekunde. Byť s tebou. Ježiš, ďaku-jem, že vždy si so mnou. Vždy. Čo tak zasvätiť sa Kristovi – Sluhovi? A potom ho poslúchať, veď je „milovaný Syn“ (Mk 1, 11). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Ohlédnutí za Vánoční besídkou v Kvítkovicích

  Velké poděkování patří všem, kdo pro nás připravili na Nový rok Vánoční besídku v kapli sv. Anny v Kvítkovicích. V následujícím videu můžeme zavzpomínat na krásné chvíle.  

 • Filmový apoštolát zve na film Babettina hostina

    Srdečně Vás zveme k promítání dánského romantického dramatu (1987), který považuje papež František za jeho nejoblíbenější film. V devatenáctém století v Dánsku se dvě postarší dcery protestantského pastora z odlehlé vesnice Martina (Birgitte Federspiel) a Philippa (Bodil Kjer) vzdaly svého života ve prospěch otce a jeho farnosti. Po letech k nim jako hospodyně nastoupí francouzská uprchlice Babette Harsant (Stéphane Audran). Nějakou dobu po smrti otce se rozhodnou uspořádat hostinu pro celou vesnici na oslavu stého výročí jeho narození a Babette je prosí, aby ji mohla přichystat. A nikdo netuší, že hodlá předvést vesničanům zážitek, na nějž budou moci vzpomínat do konce života...