Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Modlitba Salve Regina – Zdávas Královno

  Znáte modlitbu Zdrávas Královno v latinském originále? Poznejte video, díky kterému se propojilo v době karantény na 450 lidí napříč celým světem, aby tuto nádhernou modlitbu nejenom nazpívali, ale taky nám dali nahlédnout do svých domovů, kde mají své malé oltáříky, kde se modlí v době pandemie koronaviru k Bohu na přímluvu Panny Marie.   Salve Regina (tono simple) | 450 voces - coro virtual | Música Católica     Jak tato modlitba vznikla? 18. června 1013 se narodil Heřman z Altshausen. Už za života byl uctíván jako svatý, i když nikdy nebyl oficiálně blahořečen ani svatořečen. P. Notker Hiegl OSB představuje, v čem tkví svatost života tohoto neobyčejného benediktinského mnicha na ostrově Reichenau.   Heřman byl genius. Působil jako matematik, astronom, historik, básník a hudebník. Přitom vyvinul notový zápis, napsal mariánskou sekvenci „Ave praeclara maris stella" a také mariánské písně „Salve Regina" a „Alma redemptoris mater", zavedl rozdělení hodiny na minuty a spolupůsobil na překladu matematických a astronomických spisů z arabštiny. Ale byl už od dětství spasticky ochrnutý a po celý život upoutaný na židli na nosítkách. Pro Boha ale vydal ze sebe to nejvyšší.   „Dobrota nebeského Otce stojí vždycky před mojí duší."   Být nemocným může být hořké - a současně sladké I když se sám pod vlivem stáří dovedu dobře vcítit do každodenních překážek postiženého Heřmana, uvedu několik řádků o Heřmanově churavosti ze známé knihy „Dokonalá svoboda" od Marie Calasanz Ziescheové (překlad z německého originálu - pozn. red.): „Berthold, Heřmanův pomocník,... popojížděl s vozíkem svého mistra Heřmana vedle papeže Lva IX., který právě poctil Reichenau svojí návštěvou... Za chvíli ale bude večeře! Heřman k papeži: »Není vůbec povznášející být přítomen u mého jídla, Svatý otče.« Tak ho varoval nemocný. »Já si to nyní přeji, vždyť právě kvůli vám jsem přišel na Reichenau. Cožpak není každý náš okamžik společného přebývání vzácný?« Heřman se tiše modlí a začíná dílo večerního jídla. Jeho hubený obličej je tak napjatý a usebraný jako při nějaké duchovní práci. Jeho třesoucí se ruce lámou pomalu a s námahou chléb a sýr a nesou kousky do úst. Jaký ubohý život vede tento slavný učenec Augie, když takové obyčejné konání je pro něho sotva možné! Jak musí snášet svůj život, když stále naráží na překážky, hranice, upoutání, jak musí být pro něho hořké vést takový život v závislosti a bezmocnosti ve všem, také v nejosobnějších potřebách? Papež Lev odvrací svůj pohled od rukou churavého a pozoruje jeho tvář. Utrpení se do ní zapsalo. Ale zářivé modré oči a zaklenuté jasné čelo vypráví návštěvníkovi o čistotě, ryzosti, moudrosti a dobrotě srdce a zralosti tohoto muže už v tak mladém věku..." Tolik z uvedené knihy.   Heřmanův pozdrav Marii Heřman Chromý daroval celému křesťanstvu jednu z nejkrásnějších mariánských modliteb: „Salve Regina". I když někteří učenci po určitou dobu zpochybňovali její původ, dnešní doba mu zase autorství tohoto mariánského velebení připisuje. Bylo zapotřebí ticha a odloučenosti ostrovní zahrady, aby mohla vykvést taková vroucí mariánská modlitba. S pozdravem Marii pozvedá Heřman svoje „Salve Regina". Z vyhnanství posílají děti Evy svoje volání o pomoc nahoru k Matce Páně, aby je přinesla před trůn slávy. V těchto výpovědích se zrcadlí viditelně právní a prosebný zvyk 10. a 11. století. On to znal z vyprávění svého rodinného svazku, starého švábského hraběcího rodu. Jeho otec, hrabě Wolfenrad II., potomek z rodiny slavného augsburského biskupa Ulricha, a jeho matka, hraběnka Hiltruda, udělali pro něho to nejlepší. Předali ho od nejútlejšího mládí, ochrnutého, pokřiveného a skoro bez schopnosti řeči, do pečlivého opatrování klášterního internátu. Pravděpodobně to byly právě tělesné nedostatky, které v chlapci vyvolaly takovou „duševní explozi". Tento jenom šeptem mluvící navrhl pro zpěváky strhující hymny, jejichž hlas byl převzat do celého křesťanstva. Nemohl se bez pomoci postavit, a přesto vešel svými „Dějinami světa" do dějin tehdy známého světa. Svými astronomickými díly dosáhl z nízké cely až ke hvězdám. On měl být také tím, kdo vynalezl „neumy", notový zápis zpěvními značkami nad řádky textu. Tento velikán prošel opravdu „slzavým údolím", přičítal se k těm daleko po vlasti prahnoucím „chudákům" a „vyhnancům". Maria jako „Advocata", jako Přímluvkyně před nejvyšším Soudcem, kéž by k nám obrátila své oči a ukázala nám Ježíše, plod života svého. Toto „O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria" - „Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria" se může přičítat také jinému „žhnoucímu", totiž sv. Bernardu z Clairvaux. Tak při večerním „Salve Regina", zatímco zvony zvoní, je moje srdce spojené s Heřmanem Chromým před Marií a jejím božským Dítětem. Věřím, že nikoliv široké vědecké myšlení, nikoliv jeho „Dějiny světa", básně a hudba, nýbrž jeho účast na Via dolorosa v následování Pána nesoucího kříž, život v utrpení a jeho snažení, „navzdory tomu" nebo „právě proto" nechají jeho svatost zazářit jako vybroušený diamant. Výroční rok svatého Heřmana Chromého nám umožňuje ponořit se do jeho bojů a zápasů a učinit život pro Krista nově viditelným. Kéž je jeho život pro všechny příkladem na cestě k poslední svobodě.   Zdroj: http://www.fatym.com/   Alma redemptoris mater (Simple Tone) - Gregorian

 • Kari Job - píseň chval za Ježíšovo zmrtvýchvstání a svědectví o jeho zázračném uzdravení

  Prožíváme poslední den novény k Duchu Svatému. Rád bych se s vámi podělil o nádhernou píseň chval s názvem Forever, která obletěla celý svět. Nazpívala ji Kari Jobe a dnes se zpívá i u nás. K ní jsem vybral svědectví o síle společné modlitby manželů a zázračném působení Ježíše, což je pro mě důkazem, že On je živý. Originál písně se slovenskými titulky najdete na tomto odkazu - Kari Jobe - Forever     Godzone Tour 2016 // LCH LIVE // Navždy // Official Video     Svedectvo Katka Tomášová

 • Chvála jako modlitba k Duchu Svatému

  Dnes bych rád jako inspiraci v tyto dni našeho volání k nebi po obnově života v Ducho Svatém přidal přednášku, která je pro mě velkým povzbuzením. Mary Pereira je laická misionářka z Indie ochotná jít kamkoliv, kam si ji Pán zavolá a sdílet pravdy o něm. Povzbuzením je pro mě právě tím, že je důkazem, že Bůh si povolává do své služby každého, kdo se mu ochotně nabídne. A přidávám taky tip na pár písní chval. Když se zpívají chvály, Duch Svatý se často mocně projevuje. Nabízím malý výběr písní, které mě oslovily a taky pozvání na 11. večer chval s projektem Godzone s názvem Pod ochranou Najvyššieho právě tuto neděli 31. 5. na Slavnost seslání Ducha Svatého od 17:00.   Kdo je to Duch Svatý dle Bible (zapněte si cz titulky)   KEĎ PRÍDE DUCH SVÄTÝ | POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO 11 – TURÍCE   DUCH PREPUKNI V DÁŽĎ | Godzone tour 2017   Godzone MESSAGE | Mary Pereira - Ovocie Ducha Svätého   Přijď k nám Duchu Boží - Večer chval, 1.10.2010, Zlín-Jižní Svahy (Festival pod věží)   Credenc - Duchu Svatý volám, přijď!   Influence Music - Spirit Lead Me (ft. Michael Ketterer) | cz titulky   Duchu svatý, jsi tu vítaný (Live)   Martin Smith – Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   ADONAI - Chval Ho ó duše má (Live) | festival UNITED 2018

 • O Duchu Svatém s Janom Bucem

  O. Jano Buc patří na Slovensku ke generaci toužící po nové evangelizaci. Je zapojen do mnoha projektů a bývá často zvaným řečníkem na různá témata. Dnes jsem od něj vybral povídání o Duchu Svatém.     Godzone message XXL - Ján Buc - Duch Svätý     Janko Buc Očakávať Ducha Svätého

 • Sv. Hostýn

  Dnes jsme společně měli putovat spolu s Charitou na sv. Hostýn. Tak alespoň touto virtuální formou se zaposlouchejme, zavzpomínejme na chvíle, které jsme tam mohli kdykoliv prožít. Sv. Hostýn má velkou výhodu, že kdekoliv po všech omezeních skončí online přenosy, na jejich webu můžete sledovat každodenně duchovní život tohoto nejnavštěvovanějšího poutního místa v naší republice.   Budiž vděčně velebena, Sv. Hostýn   Svatý Hostýn, Czech Republic   Svatý Hostýn s písní z kancionálu 802   Svatý Hostýn     Svatý Hostýn Národní kulturní památkou 2018     Svatý Hostýn z ptačí perspektivy  

 • O Duchu Svatém s Pavlou Petráškovou

  Jsem velmi vděčný, pokud se mi dostane tip na někoho, kdo o Božích pravdách umí poutavě a prakticky mluvit. Mezi takové se určitě řadí i Pavla Petrášková. Její vyučování o charismatech Ducha Svatého mě vždy nadchlo, jak život s Duchem Svatým je prostý a můžeme jej žít všichni. Slyšeli jste třeba někdy o charismatu pohostinnosti? A třeba jím oplýváte, jen jej nikdo doposud nepojmenoval.   Pavla o charismatech přednášela taky na Konferenci o evangelizaci v Olomouci 2018, její přednášku najdete v sobotních workshopech.   Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě

 • O Duchu Svatém s o. Mariánem Kuffou

  O. Marián Kuffa patří mezi mé oblíbené kněze. Proč? Ve své farnosti v Žakovcích vybudoval zázemí pro více jak 300 lidí z ulice, vězně... zkrátka kohokoliv, kdo u něj zaklepe, žádá o pomoc a je ochotný plnit daná pravidla. Péče o tyto lidi, kteří si prošli obrovskými zraněními, o Bohu často nikdy nic neslyšeli, jej přivádí k přemýšlení, jak nejpraktičtěji jim vysvětlit základní pravdy o Bohu. A tak dokáže propojit teologii s množstvím praktických přirovnání a příběhů ze života.   Snad i tato přednáška nám pomůže přiblížit osobu Ducha Svatého, kterého můžeme znovu osobně pozvat do svého života na slavnost Seslání Ducha Svatého.   O. Kuffa - o Duchu Svätom

 • Video modlitba za pronásledované křesťany

  Dnes se můžeme připojit k modlitbě za pronásledované křesťany i pomocí křížové cesty, kterou jsem před pěti lety poskládal v době nástupu islámského státu. Bohužel od té doby násilí na křesťanech neubylo, naopak narostlo. Podpořme je svou modlitbou nejenom dnes, ale vzpomínejme na ně při jakékoliv příležitosti.   Modlitbu křížové cesty s příběhy mučedníků dnešní doby najdete zde: http://hudba.signaly.cz/

 • Farnost se inspiruje – Petr Jašek – v co věříte?

  K zítřejšímu dni modliteb za pronásledované křesťany bych chtěl připomenout případ českého humanitárního pracovníka a dokumentaristy Petra Jaška. Je spolupracovník české pobočky organizace Hlas mučedníků. Humanitárně kromě Súdánu působil také v Nigérii, kde pomáhal obětem útoků islamistické skupiny Boko Haram. V prosinci 2015 byl zadržen súdánskými úřady v Chartúmu kvůli údajné protistátní činnosti. Koncem února 2017 dostal milost od súdánského prezidenta a vrátil se do Prahy.     VÍRA - Petr Jašek   Petr Jašek - 445 dní v Súdánském vězení // online rozhovor

 • Mé osobní setkání s čínskými křesťany pronásledovanými pro víru

  Rád bych se podělil o osobní zkušenost pomoci pronásledovaným křesťanům. Jednou jsem byl v Olomouci osloven, jestli bych mohl přijít na schůzku, kde jsem se dozvěděli o skupině pronásledovaných čínských křesťanů, kteří žádají v ČR o azyl. Protože již si mohli hledat práci, tak byly osloveny různé křesťanské komunity, zda by jim nezajistili jak práci, tak bydlení. Díky tomu jsem se setkal s těmito pronásledovanými bratry a sestrami.   S podporou o. arcibiskupa, za spolupráce s Charitou jsme nabídli v Olomouci na 2 místech pomoc několika z nich. Díky tomu jsme se se studenty na kolejích, které jsem kromě provozu taky duchovně spravoval, mohli konfrontovat s jejich životními příběhy a srovnávat se s naší svobodou. Ale paradoxně si tváří tvář jejich příběhům bolestně přiznávat, jak málo jsme za svobodu u nás vděční a jak málo využíváme všech možností, které máme. Natočili jsem několik rozhovorů, psalo o nás několik médií, tak se o něco z toho pokusím podělit. V poslední době jsem si na mé přátele několikrát vzpomněl v situacích, které jsme spolu prožili. Proto tato neděle je pro mě osobně spojená s konkrétními tvářemi.   Žadatelé o azyl z Číny žijí i u nás pod tlakem čínského režimu   ČRo - Více o situaci těchto žadatelů u nás na ČRo. Stále jim hrozí, že budou vráceni do Číny. https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/cinsti-krestane-v-cesku   Web o situaci čínských křesťanů https://www.azylprocinskekrestany.cz/   Veřejné setkání na podporu čínských křesťanů Václavské náměstí, 14. října 2018 https://www.facebook.com/azylprocinskekrestany/videos/vb.947247045435946/727735307604286/?type=2&theater   ČRo OLOMOUC – Olomoučtí katolíci se modlí za křesťany z Číny, kterým ministerstvo vnitra zamítlo žádost o azyl https://olomouc.rozhlas.cz/olomoucti-katolici-se-modli-za-krestany-z-ciny-kterym-ministerstvo-vnitra-6936082   Katolický týdeník - Návratu do Číny se bojím, píše křesťan https://www.katyd.cz/clanky/navratu-do-ciny-se-bojim-pise-krestan.html