Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: CO OČEKÁVÁM?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 16.7.2022

  Boh sa nám zjavuje pri úplne obyčajných činnostiach. Abrahámovi sa zjavil, keď sedel pri vchode do sta-nu, lebo bolo veľmi horúco a tam mal zrejme trocha tieňa. Možno jeho stan stál práve pod Mambreho dubmi. Abrahám poskytol hosťom zvyčajnú semitskú pohostinnosť – všetko v hojnosti: chleby z troch mier múky, vykŕmené mladé teľa... To všetko pre tri osoby. A spoznal, že to bol Pán. Marte sa dal poznať, keď lietala po kuchyni a po dome a bola zaujatá prípravou pohostenia. Márii sa dal poznávať, keď sedela pri jeho nohách a počúvaním prijímala lepší podiel. Vtedy možno ešte nevedeli, kto je hosťom v ich dome, ale pri vzkriesení Lazára to už tušia, vedia... Spoznávam prítomnosť Boha, keď odpočívam? Keď upratujem? Keď varím? Keď sedím pri počítači? Keď idem do obchodu? Keď šoférujem? Asi nie. Ale mám byť pripravený. Neviem, kedy sa mi znova zjaví Pán. Ale nečakám, že to bude pri nejakej zbožnej činnosti (hoci to nevylučujem). Možno ho najbližšie stretnem pri oberaní malín či čučoriedok. Alebo v obchode, potrebujem kúpiť držiak na sprchu. Pane, chcem mať otvorené srdce, aby som ťa spoznal, keď sa mi zjavíš. Túžim „bývať v tvojom stánku“ (Ž 15, 1). Ďakujem ti za návod v dnešnom žalme, ako to môžem dosiahnuť. Daj sa mi, prosím, viac, lepšie spoznať.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – O neVDĚČNOSTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.7.2022

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Radima: Štěpán Role otce Jana: Daniel   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | O neVDĚČNOSTI   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: O synodě

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.7.2022

  Chcem dnes písať o synode. Stále sa totiž stretávam s tým, že je nesprávne či nedostatočne chápaná. Ako nejaká akcia, ktorá sa skončí, či ako niečo, čo už dávno robíme. Spomeňte si, že presne tak to bolo s evanjelizáciou, s Rokom viery, s Rokom milosrdenstva... „Veď my to už dávno žijeme.“ A prilepili sme požadovanú nálepku na to, čo sme robili, a mali sme vymaľované. O rok či dva sa na to isté prilepila iná nálepka... A potom sa čudujeme, že sa v našej Cirkvi nič nemení, že ľudia odchádzajú a nik kvôli nim nep-lače. Písal som si v týchto dňoch s jedným kamarátom, ktorý mi napísal, že synodu chápe ako príležitosť viac sa navzájom počúvať. Odpísal som mu toto: „Čo sa týka synody, myslím si, že ide o bytie spolu (syn odos = kráčanie spolu). V Cirkvi si takmer všetci ideme sami, nikto nemá za nikoho skutočnú zodpovednosť, žijeme v mentalite ‚ja a Ježiš‘. No správne má byť ‚my a Ježiš‘. Nikto neohlasuje Ježiša, lebo veď chodíme do kostola a tam to stačí. Ale prvou úlohou Cirkvi je ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovi, nie sláviť sviatosti. Tie sú nám pomocou, posi-lou k ohlasovaniu. Myslím si, že Svätému Otcovi ide o to, aby sa zmenil celkový štýl nášho života. Aby sme viac boli spo-lu a vytvárali skutočné spoločenstvá. Aby sa farnosti premenili na malé skupinky, ktoré sa pravidelne (týždenne) stretávajú nad Božím slovom, na modlitbe a hľadajú, ako a komu slúžiť a ohlasovať radostnú zvesť. Cirkev prenikol duch individualizmu a ľahostajnosti, tiež skostnatenosti. Na to je liekom spoločen-stvo, spoluúčasť a poslanie...“ Zober si dnešné evanjelium. O čom je zákon Boží? O starostlivosti o blížneho! Začnem starosťou o jeho zdravie, o nasýtenie jeho tela, o jeho oblečenie., aby mal strechu nad hlavou... no ako Boží človek idem ďalej, lebo to všetko ma musí viesť k starostlivosti o jeho večný život. Byť s druhými, byť pre druhých, privádzať ich k živému Bohu – to je cesta spoločného kráčania. Ak nie si v malom spoločenstve, kde žiješ svoju vieru, tak nečakaj, že ťa niekto pozve, ale ty pozvi nie-koho. Oslov troch-štyroch ľudí a buďte spolu – v modlitbe, nad Písmom, v hľadaní služby v Cirkvi i v spoločnosti. Vypni telku, zapni seba. Možno máš veľa práce. Tak časť z nej niekomu prenechaj, nemu-síš všetko robiť ty. Daj aj iným príležitosť zarobiť. A získaný čas venuj ľuďom, aby ste kráčali spolu – a spolu s Ježišom. Nie je to nič ťažké. Ide len o zmenu priorít. Už len jedno. Všimni si postupnosť synodálnych tém: Kráčať spolu si vyžaduje počúvať sa a správne hovoriť. To vedie k sláveniu, ktoré nás inšpiruje k misii, ohlasovaniu Ježiša. Pritom zisťujeme, že musíme viesť dialóg v Cirkvi i so svetom. Pri ňom objavujeme potrebu jednoty kresťanov, preto sa zameriavame na ekumenizmus. Zároveň zisťujeme potrebu skutočnej autority a spoluzodpovednosti. Aby sme to mohli robiť správne, musíme rozlišovať a rozhodovať. A pretože veľká časť z toho nám nejde, potrebu-jeme formáciu v synodalite, čiže v spoločnom kráčaní. Je to jasná, evanjeliová cesta. Vstaňme a poďme! Návod je v predošlom odseku. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Pozvání pro rodiny na prázdninové cesty a výlety

  Během letních prázdnin bude možnost navštívit 50 míst po naší olomoucké arcidiecézi, na kterých bude třeba objevit heslo a pomocí aplikace se zájemci dostanou na stránku s překvapením pro děti, rodiče i pro všechny. Na děti budou čekat hry, kvízy, hádanky a spousta dalšího, dospělí se budou moci zaposlouchat a zamyslet nad slovem našeho biskupa pro rodiny otce Josefa Nuzíka a všichni se dozví zajímavý příběh místa, které navštívili. Pro soutěživé rodiny bude připravena záložka s formulářem k registraci do soutěže a za alespoň 10 navštívených míst získá rodina odměnu. V naší arcidiecézi Rok rodiny a také projekt Rodina na cestě vyvrcholí při Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně v sobotu 27. srpna. Při této pouti se symbolicky přeneseme do Říma a pro rodiny bude připravený bohatý program. Aplikace a webová stránka k aktivitě bude zpřístupněna od 1. července 2022.   Vice na: www.rodinanaceste.ado.cz

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Naber sílu

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.7.2022

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Kristýny: Bětka Role Adama: Ondra    Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Naber sílu   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 14. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NOSITEL POKOJE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.7.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Mojžíš stojí na úpatí hory Choreb před hořícím keřem a slyší velmi potěšující slova: „Viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů.“ (Ex 3, 7-8). Vtom ho jako blesk z jasného nebe zasáhnou slova: „3,10 Jdi tedy, já tě posílám k faraónovi, abys můj lid, syny Izraele, vyvedl z Egypta.“ (v. 10). A bylo po radosti… Dnes Bůh skrze proroka Izajáše oznamuje pokoj pro svůj lid: „…obrátím k němu pokoj jako řeku“ (Iz 66, 12). A Ježíš podle vzoru svého Otce posílá lidi, aby slíbený pokoj přinášeli oni: „Jděte! Řekněte: ‚Pokoj tomuto domu!'“ (Lk 10, 3. 5). Na rozdíl od Mojžíše se učedníci nevymlouvali, šli a evangelista říká, že „se vrátili s nadšením“ (v. 17) V těchto obrazech se jasně ukazuje základní pravidlo jednání Boha: vždy jedná ve spolupráci s člověkem. Tak i my jsme v naší době povoláni přinášet pokoj. Jak to máme dělat? Návod je jednoduchý – takový, jaký dostali učedníci: „Řekněte jim: ‚Přiblížilo se k vám Boží království‘“ (v. 9). Žalmista nakonec všechno završí – výsledek je tak jako tak věcí Boha: „Pojďte a podívejte se na Boží díla; úžas budí skutky, které činí lidem“ (Ž 66, 5). Ale také nechává cosi na člověka: „Bůh… neodmítl mou modlitbu“ (v. 20). Takže to, že patříme Bohu, že ho milujeme, vůbec neznamená, že všechno necháme na něm a my jen budeme (ne)trpělivě čekat, až Bůh uskuteční své plány. Ne, my jsme povoláni spolupracovat s ním. Kdosi řekl, že pokud Bůh udělá svých tisíc kroků k tobě, ale ty neuděláš ten svůj jediný krůček k němu, nesetkáte se. Nebudu-li lidem ohlašovat Boží království a jeho pokoj, Bůh může udělat tisíce kroků k pokoji, ale stále bude chybět ten jeden můj. Staňme se tedy během těchto dnů nositeli pokoje. Mluvme o Božím království, o jeho pokoji. Ať z plnosti srdce mluví naše ústa (Lk 6, 45).   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – O Zahradníkovi

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 25.6.2022

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Marušky: Klárka Role Janičky: Verunka   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | O Zahradníkovi   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JEDINÉ DOBRO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 25.6.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   „Ty, Pane, jsi mé jediné dobro.“ Takový je dnes responsoriový verš (ve slovenské provincii). O čem mluví? Jedná se zde o nastavení srdce. V našem životě je totiž mnoho dober. Učím se je v této době vidět ve všem, co se děje při opravě našeho bydlení. Jak se všechno skládá, jak se Bůh o všechno stará! To neznamená, že nevyřizujeme, že se nesetkáme s odborníky, že nejdeme do obchodu, že nehledáme na webu. Jasně, máme plno starostí, ale neustále máme dojem, že Bůh o všechno pečuje. Každé dobro, které se nám dostává, je od něho. A přestože občas něco zahapruje, tak vnímáme, že nakonec jiné řešení, než byla naše původní představa, je také od něj… Totéž se učím vnímat ve vztazích. Naše synodální setkání neprobíhala vždy hladce. Ale kolik otevřenosti a prohloubení vztahů přinesly! Jaké sny se objevily! Kolik naděje podnítily! Jak jsme se učili jeden od druhého! Musel bych zde popsat téměř celý odstavec, který definuje cíle synodu, abych vyjádřil, co nám schůzky přinesly. V tom všem vidím mnoho dobra, za nímž je Bůh, jediné dobro. Bůh jako jediné dobro. S tím souvisí něco, o čem možná málo uvažujeme, v důsledku čehož vznikají všelijaké domotané představy o Bohu. Jednu poslouchám dost často, když řeknu, že se těším do nebe: „Raději jen zůstaňme zde na zemi; kdoví, jak to tam bude, jestli tam bude lepší než tady.“ Nuže, tato myšlenka pochází z toho, že neznáme Boha jako dobro. Bůh nemůže chtít ani udělat nic špatného. Bůh je dobro. To je totéž, jako když apoštol Jan napsal: „Bůh je láska.“ Být v nebi znamená být obklopen a zahrnut všem dobrem. Nebude tam žádné zlo. Je-li Bůh dobro, jediné dobro, všechno dobro, tak oddání se jemu je to nejlepší, co můžu v životě udělat. To neznamená pasivitu, ale radostné a aktivní rozdávání dobra lidem kolem sebe, neboť dobro se rozdáváním rozmnožuje. (Je to totéž jako RRR – radost rozdáváním roste.) Pokud mě tedy Bůh volá k nějakému dílu – jak to dnes čteme o budoucím proroku Elizeovi nebo v evangeliu vidíme pár lidí, kteří se rozhodují, zda a kdy jít za Ježíšem –, tak ani chvíli neváhejme. Bůh nás volá šířit dobro. Bůh je dobro. To není teologická pravda, nad kterou je třeba spekulovat a nějak ji ověřovat. To je fakt, který máme žít. Naučím-li se tomu pevně věřit „ve štěstí i neštěstí, zdraví i nemoci“, nesmírně mi to zjednoduší a usnadní život. Nebere mi břemeno, ale dá mi to trvalou radost, pevnou naději a bezstarostnou důvěru. Neboť Bůh je skutečně jediné dobro. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Katolická charismatická konference 2022 na téma usmíření

  Ve dnech 6.–10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti BVV opět uskuteční katolická charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní program, tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2,14–22).   Klíčovým pojmem letošní konference je slovo usmíření – máme se pokusit překonat příkopy a propasti, které ve společnosti i v konkrétních vztazích během dvou uplynulých náročných let vznikly. K tomu jistě napomůžou jak přednášky hostů konference (P. Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová, Š. Smrčina, P. Petrášková), tak zejména modlitební večery, které se tentokrát budou konat každý den. Nebude chybět ani modlitba chval za doprovodu naší konferenční Chapely.   Zahraničním hostem konference je propagátorka iniciativy Maryʼs Meals Milona von Habsburg, s níž se budou moci dobrovolníci z tohoto hnutí osobně setkat. Součástí programu bude opět také divadlo i paralelní tzv. dětská konference v pavilonu V pro děti od 4 let. Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi, pro jejichž pohodlí je v pavilonu F vyhrazen zvláštní sektor s kobercem.   Kromě příležitosti prohloubit svůj vztah s Bohem si zřejmě letos více než kdy jindy budeme vážit a naplno užívat možnosti být spolu, obnovit přátelské i rodinné vztahy třeba na procházce mezi konferenčními pavilony se zmrzlinou v ruce. Můžeme tak naplno vnímat hodnotu všeho, co jsme možná dříve považovali za samozřejmé, a uvědomovat si, kolik vzácných darů denně dostáváme. Jste tedy všichni srdečně zváni – přijeďte a nechte se obdarovat také hlubokým Božím pokojem.   Další a podrobný program a možnost přihlášení je k dispozici na adrese http://konference.cho.cz/program-konference  nebo na telefonním čísle 777 087 736. Zdroj: https://www.vira.cz/

 • Dny lidí dobré vůle zvou opět na Velehrad

  Ve dnech 4. a 5. července 2022 ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Velehradské slavnosti letos připomenou 100. výročí založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy na nadcházející 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana (v roce 1923). Program je připraven pro všechny věkové kategorie.   Velehrad - Modrá, Srce Velké Moravy   V pondělí 4. července, v předvečer státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů, proběhne benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve řadu zajímavých hudebních hostů – Adama Plachetku, Annu K. i ukrajinskou zpěvačku Lilii Makovka Ostapčuk s manželem Olexijem. Ti vystoupí za doprovodu Jiřího Pospíchala a Slováckého komorního orchestru, členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dirigenta Stanislava Vavřínka. Cílem Večera lidí dobré vůle je podpořit a povzbudit všechny lidi dobré vůle v době, která je složitá a plná výzev.       Dny lidí dobré vůle - VELEHRAD 2021   „Z Velehradu, klíčového místa našich dějin, chceme předat našim spoluobčanům víru, naději a lásku. Chceme povzbudit především rodiny, které se dostaly do složitých situací, a také organizace a jednotlivce, kteří v naší zemi pomáhají uprchlíkům z válečných konfliktů,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Výtěžek z koncertu poputuje na Konto lidí dobré vůle. Peníze dostane NF ADIUVARE, který založil arcibiskup Jan Graubner. Další finanční prostředky budou rozděleny potřebným studentům z naší země a z válkou postižené Ukrajiny. Dny lidí dobré vůle budou zahájeny Modlitbou za vlast, která je také organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky jsou političtí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté a široká veřejnost. I v letošním roce se zúčastní armádní generál v.v. a veterán 2. světové války pan Emil Boček. Dále proběhne v rámci pondělního programu tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů, Soutěž ve fotbalových dovednostech, Ruční přepisování Bible a celá řada zajímavých výstav. Největší z nich je „Země Ježíšovi zaslíbená“, kterou propůjčila Custodie Svaté země. Jedná se o vyjádření podpory křesťanů žijících v zemích na Blízkém východě. V 16 hodin proběhne v Archeoskanzenu v Modré hudební odpoledne „Písnička pro „tatíčka Stojana“.         Spievankovo 2 - CELÝ FILM   Program pro všechny Během odpoledne 4. července se koná na Velehradě program Mladí fandí Velehradu. Nejen náctiletí návštěvníci se mohou těšit na parkourové workshopy, sportovní aktivity, křesťanskou kavárnu, tvoření, hudební vystoupení a večerní GODZONE worship – večer žehnání. Součástí je také představení a inspirace řady aktivit mladých a pro mladé.     Mladí fandí Velehradu - VELEHRAD 2021   Emanuel - Godzone, ESPÉ, Martin Mitro | Worship Nights Live   Se Zástupy andělů - Gedeon [Projekt ON]     Národní pouť 2022: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Cyrilometodějské slavnosti 2022 vyvrcholí v úterý 5. července v 10:30 na nádvoří před bazilikou Slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem bude kardinál Michael Czerny, rodák z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 hudebníků, kteří přijedou ze všech regionů naší vlasti. Organizátoři očekávají přítomnost řady krojovaných účastníků, pro které jsou připraveny prostory k převlečení a místo v blízkosti tribuny.   Zdroj: www.velehrad.eu