Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JE DOBRÉ VIDĚT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.2.2021

Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24)

 

Job neviděl dobře. Díval se na svůj život, plný utrpení a beznaděje a vnímal, že štěstí pro něj skončilo: "…mé oko již více nespatří štěstí" (Job 7,7). Mluví o měsících plných zklamání, o nocích plných strastí. Neměl východisko. A přece neviděl dobře. Až když k němu promluvil Bůh, tak řekl: "Hle, lehkovážně jsem mluvil…" (Job 40,4).

Žalmista viděl dobře. Viděl sklíčené, zraněné, ale viděl i to, že Bůh obvazuje jejich rány. Proto volá: "Chvalte Hospodina, neboť je dobré opěvovat našeho Boha!" (Ž 147,1). Nevidí jen utrpení, ale i to, že Pán staví, Pan uzdravuje, Pan se ujímá. Přestože každý žalm je starozákonním textem, tento klidně můžeme nazvat zároveň radostnou zvěstí = evangeliem, protože ohlašuje velká Hospodinova díla.

Všimni si Pavlova pohledu. Ten je dokonce tak uchvácen Božím dílem - dílem záchrany člověka, že mluví o povinnosti ohlašovat ho. "Běda mi, kdybych nehlásal" (1Kor 9,16). Pavel dobře viděl zlo ve světě, ve kterém žil, ale nebyl na něj zaměřen, ale na Ježíše, na radostnou zvěst.

A Ježíš? Dnešní zpěv před evangeliem říká: "On vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci." A když ho na úsvitu jeho učedníci našli, tak jim říká, ne že musí i jinde uzdravovat, ale že i jinde musí kázat. A co Ježíš kázal? "Přiblížilo se nebeské království." Zvedal od nemocí a problémů k Bohu!

Proč to píšu? Neboť nevidíme dobře, co je naším úkolem v těchto dnech.

Možná jsi zachytil iniciativy, které požadují obnovení veřejného slavení bohoslužeb. Dobrá iniciativa. Jen mě zamrazilo, když jsem jako důvod našel jen toto: potřebu věřících přijímat Eucharistii. Avšak slavení mše svaté není jen proto, abychom přijímali Eucharistii. Slavení mše je především oslavou Boha. Díkůvzdáním.

Ano, potřebujeme mše svaté. Ale proto, abychom oslavovali Boha. On nás zároveň bude posvěcovat a dá nám i Chléb z nebe. Jen abychom nebyli zaměřeni na sebe, na svou bídu a potřebu, ale na něj.

Pokud se zaměříme pouze na potřebu svatého přijímání, velmi snadno se nám může stát, že ze mše svaté uděláme pouze technický prostředek k získání oltářní Svátosti a z kněze její "výrobce".

Prosím, velmi prosím: zaměřme se na oslavu Boha. Všude, kde jsme, kde žijeme, hledejme možnosti, jak oslavovat Boha, jak mu děkovat. A když jednou znovu budeme moci veřejně slavit mše svaté, budou pro nás mnohem více slavností, při které je i hostina. Nejen hostinou, při níž zapomínáme provolávat slávu Hostiteli.